BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > St­ra­te­jik ö­dül­ler sa­hip­le­ri­ni bul­du

St­ra­te­jik ö­dül­ler sa­hip­le­ri­ni bul­du

İh­las Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı ­Ya­vuz Öz­gün, Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dü­rü Yu­suf Be­ya­zıt, Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ah­met Tan­yo­laç, THY Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Or­han Siv­ri­ka­ya, Af­ri­ka­lı bü­rok­ratlarla aynı masayı pay­laş­tı. Ödül­le­ri TA­SAM Baş­ka­nı Şen­soy tak­dim etti (sağda).> M.Kurt­bay Önür İS­TAN­BUL İh­las Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı ­Ya­vuz Öz­gün, Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dü­rü Yu­suf Be­ya­zıt, Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ah­met Tan­yo­laç, THY Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Or­han Siv­ri­ka­ya, Af­ri­ka­lı bü­rok­ratlarla aynı masayı pay­laş­tı. Ödül­le­ri TA­SAM Baş­ka­nı Şen­soy tak­dim etti (sağda). TA­SAM (Tür­ki­ye As­ya Stra­te­jik Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi) ta­ra­fın­dan her yıl dü­zen­le­nen Stra­te­jik Viz­yon Ödül­le­ri, Grand Ce­va­hir Otel ve Kon­gre Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen or­ga­ni­zas­yon­la sa­hip­le­ri­ne ve­ril­di. Tür­ki­ye’nin si­ya­si, eko­no­mik ve kül­tü­rel ge­li­şi­mi­ne kat­kı­da bu­lu­nan dev­let adam­la­rı­na, bü­rok­rat­la­rı­na, iş adam­la­rı­na, ka­mu ku­rum­la­rı­na ve med­ya ku­ru­luş­la­rı­na ödül­le­ri TA­SAM Baş­ka­nı Sü­ley­man Şen­soy ta­ra­fın­dan tak­dim edil­di. İh­las Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ya­vuz Öz­gün’ün de ha­zır bu­lun­du­ğu or­ga­ni­zas­yon­da, TA­SAM Baş­ka­nı Sü­ley­man Şen­soy bir ko­nuş­ma yap­tı. Şen­soy, ku­rum ve­ya alan ay­rı­mı gö­ze­til­mek­si­zin, ba­şa­rı­lı uy­gu­la­ma ve viz­yon­la­rın de­ğer­len­dir­me­ye ta­bi tu­tul­du­ğu­nu kay­de­det­ti. 7 ka­te­go­ri­de da­ğı­tı­lan ödül­ler­de Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’e ve­ri­len Stra­te­jik Viz­yon Sa­hi­bi Dev­let Ada­mı ödü­lü­nü, Cum­hur­baş­kan­lık Ge­nel Sek­re­te­ri Prof. Dr. Mus­ta­fa İsen, yi­ne ay­nı ka­te­go­ri­de Dev­let Ba­ka­nı Prof. Dr. Sa­id Ya­zı­cı­oğ­lu’na ve­ri­len ödü­lü Dr. Mus­ta­fa Şa­hin al­dı. Stra­te­jik Viz­yon Sa­hi­bi Bü­rok­rat Ödü­lü Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dü­rü Yu­suf Be­ya­zıt’a ve­ri­lir­ken, Be­ya­zıt’ı ilk teb­rik eden Ya­vuz Öz­gün ol­du. Stra­te­jik Viz­yon Sa­hi­bi Ku­rum ödü­lü­nü ise THY adı­na Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Or­han Siv­ri­ka­ya al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT