BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­ğıt­ha­ne’de 1000 ço­cuk giy­di­ril­di

Ka­ğıt­ha­ne’de 1000 ço­cuk giy­di­ril­di

İl­çe­de­ki dar ge­lir­li o­kul ço­cuk­la­rı­na Ka­ğıt­ha­ne Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu yıl da gi­ye­cek yar­dı­mı ya­pıl­dıHer yıl o­kul yö­ne­tim­lerin­den top­la­nan lis­te­le­re gö­re ya­pı­lan yar­dım i­le bu yıl top­lam 1000 ço­cuk giy­di­ril­di. Ka­ğıt­ha­ne­yi 500 bin ki­şi­lik bir a­i­le o­la­rak gö­ren ve il­çe­de ya­şa­yan in­san­la­rın her tür­lü p­rob­le­mi­ne da­i­ma koş­ma­ya ça­lı­şan be­le­di­ye yö­ne­ti­mi, son yar­dım i­le ih­ti­yaç sa­hi­bi ço­cuk­la­rın kış ön­ce­si giy­si ha­zır­lık­la­rı­nı ö­nem­li o­ran­da çöz­müş ol­du. Mont, a­yak­ka­bı, bot, göm­lek, pan­to­lon, e­tek gi­bi kı­ya­fet­ler­le te­pe­den tır­na­ğa giy­di­ri­len öğ­ren­ci­ler, be­le­di­ye­nin tah­sis et­ti­ği a­raç­lar­la gi­yim ma­ğa­za­sı­na ge­ti­ri­le­rek, el­bi­se ter­cih­le­ri ken­di­le­ri­ne bı­ra­kıl­dı. ­Ka­ğıt­ha­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Faz­lı Kı­lıç’ın da ha­zır bu­lun­du­ğu da­ğı­tım tö­re­nin­de, kü­çük öğ­ren­ci­ler se­vinç­le­ri­ni baş­kan­la­rıy­la pay­laş­ma im­ka­nı ya­ka­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT