BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş­te si­ze kay­nak

İş­te si­ze kay­nak

Glo­bal eko­no­mik kri­zin yan­sı­ma­la­rı bi­zi de et­ki­le­di. Yet­ki­li­ler bu­nun­la baş et­mek için ye­ni kay­nak ara­yı­şı­na git­ti­ler. Ken­di­le­ri­ne kat­kım olur dü­şün­ce­siy­le, ilk ak­lı­ma ge­len kay­nak­la­rı sı­ra­la­mak is­ti­yo­rum:Glo­bal eko­no­mik kri­zin yan­sı­ma­la­rı bi­zi de et­ki­le­di. Yet­ki­li­ler bu­nun­la baş et­mek için ye­ni kay­nak ara­yı­şı­na git­ti­ler. Ken­di­le­ri­ne kat­kım olur dü­şün­ce­siy­le, ilk ak­lı­ma ge­len kay­nak­la­rı sı­ra­la­mak is­ti­yo­rum: 1- Ka­mu sek­tö­rün­de, ka­mu iş­çi­le­ri­ne ve ba­zı me­mur­la­ra ve­ri­len ik­ra­mi­ye­ler ve gi­yim yar­dım­la­rı kal­dı­rıl­ma­lı­dır. Ka­mu sek­tö­rün­de hiç­bir ku­ru­luş kâr et­mi­yor, 70 mil­yon adı­na iş ya­pı­yor. Ada­let ge­re­ği, ya bü­tün ça­lı­şan­la­ra bun­lar ve­ri­lir, ya da kim­se­ye ve­ril­mez... 2- Eşit işe eşit üc­ret il­ke­si­nin ge­re­ği ya­pıl­ma­lı ve bun­dan ta­viz ve­ril­me­me­li­dir. Şöy­le ki; Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı­’n­da ça­lı­şan bir mü­hen­dis 1.7 mil­yar alır­ken, Mer­kez Ban­ka­sı­’n­da ça­lı­şan mü­hen­di­se 4 mil­yar, Top­lu Ko­nut İda­re­si, BO­TAŞ, TPA­O, Dİ­E, Zi­ra­at Ban­ka­sı, Va­kıf­lar Ban­ka­sı gi­bi ku­ru­luş­lar­da ça­lı­şan mü­hen­dis­le­re 3.5 mil­yar ve­ril­me­si izah edi­le­bi­le­cek bir du­rum de­ğil­dir... 3- Dö­ner Ser­ma­ye pay­la­rı ada­let­li ol­ma­lı­dır. Me­se­la, 1.7 mil­yar ma­aş alan bir dok­to­ra 4.5 mil­yar li­ra dö­ner ser­ma­ye pa­yı ve­ril­me­me­li, bu mik­tar maa­şı geç­me­me­li. Ba­zı dev­let has­ta­ne­le­ri­nin baş­he­kim­le­ri­nin al­dık­la­rı 20 mil­ya­rı bul­mak­ta­dır. Bu den­ge­siz­lik­le­re son ve­ril­me­li, ara­da­ki fark­lar ha­zi­ne­ye ak­ta­rıl­ma­lı­dır. 4- Ka­mu­da­ki bü­tün ta­şıt­lar sa­tıl­ma­lı, ih­ti­yaç­lar ki­ra­la­ma yo­lu­na gi­di­le­rek kar­şı­lan­ma­lı­dır. 5- Top­lu­mun çok kü­çük bir ke­si­mi­ne hi­tap eden Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sen­fo­ni Or­kes­tra­sı ile Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si gi­bi ku­ru­luş­lar der­hal özel­leş­ti­ril­me­li­dir. 6- Sos­yal te­sis­ler, Öğ­ret­men Ev­le­ri, Po­lis Ev­le­ri, Ha­kim-Sav­cı Ev­le­ri gi­bi bü­tün te­sis­ler özel sek­tö­re dev­re­dil­me­li. İha­le­ler hal­ka açık ola­rak, İl Ge­nel Mec­li­si sa­lon­la­rın­da ya­pıl­ma­lı­dır. Buğ­ra­han Bay­rak­tar >> Li­se öğ­ren­ci­le­ri­ni bu e­zi­yet­ten kur­ta­rın! Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı’na; Ben bir sağ­lık oca­ğın­dan so­rum­lu olan ta­bi­bim. Kar­şı­laş­tı­ğım ge­nel bir sı­kın­tı­yı ak­tar­mak is­ti­yo­rum. 18 ya­şın­dan kü­çük olan her­ke­se sağ­lık hiz­me­ti su­nu­la­bi­li­yor. Bu­nun için bel­ge de is­ten­mi­yor. Ama 18 yaş sı­nı­rı­nı ge­çin­ce, ai­le­si­nin sos­yal gü­ven­ce­si ol­sa bi­le bun­dan is­ti­fa­de edi­le­mi­yor... Ma­lum, li­se­ler 4 se­ne­ye çık­tı. Ba­zı ço­cuk­lar se­ne kay­bı da ya­şa­ya­bi­li­yor. Ya­ni 19 ya­şın­da olup hâ­lâ li­se öğ­ren­ci­si olan­lar var. Bun­la­rın sağ­lık hiz­met­le­rin­den ya­rar­la­na­bil­me­si için okul­dan kâ­ğıt alıp, il­gi­li SSK bi­ri­min­de onay­lat­ma­sı, son­ra sağ­lık ku­ru­mu­na gel­me­le­ri ge­re­ki­yor. Bu şe­kil­de­ki 7-8 ço­cu­ğun çek­ti­ği sı­kın­tı­ya biz­zat şa­hit ol­dum. İs­tan­bul’da­ki şart­la­rı bi­len­ler, bu uy­gu­la­ma­nın bir li­se öğ­ren­ci­si için ne den­li zor ol­du­ğu­nu bi­lir. Sos­yal gü­ven­ce­si ol­ma­yan 18 ya­şın­dan kü­çük her ço­cu­ğa bu hiz­met ve­ri­li­yor­sa, an­ne-ba­ba­sın­dan do­la­yı bu hiz­me­ti ala­bi­len ço­cuk­lar­da da yaş sı­nı­rı 20 ola­maz mı? Bir ta­bip >> 150 bin YTL yok di­ye a­yak mı ke­si­lir? Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’na; Ge­çen­ler­de bu ga­ze­te­de bir ha­ber o­ku­dum. Deh­şe­te ka­pıl­dım. A­ta­nur Ay­dın ad­lı 17 ya­şın­da­ki genç, ö­nü­müz­de­ki gün­ler­de 150 bin YTL bu­la­maz­sa, ke­mik e­ri­me­sin­den do­la­yı a­ya­ğı ke­si­le­cek­miş? ­Bu­na han­gi vic­dan ra­zı o­la­bi­lir. Bir gen­cin a­ya­ğı ke­sil­di­ğin­de o­nun ye­ri­ni han­gi or­gan­la dol­du­ra­bi­lir­si­niz? Diş dol­gu­su de­ğil ki bu? Bu na­sıl bir vur­dum­duy­maz­lık­tır... ­Dev­le­ti so­yup so­ğa­na çe­vi­ren­le­re za­man a­şı­mı gi­bi ge­rek­çe­ler­le hiç­bir ce­za ve­ril­mez­ken da­ha ha­ya­tı­nın ba­ha­rın­da­ki bir gen­cin a­ya­ğı­na kim ne­den sa­hip çık­maz? Ya­ni bu genç 150 bin YTL bu­la­ma­ya­cak ve gü­ze­lim a­ya­ğın­dan o­la­cak? Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın ko­nu­ya el at­tı­ğı­nı ve bu ço­cu­ğun a­ya­ğı­nı kur­tar­dı­ğı­nı duy­mak is­ti­yo­ruz. Bir g­rup va­tan­daş >> TO­Kİ’yi Muğ­la’ya bek­li­yo­ruz TO­Kİ ül­ke­mi­zin çe­şit­li böl­ge­le­rin­de u­cuz ko­nut­lar ü­ret­mek­te ve hal­kı­mı­za sun­mak­ta­dır. Za­man za­man TO­Kİ’nin i­lan­la­rın­da ba­zı böl­ge­le­ri­miz­de yap­tı­ğı ko­nut­la­rın sa­tıl­ma­sı i­çin çe­şit­li kam­pan­ya­lar dü­zen­len­di­ği­ni i­şit­mek­te­yiz. Muğ­la Mer­kez, ül­ke­mi­zin en faz­la ko­nut a­çı­ğı o­lan kent­le­rin­den bi­ri­si­dir. Mev­cut ko­nut a­çı­ğı­na, bir de 20 bi­nin ü­ze­rin­de­ki Muğ­la Ü­ni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri de ek­le­nin­ce ta­lep i­yi­ce ço­ğal­mış, ko­nut ki­ra­la­rı ast­ro­no­mik fi­yat­la­ra u­laş­mış­tır. Muğ­la Mer­kez’de 2 se­ne ön­ce 1000 ko­nut ü­re­til­miş, 1000 ko­nut i­çin 10 bi­ne ya­kın ki­şi ko­nut a­la­bil­mek i­çin mü­ra­ca­at­ta bu­lun­muş­tur. Bu­na gö­re, Muğ­la Mer­ke­ze 4-5 bin ko­nut da­ha ya­pıl­sa he­men sa­tı­la­cak de­mek­tir. İs­mi mah­fuz
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT