BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yi­ne Yo­u­Tu­be

Yi­ne Yo­u­Tu­be

Vi­de­o pay­la­şım si­te­si Yo­uTu­be ka­çın­cı de­fa ka­pa­tıl­dı? On, on bir.. Tam eri­şim ya­sa­ğı bi­te­cek gi­bi olu­yor, ar­dın­dan bir baş­ka mah­ke­me ka­ra­rıy­la ka­pa­tı­lı­yor.Vi­de­o pay­la­şım si­te­si Yo­uTu­be ka­çın­cı de­fa ka­pa­tıl­dı? On, on bir.. Tam eri­şim ya­sa­ğı bi­te­cek gi­bi olu­yor, ar­dın­dan bir baş­ka mah­ke­me ka­ra­rıy­la ka­pa­tı­lı­yor. Ka­pa­tı­lı­yor da ne olu­yor? Mah­ke­me­le­rin ge­tir­di­ği bu ya­sak, sa­de­ce Yo­uTu­be­’un alan adı­na ge­li­yor. Ya­ni, ta­ra­yı­cı­la­rı­na www.yo­utu­be.com ya­zan­lar, si­te­nin ken­di su­nu­cu­su ye­ri­ne Te­le­ko­m’­un mah­ke­me ka­ra­rı­nı be­lir­ten si­te­ye gi­di­yor­lar. ‘Bu si­te­ye eri­şim mah­ke­me ka­ra­rıy­la en­gel­len­miş­ti­r’ ya­zı­sıy­la kar­şı­la­şı­yor­lar... Oy­sa bu en­gel­le­me­yi aş­mak çok ko­lay. İş­ten an­la­mak da şart de­ğil. Go­og­le­’a “Yo­uTu­be­’a eriş­mek içi­n” yaz­dı­ğı­nız za­man si­zi fark­lı yol­lar­dan o si­te­ye eriş­ti­re­cek lin­ki ve­ri­yor. Si­ze sa­de­ce tık­la­mak ka­lı­yor. Baş­ba­kan, Yo­uTu­be ya­sa­ğın­dan söz edi­lin­ce, “ben gi­ri­yo­ru­m” de­di.. CHP Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ga­ye Er­ba­tur so­ru öner­ge­si ver­di: “Baş­ba­kan il­gi­li si­te­yi kul­la­nır­ken, bir mil­let­ve­ki­li ola­rak ken­di­si­nin de onay­la­dı­ğı ki­mi ka­nun­la­ra kar­şı gel­di­ği­nin far­kın­da mı? Baş­ba­kan, bu açık­la­ma­la­rı ya­par­ken, ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri olum­suz et­ki­le­ye­ce­ği­ni fark et­me­di mi?” Oy­sa ben çok mut­lu ol­dum. Biz­de­ki an­la­yı­şın ga­ra­be­ti­ni gös­te­ren gü­zel bir ör­nek. Biz sa­nal dün­ya­nın şart­la­rı­nı kav­ra­ya­ma­dık. Koy­du­ğu­muz ya­sa­ğın ne an­la­ma gel­di­ği­ni bil­mi­yo­ruz. Bil­sek, suç iş­le­yen bi­rey var­sa bu­lup ce­za­lan­dır­mak ye­ri­ne pra­tik­te hiç­bir an­la­mı ol­ma­yan si­te ka­pat­ma işiy­le uğ­raş­ma­yız. Ka­mu oto­ri­te­si­nin sa­nal dün­ya ile il­gi­li ka­rar­la­rın­da akıl da­nı­şa­ca­ğı ço­cuk­la­ra ih­ti­yaç var. >> Sos­yal gü­ven­lik uz­man­la­rı Bu işi Ali Te­zel ca­zip ha­le ge­tir­di. Te­zel her gün bir ka­nal­da, “so­run uz­ma­nı­mız ce­vap­lan­dır­sı­n” fa­sıl­lı prog­ram­lar­da va­tan­da­şı din­li­yor, anın­da ce­vap­lar ve­ri­yor..ne gü­zel. Ge­çen gün bi­ri­si SSK ile il­gi­li bir prob­le­min­den söz et­ti. Ben de bu ko­nu­da yar­dım­cı olan on­lar­ca si­te var, ya­za­lım bi­ri­ne öğ­re­ne­lim, de­dim. Üç uz­ma­na yaz­dık, hiç­bi­rin­den ce­vap gel­me­di. Son­ra fark et­tim ki, uz­man­la­rı­mız ka­mu­oyu hu­zu­run­da so­rul­ma­yan so­ru­lar­la pek il­gi­len­mi­yor­lar. Ba­ri si­te­le­ri­niz­de­ki “so­run söy­le­ye­li­m” bö­lü­mü­nü kal­dı­rın, in­san­lar ümit­len­me­sin. Ya da bu işin bir ta­ri­fe­si ol­sun, in­san­lar be­de­li­ni öde­yip ce­vap bek­le­sin.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT