BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bi­le bi­le lâ­des!..

Bi­le bi­le lâ­des!..

Kim ve­re­cek, “Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ka­la­ma­ma­nın” ve “15 mil­yon eu­ro kay­bet­me­nin” he­sa­bı­nı?.. Kim ve­re­cek, Sü­per Lig’in ilk 12 haf­ta­sın­da kay­be­di­len 15 pua­nın he­sa­bı­nı?..Kim ve­re­cek, “Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ka­la­ma­ma­nın” ve “15 mil­yon eu­ro kay­bet­me­nin” he­sa­bı­nı?.. Kim ve­re­cek, Sü­per Lig’in ilk 12 haf­ta­sın­da kay­be­di­len 15 pua­nın he­sa­bı­nı?.. Kim ve­re­cek, tri­bün­ler­den ka­çan ve ar­tık “en kri­tik maç­lar­da bi­le” o tri­bün­le­re dön­me­yen bin­ler­ce Ga­la­ta­sa­ray ta­raf­ta­rı­nın he­sa­bı­nı?.. Kim ve­re­cek, kim?.. Bir Ad­nan Sez­gin tut­ku­su, ar­dın­dan bir Skib­be tu­tu­lu­şu, Oğuz Sar­van MHK’sı­nın her haf­ta “ce­za ala­nı için­de” ya­ka pa­ça in­di­ri­len Ga­la­ta­sa­ray­lı oyun­cu­la­ra “pe­nal­tı çal­ma­ma­ya ye­min et­miş gi­bi gö­rü­nen” ha­kem­le­ri­ne kar­şı, “sus pus” bir baş­kan ve yö­ne­tim; kim kim­den kor­ku­yor, ne­den kor­ku­yor; bel­li de­ğil!.. Tam bir sa­hip­siz­lik, tam bir ba­şı­boş­luk!.. Bu or­tam­da, sa­ha için­de de, sa­ha dı­şın­da da “fut­bol­cu di­sip­lin­siz­li­ği­nin had saf­ha­da ol­ma­sı” ki­mi şa­şır­ta­bi­lir?.. Ney­miş, “fut­bol­cu­lar ho­ca­la­rı­nı se­vi­yor­lar­mış”; gül­dür­me­yin in­sa­nı “han­gi” fut­bol­cu, ken­di­le­ri­ni “böy­le­si­ne ba­şı­boş bı­ra­kan” ho­ca­yı sev­mez?.. Türk fut­bol ta­ri­hi­nin “en pa­ha­lı kad­ro­su­nu ku­ran” bir yö­ne­tim, bu kad­ro­nun “bun­ca maç­tır oy­na­dı­ğı fut­bol­dan tat­min olu­yor” mu?.. Por­te­kiz’de­ki “Ben­fi­ca ma­çı ha­riç”, böy­le bir kad­ro­nun “o kad­ro­ya lâ­yık ola­rak” oy­na­dı­ğı bir maç var mı?.. Ben, “so­nuç­la­ra bak­mı­yo­rum”; bu ta­kı­mın oy­na­dı­ğı fut­bo­la ba­kı­yo­rum!.. İş­te, An­ka­ras­por ma­çı!.. İlk ya­rı­da “da­ha ma­ça çı­kar çık­maz” rüz­ga­rın “o ge­ce, ne me­nem bir şey ol­du­ğu­nu gö­rü­yor­sun”; ne der­sin fut­bol­cu­na?.. “To­pu de­vam­lı ha­va­ya kal­dı­rın da, ona siz de­ğil rüz­gar hâ­kim ol­sun” mu der­sin?.. Ba­kı­nız, 90 da­ki­ka Ga­la­ta­sa­ray’ın oy­na­dı­ğı fut­bo­la, “bir tek ha­va to­pu ala­ma­yan” sant­rfor­la­rı­na kar­şı­lık, dur­ma­dan ile­ri­ye “ha­van to­pu!..” Ha­di, “rüz­ga­rı ar­ka al­dı­ğın” ilk ya­rı­da “ida­re et­tin”, ya ikin­ci ya­rı­da?.. “Ha­va­ya kal­dı­rı­lan her top”, dö­ne dö­ne “sa­na doğ­ru gel­me­di” mi?.. “To­pu ye­re in­dir­me­le­ri için” bir de­fa­cık “fut­bol­cu­la­rı­nı ikaz et­tin” mi?.. “Ge­çen yıl” böy­le­si­ne “ha­va­lan­dı­rı­lan top­la­rın bü­tün su­çu” Ha­kan Şü­kür’e yük­le­ni­yor ve “O ol­du­ğu için fut­bol­cu­lar böy­le oy­nu­yor” de­ni­yor, Ha­kan yer­den ye­re vu­ru­lu­yor­du!.. An­ka­ras­por ma­çı gi­bi “rüz­ga­rın ha­va­ya kal­kan her to­pu öl­dür­dü­ğü bir maç­ta” dur­ma­dan ha­va­ya vu­ru­lan on­ca top var­ken, on­ca yo­rum oku­dum ve din­le­dim; bir Al­lah’ın ku­lu da çı­kıp Skib­be’ye “Böy­le bir fut­bo­lu na­sıl oy­nat­tın, ne­den mü­da­ha­le et­me­din, et­tin de, fut­bol­cu­lar se­ni din­le­me­di­ler mi?.. Öğ­ren­ci­le­ri­ne lâf ge­çi­re­me­yen bir ho­ca, ho­ca olur mu” de­me­di, di­ye­me­di!.. Pro­to­kol tri­bü­nün­de Ad­nan Po­lat’ın “TV ek­ran­la­rın­da za­man za­man gös­te­ri­len yü­zü­ne ba­ka­rak” an­lı­yor­dum ki, “Baş­kan da bin piş­man” ama ne hik­met­tir bil­mez, hâ­lâ ve hâ­l⠓Sez­gin - Skib­be - Oğuz Sar­van üç­ge­nin­de kay­bo­lup” du­ru­yor!.. Ey Ad­nan Po­lat, “yan­lış se­çi­min ve ina­dın yü­zün­den” gırt­la­ğa ka­dar borç için­de­ki Ga­la­ta­sa­ray’a “kaç mil­yon eu­ro kay­bet­tir­din” ve “stat­lar­dan ka­çan se­yir­ci ile” kay­bet­tir­me­ye de de­vam edi­yor­sun, he­sap­lan­dın mı?.. “Kriz gel­di” di­ye, he­men Bor­sa’ya “fab­ri­kan­dan çı­ka­ra­ca­ğın iş­çi sa­yı­sı­nı bil­di­ri­ver­miş­sin”; ted­bi­ri­ni “anın­da” alı­yor­sun ama iş Ga­la­ta­sa­ray’a ge­lin­ce, ne ted­bi­ri; ko git­sin rah­van; na­sıl ol­sa Skib­be “bir gün ge­lir” işi öğ­re­nir; ni­ye ace­le ede­ce­ğiz ki?!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT