BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

PFDK, A.Gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın’a 66 gün hak mah­ru­mi­ye­ti ce­za­sı ver­di. Ku­rul Ce­mal Ay­dın’ın, A.Gü­cü-F.Bah­çe ma­çı­nı yö­net­mek ü­ze­re a­ta­nan ha­ke­mi mü­sa­ba­ka ön­ce­sin­de a­ra­ma­sı ve mü­sa­ba­ka­ya a­tan­ma­sıy­la il­gi­li is­nat­ta bu­lun­ma­sın­dan do­la­yı 45 gün, fe­de­ras­yo­nun ve ku­rul­la­rı­nın say­gın­lı­ğı­nı ze­de­le­yi­ci is­nat ve ey­lem­le­rin­den do­la­yı da 21 gün ol­mak ü­ze­re, top­lam 66 gün hak mah­ru­mi­ye­tiy­le ce­za­lan­dır­dı.Ce­mal Ay­dın’a 66 gün PFDK, A.Gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın’a 66 gün hak mah­ru­mi­ye­ti ce­za­sı ver­di. Ku­rul Ce­mal Ay­dın’ın, A.Gü­cü-F.Bah­çe ma­çı­nı yö­net­mek ü­ze­re a­ta­nan ha­ke­mi mü­sa­ba­ka ön­ce­sin­de a­ra­ma­sı ve mü­sa­ba­ka­ya a­tan­ma­sıy­la il­gi­li is­nat­ta bu­lun­ma­sın­dan do­la­yı 45 gün, fe­de­ras­yo­nun ve ku­rul­la­rı­nın say­gın­lı­ğı­nı ze­de­le­yi­ci is­nat ve ey­lem­le­rin­den do­la­yı da 21 gün ol­mak ü­ze­re, top­lam 66 gün hak mah­ru­mi­ye­tiy­le ce­za­lan­dır­dı. F.Bah­çe-Kö­si­ce FI­BA Ba­yan­lar Av­ru­pa Li­gi D Gru­bu’nda mü­ca­de­le eden F.Bah­çe, bu­gün Slo­vak­ya’nın Ma­xi­ma Bro­ker Kö­si­ce ta­kı­mı­nı ko­nuk ede­cek. Ca­fe­ra­ğa Spor Sa­lo­nu’nda­ki kar­şı­laş­ma sa­at 19.30’da ya­pı­la­cak. Cim­bom’un Av­ru­pa gü­nü FI­BA Av­ru­pa Er­kek­ler Ça­lenç Ku­pa­sı’nda Tür­ki­ye’yi tem­sil ede­cek olan G.Sa­ray, ilk ma­çın­da bu­gün Hır­va­tis­tan’ın Zag­reb ta­kı­mı­nı ağır­la­ya­cak. Ay­han Şa­henk Spor Sa­lo­nu’nda­ki maç sa­at 17.45’te baş­la­ya­cak. G.Sa­ray ba­yan ta­kı­mı ise yi­ne ay­nı sa­lon­da sa­at 20.00’de Aris ile oy­na­ya­cak. Nes­li­han De­mir yu­va­da Va­kıf­bank Gü­neş Si­gor­ta Ba­yan Vo­ley­bol Ta­kı­mı, es­ki oyun­cu­su Nes­li­han De­mir Dar­nel’i res­men renk­le­ri­ne bağ­la­dı. Ge­nel Me­na­jer Na­lan Ural, Nes­li­han’ı Te­le­dün­ya Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda oy­na­ya­cak­la­rı Be­şik­taş ma­çı­na ye­tiş­tir­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di. Boks­ta 2 ga­li­bi­yet Çin’de de­vam eden Dün­ya Ba­yan­lar Boks Şam­pi­yo­na­sı’nın 4. gü­nün­de Türk spor­cu­lar 2 ga­li­bi­yet, 1 ye­nil­gi al­dı. 63 ki­lo­da Gül­süm Ta­tar, Ka­zak Has­se­no­va’yı 7-5, 70 ki­lo­da Nur­can Çark­çı da Uk­ray­na­lı Durn­ye­va’yı 10-6 ye­ne­rek bir üst tu­ra yük­sel­di. 52 ki­lo­da Ay­şe Taş, Uk­ray­na­lı Ru­den­ko’ya 11-8 ye­ni­le­rek elen­di. Efes Re­al’e kar­şı Av­ru­pa Li­gi D Gru­bu’nda yer alan Efes, 5. ma­çın­da İs­pan­ya’nın Re­al Mad­rid ta­kı­mı­nı ko­nuk ede­cek. Ab­di İpek­çi Spor Sa­lo­nu’nda­ki kar­şı­laş­ma sa­at 20.15’te baş­la­ya­cak. Gru­bun­da yap­tı­ğı 4 maç­ta 2 ga­li­bi­yet ve 2 ye­nil­gi alan Efes, 4. sı­ra­da yer alır­ken, R.Mad­rid ave­raj­la ikin­ci sı­ra­da bu­lu­nu­yor. Bu ara­da Eu­ro­le­agu­e’in res­mi spon­sor­la­rı ara­sı­na Efes de ka­tıl­dı. Spor Şû­ra­sı baş­la­dı 6. Spor Şû­ra­sı Spor­dan So­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Mu­rat Baş­se­gi­oğ­lu ile GSG Mü­dü­rü Meh­met Ata­lay’ın ka­tı­lı­mıy­la baş­la­dı. Ba­kan Ba­şes­gi­oğ­lu, “Şû­ra so­nun­da önü­müz­de­ki yıl­la­ra ışık tu­ta­cak bir spor po­li­ti­ka­sı­na ula­şa­ca­ğız” de­di. Spor Şû­ra­sı’nda Spor Teş­ki­la­tı­nın Ye­ni­den Ya­pı­lan­ma­sı, Spor­da Sağ­lık ve Sos­yal Gü­ven­lik, En­gel­li­ler ve Spor, Spor Hu­ku­ku ve Spor Kül­tü­rü ve Eği­ti­mi ko­nu­la­rı ko­nu­şu­la­cak. İpe­koğ­lu Sa­kar­ya’da Sa­kar­yas­por Baş­ka­nı Bü­lent Yıl­maz, İl­ker Yağ­cı­oğ­lu’nun is­ti­fa­sıy­la bo­şa­lan tek­nik di­rek­tör­lü­ğe ge­ti­ri­len En­gin İpe­koğ­lu’yla ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Yıl­maz, “İpe­koğ­lu bi­ze ta­kı­mın he­de­fi­nin düş­me­mek de­ğil ilk ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ye­ni tek­nik eki­bi­miz ha­yır­lı ol­sun” de­di. 26 sa­yı bo­şa git­ti Meh­met Okur’un for­ma­sı­nı giy­di­ği Utah Jazz, sa­ha­sın­da Chi­ca­go Bulls’a son sa­ni­ye bas­ke­tiy­le 101-100 mağ­lup ol­du. Meh­met Okur, 26 sa­yıy­la ma­çın en sko­rer is­mi olur­ken, 9 da ri­ba­unt al­dı. Or­lan­do Ma­gic ise Mil­wa­uke­e Bucks’ı 108-101 ye­ner­ken, Hi­da­yet 22 sa­yıy­la oy­na­dı. NBA’de di­ğer so­nuç­lar: Char­lot­te-Phi­la­delp­hi­a: 93-84, Mia­mi-Ho­us­ton: 98-107, Memp­his-Spurs: 81-94, Port­land-Sac­ra­men­to: 91-90, Clip­pers-New Or­le­ans: 87-99. Çer­çe­ve Sta­tü ko­mis­yon­da TBMM Mil­li Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nun­da, Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ku­ru­luş ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun ta­sa­rı­sı, alt ko­mis­yo­na ha­va­le edil­di. Ta­sa­rı hak­kın­da Ko­mis­yon­da su­num ya­pan Dev­let Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu, “Spor­dan So­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı ola­rak fut­bol­da­ki gö­ze­tim ve de­ne­tim yet­ki­miz­den vaz­geç­tik” de­di. 2. ve 3. Lig’de bu­gün 2.Lig 1.Grup: 13.30 BUG­SAŞ-Kör­fez Bld., Pen­dik-Sa­rı­yer, D.G.Bir­li­ği-G.O.Pa­şa, Eyüps­por-Bo­zü­yük, Geb­ze-Bey­ler­be­yi. 2.Grup: 13.30 Ak­hi­sar-Fet­hi­ye, Tar­sus İ.Y.-Al­tı­nor­du, De­niz­li Bld.-A.De­mir, Bu­ca-Af­yon, Mar­ma­ris-Alan­ya. 3.Grup: 13.30 Te­le­kom-Kı­rık­ka­le, Kır­şe­hir-Ali­bey­köy, Mal­te­pe-İs­tan­bul, Z.Bur­nu-Bey­koz, K.Şe­ker-Mer­sin İ.Y., 4.Grup: 13.30 Er­zu­rum-Ar­sin, Çan­kı­rı-Ka­ra­de­niz, To­kat-Pa­zar, A.Se­bat-Ço­rum, Ofs­por-Yim­paş. 3.Lig 5.Grup: 13.30 Si­irt-Bin­göl, Cey­han-Bat­man, Vu­rals­por-Ka­ya­pı­nar Bld.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT