BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İran’da 3 PKK’lı ida­ma çarp­tı­rıl­dı

İran’da 3 PKK’lı ida­ma çarp­tı­rıl­dı

İran, te­rör ör­gü­tü PKK/PJAK’a yö­ne­lik ope­ras­yon­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­rür­ken, 3 ör­güt men­su­bu idam ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Ma­ko ken­tin­de­ki ope­ras­yon­lar­da si­lah­la­rıy­la bir­lik­te ya­ka­la­nan 3 ör­güt so­rum­lu­su­nun yar­gı­lan­ma­sı İran Dev­rim Mah­ke­me­sin­de ya­pıl­dı.İran, te­rör ör­gü­tü PKK/PJAK’a yö­ne­lik ope­ras­yon­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­rür­ken, 3 ör­güt men­su­bu idam ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Ma­ko ken­tin­de­ki ope­ras­yon­lar­da si­lah­la­rıy­la bir­lik­te ya­ka­la­nan 3 ör­güt so­rum­lu­su­nun yar­gı­lan­ma­sı İran Dev­rim Mah­ke­me­sin­de ya­pıl­dı. Şa­hıs­la­rın, “Te­rör ör­gü­tü PKK/PJAK adı­na si­lah­lı ey­lem yap­mak, ci­na­yet, si­lah­lı gasp ve te­rö­re baş­vur­mak, adam ka­çır­mak, böl­ge hal­kı­nı teh­dit et­mek ve İran’ın ulu­sal gü­ven­li­ği­ni teh­dit et­mek” suç­la­rın­dan idam­la ce­za­lan­dı­rıl­dık­la­rı kay­de­dil­di. Bu ara­da, Sa­qiz ken­tin­de PKK/PJAK yan­daş­la­rı­nın ev­le­ri­ne dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 12 ör­güt men­su­bu si­lah­la­rıy­la bir­lik­te ele ge­çi­ril­di. Te­rö­rist­le­re yar­dım ve ya­tak­lık yap­tık­la­rı be­lir­le­nen 19 ki­şi­nin de tu­tuk­lan­dı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT