BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Top­tan Ür­dün’de şe­hit­lik aç­tı

Top­tan Ür­dün’de şe­hit­lik aç­tı

TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, 1. Dün­ya Sa­va­şı sı­ra­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len Ka­nal Ha­re­ka­tın­da şe­hit olan Türk as­ker­le­ri­nin yat­tı­ğı şe­hit­li­ği zi­ya­ret et­ti.TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, 1. Dün­ya Sa­va­şı sı­ra­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len Ka­nal Ha­re­ka­tın­da şe­hit olan Türk as­ker­le­ri­nin yat­tı­ğı şe­hit­li­ği zi­ya­ret et­ti. Salt ken­tin­de bu­lu­nan şe­hit­lik­te­ki anı­ta çe­lenk bı­ra­kan TBMM Baş­ka­nı Top­tan, da­ha son­ra şe­hit­lik özel def­te­ri­ni im­za­la­dı. Top­tan ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet, da­ha son­ra, Ür­dün’de çe­şit­li yer­ler­de­ki şe­hit­le­ri tem­si­len bir ma­ğa­ra­da bu­lu­nan ve için­de şe­hit me­za­rı­nın olduğu ek bi­na­nın açı­lı­şı­nı yap­tı. Şe­hit­lik­te, 1918 yı­lın­da ger­çek­leş­ti­ri­len Ka­nal Ha­re­ka­tı sı­ra­sın­da şe­hit olan 300 as­ker bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT