BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şener: Dub­le yap­tık

Şener: Dub­le yap­tık

Bir ilk ger­çek­leş­ti... T­rab­zons­por, yıl­lık 12 mil­yon YTL ge­ti­re­cek HES i­ha­le­si­ni ka­zan­dı. Baş­kan, ‘E­ko­no­mik gü­cü­mü­zü i­ki­ye kat­la­dık’ de­diBir ilk ger­çek­leş­ti... T­rab­zons­por, yıl­lık 12 mil­yon YTL ge­ti­re­cek HES i­ha­le­si­ni ka­zan­dı. Baş­kan, ‘E­ko­no­mik gü­cü­mü­zü i­ki­ye kat­la­dık’ de­di “İYİ BİR Fİ­YA­TA AL­DIK” Trab­zons­por Ku­lü­bü, Uzun­göl Re­gü­la­tö­rü ve Hid­ro­elek­trik San­tra­li Pro­je­si (Uzun­göl HES) iha­le­si­ni ka­zan­dı. Trab­zons­por, DSİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nde dün dü­zen­le­nen iha­le­ye, ku­lüp bün­ye­sin­de­ki Bor­do Ma­vi Ener­ji Elek­trik Üre­tim Tic. Ltd. Şti. ile ka­tıl­dı. Bir fir­ma­nın da­ha ka­tıl­dı­ğı iha­le­yi, da­ha yük­sek tek­lif ve­ren Trab­zons­por ka­zan­dı. Şe­ner iha­le son­ra­sı, “İha­le­yi iyi bir fi­ya­ta al­dık. Ha­yır­lı ol­sun. Bun­dan son­ra di­ğer iş­lem­le­ri sü­rat­li ya­pıp, he­men iş­le­me baş­la­ma­mız la­zım. Biz­den son­ra­ki ne­sil­le­re iyi bir ge­lir bı­ra­ka­ca­ğız” de­di. “YA­BAN­CI OR­TAK LA­ZIM” “Bun­dan son­ra su kul­la­nım an­laş­ma­sı ya­pı­la­cak, li­sans alı­na­cak, son­ra pro­je kre­di­len­di­ri­le­cek” di­yen Şe­ner, “Bun­la­rın hep­si­ni ya­pa­rız, an­cak ya­ban­cı bir or­tak al­ma­mız la­zım. Ben­ce en önem­li mad­de bu. Za­ten bu me­zu­ni­yet pro­jem, ben de de­net­le­rim. Trab­zons­por eko­no­mik ola­rak dub­le yap­tı. Ya­ni iki­ye kat­la­dı. Tür­ki­ye’de bir spor ku­lü­bü­nün yap­tı­ğı bir ilk­tir bu” şek­lin­de ko­nuş­tu. Baş­kan, pro­je­nin yıl­lık 12 mil­yon YTL ci­ro­su ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ba­zı de­ğiş­ken­ler ol­mak­la be­ra­ber ta­ma­mı­na ya­kı­nı kâr­dır” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Kapat
KAPAT