BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­gün Poy­raz id­di­a­la­rı red­det­ti

Er­gün Poy­raz id­di­a­la­rı red­det­ti

Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün­kü du­ruş­ma­sın­da, sa­vun­ma­sı­na de­vam eden tu­tuk­lu sa­nık ya­zar Er­gün Poy­raz, hak­kın­da­ki suç­la­ma­la­rı red­det­ti.> Yu­suf Me­li­koğ­lu İS­TAN­BUL İHA Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün­kü du­ruş­ma­sın­da, sa­vun­ma­sı­na de­vam eden tu­tuk­lu sa­nık ya­zar Er­gün Poy­raz, hak­kın­da­ki suç­la­ma­la­rı red­det­ti. Si­liv­ri Ce­za­evi içe­ri­sin­de­ki du­ruş­ma sa­lo­nun­da de­vam eden da­va­nın 19. cel­se­si dün ya­pıl­dı. Sev­gi Ere­ne­rol’dan al­dı­ğı ta­li­mat ile ki­tap yaz­dı­ğı yö­nün­de­ki id­di­aya de­ği­nen Poy­raz, “16 ki­ta­bı olan bir ya­za­rım. 2007’de Tür­ki­ye’de Or­han Pa­muk ve Tur­gut Özak­man’ın ar­dın­dan en çok ka­za­nan 3’ün­cü ya­za­rım. Ba­zı as­ker ki­şi­ler­den giz­li bel­ge al­dı­ğı­ma da­ir hiç­bir bel­ge ve bil­gi gös­te­ril­me­miş­tir” de­di. Poy­raz’ın avu­ka­tı Hü­se­yin Bu­zoğ­lu da mü­vek­ki­li­nin tah­li­ye­si­ni ta­lep et­ti. Ar­dın­dan Er­gün Poy­raz’ın çap­raz sor­gu­su­na ge­çil­di. Tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan avu­kat Ke­mal Ke­rinç­siz’in bir so­ru­su üze­ri­ne Poy­raz; Mu­zaf­fer Te­kin ve Ve­li Kü­çük ile du­ruş­ma sa­lo­nun­da ta­nış­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Çap­raz sor­gu­nun ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan, mah­ke­me he­ye­ti sa­nık­lar ve avu­kat­la­rı­nın ta­lep­le­ri­ni din­le­di.
Kapat
KAPAT