BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Sos­yal dev­let’in ­ge­re­ği­ni ya­pı­yo­ruz

‘Sos­yal dev­let’in ­ge­re­ği­ni ya­pı­yo­ruz

TGRT HABER TV’de yayınlanan An­ka­ra’nın Gün­de­mi p­rog­ra­mın­da ko­nu­şan AK Par­ti­li Bur­han Ku­zu, muh­taç­la­ra ya­pı­lan yar­dım­la­rın oy i­çin ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­diTBMM Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Prof. Dr. Bur­han Ku­zu, Nu­ri Eli­bol ile Mu­rat Oda­baş’ın sorularını cevaplandırdı. > Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA İh­las Med­ya An­ka­ra Grup Baş­ka­nı Nu­ri Eli­bol ile TGRT Ha­ber An­ka­ra Tem­sil­ci­si Mu­rat Oda­baş’ın ha­zır­la­yıp sun­du­ğu An­ka­ra’nın Gün­de­mi prog­ra­mı­nın bu haf­ta­ki ko­nu­ğu TBMM Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Prof. Dr. Bur­han Ku­zu ol­du. Kü­re­sel ma­li kri­ze yö­ne­lik ‘yan­dık’, ‘bit­tik’ de­ğer­len­dir­me­le­ri­nin yan­lış ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ku­zu, “Ka­ra tab­lo gös­te­ri­yor­lar. Ek­mek da­hi al­ma­ya­lım nok­ta­sı­na ge­ti­re­cek­ler” de­di. BU YAR­DIM­LAR MEC­BU­Rİ Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin; üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne be­le­di­ye­le­rin burs ver­me­si­nin önü­ne ge­çen ka­ra­rı­nı eleş­ti­ren Ku­zu, bu bur­sa ih­ti­ya­cı olan bir­çok öğ­ren­ci­nin bu­lun­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Ku­zu, sa­de­ce İs­tan­bul Be­le­di­ye­si’nin 50 bin öğ­ren­ci­ye burs ver­di­ği­ni, bü­tün Tür­ki­ye’de burs alan top­lam öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın 200 bin ol­du­ğu­nu söy­le­di. Prof. Dr. Ku­zu, “Otu­ra­lım ko­nu­şa­lım, çö­züm bu­la­lım. Ço­cuk­lar bu pa­ray­la oku­yor­lar” de­di. İh­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne gı­da ve kö­mür da­ğı­tı­mı­nın ye­ni bir uy­gu­la­ma ol­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ku­zu, AK Par­ti’nin al­dı­ğı oy ora­nı­nı ya­pı­lan yar­dım­la­ra bağ­la­ma­nın yan­lış ol­du­ğu­nu söy­le­di. Prof. Dr. Ku­zu, Türk in­sa­nın ta­ri­hin­de ve kül­tü­rün­de yer alan yar­dım­laş­ma duy­gu­su­nun bu şe­kil­de kö­rel­til­di­ği­ni kay­det­ti. Sos­yal dev­let ola­rak za­ten bu yar­dım­la­rın ya­pıl­ma­sı mec­bu­ri­ye­ti­nin ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Ku­zu, “İh­ti­yaç ol­du­ğu için, sos­yal dev­let ol­du­ğu için in­san­la­ra yar­dım edi­yo­ruz. Oy­lar bi­ze bu­ra­dan ge­li­yor sa­nı­yor­lar. 81 ilin 80’in­de AK Par­ti var. İki çu­val kö­mür ile ola­cak şey de­ğil” şek­lin­de ko­nuş­tu. CHP SA­Mİ­Mİ DE­ĞİL Ku­zu, üni­ver­si­te­ler­de kı­ya­fet ser­bes­ti­si­ni Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­ne gö­tü­ren bir par­ti­nin çar­şaf­lı in­san­la­ra ro­zet tak­ma­sı­nı ‘sa­mi­mi ol­sun­lar’ şek­lin­de de­ğer­len­dir­di. AB yet­ki­li­le­ri ile gö­rüş­me­sin­de gün­de­me ge­len ye­ni Ana­ya­sa ça­lış­ma­sı­nın son du­ru­mu­nu da an­la­tan Ku­zu, “Mu­ha­le­fet­ten ge­rek­li des­te­ği bu­la­ma­dık. Ana­ya­sa mah­ke­me­si­nin son ka­ra­rı so­ru işa­ret­le­ri­ni be­ra­be­rin­de ge­tir­di” di­ye ko­nuş­tu. ŞEV­Kİ­MİZ KI­RIL­DI Ana­ya­sa ha­zır­lık­la­rı­na iliş­kin şevk­le­ri­nin kı­rıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ku­zu, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ni ‘Şu­na ya da bu­na ay­kı­rı bu be­nim yo­ru­mum bu’ şek­lin­de yo­rum­la­ya­bi­le­ce­ği­ne işa­ret et­ti. Ye­ni Ana­ya­sa­yı, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ip­tal et­me ris­ki­nin bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Ku­zu, “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ya bu iç­ti­ha­dın­dan vaz­ge­çe­cek; ya da ik­ti­dar ve mu­ha­le­fet, Mec­li­se bir am­bar­go ko­nul­du­ğu­nu gö­re­rek bu­nun önü­nü aç­mak için ça­lı­şa­cak” di­ye ko­nuş­tu. Ku­zu, “Ye­rel se­çim­ler­den son­ra ana­ya­sa pa­ke­ti­ni tar­tış­ma­ya aça­bi­li­riz” söz­le­riy­le ça­lış­ma­lar­dan tam an­la­mıy­la vaz­ge­çil­me­di­ği­nin sin­ya­li­ni ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT