BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­kan Şü­kür bı­rak­tı mı?

Ha­kan Şü­kür bı­rak­tı mı?

Bu sa­tır­la­rın ya­za­rı 15 Tem­muz 2008 gü­nü, ya­ni bun­dan beş ay, on bir gün ön­ce Ha­kan Şü­kür‘ün fut­bo­lu bı­rak­tı­ğı ha­be­ri­ni yaz­mış­tı.Bu sa­tır­la­rın ya­za­rı 15 Tem­muz 2008 gü­nü, ya­ni bun­dan beş ay, on bir gün ön­ce Ha­kan Şü­kür‘ün fut­bo­lu bı­rak­tı­ğı ha­be­ri­ni yaz­mış­tı. Ön­ce Ha­kan bi­raz bu­rul­du. Bu ha­be­ri yaz­ma­ma ze­min oluş­tu­ran soh­be­ti­miz­de söy­le­dik­le­ri­nin hep­si­ni de yaz­ma­mış­tım. Ney­se. Ha­kan‘a, fut­bol­cu­lu­ğu için hep şap­ka çı­kart­tım. İn­san­lık ola­rak da öy­le. Ne­den o den­li bu­rul­muş­tu, doğ­ru­su an­la­mak­ta güç­lük çek­miş­tim. An­cak ne var ki, bu ha­be­rim üze­ri­ne bü­tün med­ya da ter­si­ni yaz­ma ya­rı­şı­na gir­di. Hat­ta hat­ta ba­zı okur­lar ve iz­le­yi­ci­ler Ha­kan‘ın Du­ba­i’ye git­ti­ği­ni ve ha­be­rin asıl­sız çık­tı­ğı­nı id­di­a ede­cek ka­dar çu­val­la­dı­lar. So­nuç mu? Bak; Pa­zar ak­şam­la­rı TRT -1. Say­gı­lar! >> An­tu’dan çif­te stan­dart! Fe­ner­bah­çe­li­le­rin ün­lü si­te­si an­tu.com’da­ki va­tan­daş­lar, Rıd­van‘ın, Fe­ner­bah­çe’nin as­la ve as­la şam­pi­yon ola­ma­ya­ca­ğı­nı id­di­a edi­şi­nin al­tı­na im­za at­mış­lar. İş­te çif­te stan­dart! Ben de­sem va­tan hai­ni ilan edi­li­rim. Ama Rıd­van de­yin­ce, en bi­rin­ci yo­rum­cu. Ya­zık! Bu­na zor ilaç bu­lu­nur be. >> Alex ne oy­na­dı be! Fe­ner­bah­çe’nin Ar­se­nal, Ga­la­ta­sa­ray ve An­ka­ras­por maç­la­rın­dan son­ra, iyi­le­şip de ta­kı­ma gir­me­si ha­lin­de, Alex‘le vi­te­si­nin dü­şe­ce­ği­ni ve ka­fa­dan An­ka­ra­gü­cü ma­çın­da zor­la­na­ca­ğı­nı hem yaz­dım, hem de TGRT Ha­ber’de­ki Fut­bol Ge­ce­si prog­ra­mım­da part­ne­rim Cü­neyt Şen‘in bir so­ru­su üze­ri­ne söy­le­dim. Hem de ül­ke­nin en za­yıf or­ta ala­nı­na kar­şı. Eh, ko­ca Ra­ul‘u ye­miş Ara­go­nes de dü­men su­yu­na gi­dip, he­de­fi­ni (!) baş­ka yö­ne ki­lit­le­diy­se di­ye­cek bir şey kal­mı­yor. >> G.Saray bu ayaklarla yürümez! Ba­ros‘un bir iki atım­lık ba­ru­tu var­mış. Non­da tam emek­li, Ümit Ka­ran bi­tik, ya da Du­bai rü­ya­sın­da. Ee­ee, Ga­la­ta­sa­ray bu uç adam­la­rıy­la siz­ce, özel­lik­le dep­las­man­lar­da maç ka­za­na­bi­lir mi? Bir so­ru da­ha; Bu üç sant­rfor bir Ha­kan Şü­kür eder mi? Ad­nan dost­lar du­a et­sin­ler de Lin­coln, Ar­da ve Ay­han fi­re­siz oy­na­sın­lar. >> Bilgin’i anlayanlar buraya! Mil­li­yet spor say­fa­sın­da ge­çen haf­ta, Bil­gin Gök­berk‘in, kö­şe­sin­de TRT’den ala­cak­lı ol­du­ğu­nu ve bu­nu el­de ede­mez­se de Baş­ba­ka­na ka­dar gi­de­bi­le­ce­ği­ni ya­zı­şı­nı eleş­tir­miş­tim. Cem mü­dür ara­dı. Ya­zım­da rah­met­li ba­ba­sın­dan ve de Na­mık ağa­bey­den söz edi­şi­me kız­mış. Oy­sa ben onun do­ğuş­tan hüc­re­le­rin­de ga­ze­te­ci­lik ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ma­ya ça­lış­mış­tım. Ney­se. Ve Bil­gin‘in ya­zı­sı­nı bir da­ha oku­ma­mı is­te­di. Sa­de­ce ben de­ğil, el­li ki­şi­ye okut­tum. Ha­aa böy­le­ce bir bi­lin­mez da­ha ay­dın­lan­dı. O da Bil­gin Gök­berk‘in, TRT gi­bi cid­di ka­na­lın fut­bol prog­ra­mın­da na­sıl yer al­dı­ğı­nın or­ta­ya çı­kı­şı. >> Selçuk ve Cüneyt hocaların dersi! UE­FA, tut­muş Sel­çuk De­re­li‘ye, Sla­vi­a Prag-Ham­burg, Cü­neyt Ça­kır‘a da Twen­te-Schal­ke maç­la­rı­nı ver­miş. Bu UE­FA, an­la­şı­lan o ki, ka­fa­yı ye­miş. Ne­den mi? Bak­sa­nı­za bi­zim MHK, bu iki ha­ke­me, özel­lik­le bir ta­kı­mın maç­la­rı­nı ve­re­mi­yor. Ne ül­ke de­ğil mi? Ha­ni bi­ri­le­ri­nin ru­hun­dan, mi­ra­sın­dan, aç­tı­ğı ay­dın­lık yol­dan fa­lan söz et­miş­ler­di ya. Ah­met Ça­kar‘ ın kan­ka­la­rı­nın bu­lun­du­ğu UE­FA Ha­kem Ko­mi­te­si utan­sın be! >> Be­şik­taş, beş yıl şam­pi­yon olur mu? So­ru gi­bi gö­zü­kü­yor­sa da, el­de­ki kad­ro­nun ka­li­te­de­ki de­rin­li­ği ve de zen­gin­li­ği, he­nüz kon­trol­lü oyu­nun for­mü­lü­nü bu­la­ma­mış ol­ma­sı­na, ho­ca­sı­nın ga­zıy­la da­ğı­nık oy­na­ma­sı­na rağ­men, san­ki kar­şı­mı­za çı­ka­cak bir ger­çek gi­bi gö­rü­nü­yor. Çün­kü Be­şik­taş’ın yaş or­ta­la­ma­sı 25,5. Ne der­si­niz; Beş yı­la uyu­yor mu? Ha­aa bi­zim Tuğ­rul Ye­ni­do­ğan bu tab­lo­ya kar­şı çı­kı­yor. Ne­de­ni­ni de şöy­le açık­lı­yor: “Ön­ce ya­yın­cı ku­ru­luş izin ver­mez. Son­ra Aziz Bey. Son­ra Fo­to­maç ka­pa­nır. Ha­aa bir de Be­şik­taş se­yir­ci­si üçün­cü şam­pi­yon­luk­tan son­ra sta­da uğ­ra­maz.” Bek­le ve gör, en iyi­si de­ğil mi? >> Gol­süz ma­çın da zevk­li­si var! Fe­ner­bah­çe ile Ga­la­ta­sa­ray cu­mar­te­si­yi bü­tün fut­bol­se­ver­le­re ze­hir et­ti­ler.Skor ta­be­la­sı her iki maç­ta da de­ğiş­me­di. Er­te­si gün Trab­zons­por-Si­vass­por, hem kö­tü ha­va ve sa­ha şart­la­rın­da, öy­le bir maç oy­na­dı­lar ki, 0-0’a rağ­men her­ke­sin be­ğe­ni­si ka­zan­dı­lar. İş­te, hiç gol atıl­ma­dan bir fut­bol ma­çı da böy­le be­ğe­ni ka­za­nır. Skor ta­be­la­sı tut­kun­la­rı­nın dik­ka­ti­ne!
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT