BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PKK’dan ka­çan ka­ça­na

PKK’dan ka­çan ka­ça­na

Bu yıl te­rör ör­gü­tün­den fi­rar eden­le­rin sa­yı­sı­nın 800’ü bul­du­ğu, top­lam 1028 te­rö­ris­tin et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di­ği, ör­güt­te­ki çö­zül­me­nin önü­ne ge­çi­le­me­di­ği bil­di­ril­diAN­KA­RA - Mah­mut BU­LUT Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK, 2008 yı­lın­da sür­dü­rü­len et­ki­li ka­ra ve ha­va ope­ras­yon­la­rı so­nu­cu ya­şa­nan fi­rar olay­la­rı­nı ön­le­ye­mi­yor. Gü­ven­lik bi­rim­le­ri­nin tel­siz din­le­me ve te­rö­rist iti­raf­la­rın­dan yo­la çı­ka­rak yap­tı­ğı tes­pit­le­re gö­re bu yıl te­rör ör­gü­tün­den fi­rar eden­le­rin sa­yı­sı 800’ü bul­du. TSK’nın ha­va ve ka­ra ope­ras­yon­la­rı so­nu­cu 1 Ocak-24 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da et­ki­siz ha­le ge­ti­ri­len te­rö­rist sa­yı­sı, 1028 ola­rak ger­çek­leş­ti. Bun­lar­dan 666’sı öl­dü­rü­lür­ken 206’sı sağ ele ge­çi­ril­di. 156’sı ise tes­lim ol­du. Ölü te­rö­rist­ler­den 408’i 21-29 Şu­bat gün­le­rin­de Irak’ın ku­ze­yi­ne ya­pı­lan Gü­neş ha­re­ka­tın­da et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di. Te­rör ör­gü­tü­nün ye­di­ği dar­be­ler kar­şı­sın­da, ta­ban­da­ki çö­zül­me­yi dur­du­ra­bil­mek ama­cıy­la ka­ra­kol bas­kı­nı ve şe­hir ey­lem­le­ri ile se­si­ni du­yur­ma­ya ça­lış­tı­ğı kay­de­dil­di. 3 Ekim’de Ak­tü­tün Ka­ra­ko­lu’nun gü­ven­li­ği­ni sağ­la­yan Bay­rak Te­pe’ye sal­dı­ran te­rö­rist­le­rin, ör­gü­tün göz­de ve çok gü­ven­di­ği isim­ler ol­du­ğu be­lir­ti­le­rek, “da­ha son­ra­ki tel­siz ko­nuş­ma­la­rı ve ör­gü­te ait ROJ TV’de ya­pı­lan ya­yın­lar­da, bu­ra­da kay­bet­tik­le­ri ele­man­la­rın üzün­tü­sü­nü vur­gu­la­ma­la­rı­nın dik­kat­ler­den kaç­ma­dı­ğı” kay­de­dil­di. Yurt için­de ya­pı­lan ope­ras­yon­lar­da bu yıl içe­ri­sin­de 10 ci­va­rın­da te­rör ör­gü­tü üst dü­zey yö­ne­ti­ci­si­nin de et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­me­si­nin, ör­güt­te­ki ka­çış­la­rı te­tik­le­di­ği ifa­de edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT