BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­zık!

Ya­zık!

F.Bah­çe, Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ya ta­mam ya de­vam ma­çı­na çık­mış­tı. Ca­mi­a ke­net­len­miş, sa­rı-­la­ci­vert­li ta­raf­tar­lar t­ri­bün­le­ri tı­ka ba­sa dol­dur­muş­tu. Fut­bol­cu­lar dı­şın­da her­kes i­nan­mış­tı ga­li­bi­ye­te!F.Bah­çe, Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ya ta­mam ya de­vam ma­çı­na çık­mış­tı. Ca­mi­a ke­net­len­miş, sa­rı-­la­ci­vert­li ta­raf­tar­lar t­ri­bün­le­ri tı­ka ba­sa dol­dur­muş­tu. Fut­bol­cu­lar dı­şın­da her­kes i­nan­mış­tı ga­li­bi­ye­te! Por­to öy­le a­hım şa­hım bir ta­kım de­ğil. Tam da F.Bah­çe’nin di­şi­ne gö­re! A­ma mil­yon do­lar­lık F.Bah­çe, “ta­kım” ol­mak­tan çok u­zak­tı. Kart ce­za­lı­la­rı Lu­ga­no ve Sel­çuk‘un yok­lu­ğu ma­çın her a­nın­da his­se­dil­di. Han­gi bi­rin­den baş­la­ya­yım; ver­di­ği hiç­bir pa­sı ye­ri­ni bul­ma­yan, kap­tır­dı­ğı top­lar­la Por­to­lu o­yun­cu­la­rın kont­ra­ta­ğa çık­ma­la­rı­na se­bep o­lan Em­re‘den mi? Yok­sa “yi­ne” ya­pa­ca­ğı­nı ya­pıp to­pu e­lin­den ka­çı­ra­rak Por­to’nun ö­ne geç­me­si­ni “sağ­la­yan” Vol­kan‘dan mı? İ­kin­ci gol­de Li­sand­ro to­pu e­liy­le al­dı­ğı an­da fut­bol oy­na­ma­yı bı­ra­kan ve “ha­kem” gi­bi ka­rar ver­me­ye ça­lı­şan Ya­sin‘e mi çı­kar­sam fa­tu­ra­yı? ­Ne söy­le­sem, ki­me de­sem? ­Ge­çen se­zon çey­rek fi­nal oy­na­yan kad­ro­yu bo­zan yö­ne­ti­me mi çat­sam? ­Sa­ha­ya mı in­sem, ben mi oy­na­sam? ­Por­to Tek­nik Di­rek­tö­rü Fer­re­i­ra, F.Bah­çe’yi çok i­yi a­na­liz et­miş. Or­ta sa­ha­sı­nı ve de­fan­sı­nı ka­la­ba­lık tu­ta­rak sa­rı-­la­ci­vert­li fut­bol­cu­la­rın pas yap­ma­sı­nı en­gel­le­di. F.Bah­çe sa­vun­ma­sı­nın ar­ka­sı­na a­tı­lan bü­tün top­lar­da et­ki­li ol­du­lar. İ­kin­ci ya­rı sa­ha­da fay­da­sın­dan çok za­ra­rı o­lan Em­re‘yi çı­ka­ran A­ra­go­nes, o­yu­na bir tür­lü yıl­dı­zı­nın ba­rış­ma­dı­ğı Ka­zım‘ı al­dı. F.Bah­çe i­yi­ce ka­pa­nan ve sü­rat­le kont­ra­ya çı­kan Por­to kar­şı­sın­da ar­tık bü­tün risk­le­ri al­mak zo­run­day­dı. Ta­kım o­la­rak de­fan­sa çe­ki­len Por­te­kiz e­ki­bi­ni aç­mak i­çin bir “çi­lin­gir” ge­re­ki­yor­du F.Bah­çe’ye... A­ma “çi­lin­gir” ol­sun di­ye mil­yon do­lar­lar ve­ri­le­rek a­lı­nan Gü­i­za, İs­tan­bul ge­ce­le­rin­de ku­ru­yor “çi­lin­gir sof­ra­sı­nı!”. Ken­di­sin­den bek­le­ne­ni ver­me­si zor gö­rü­nü­yor. Ya­zık o­na har­ca­nan pa­ra­la­ra! Ka­zım‘ın “bal” go­lüy­le u­mut­la­nan F.Bah­çe, mağ­lu­bi­ye­ti en­gel­le­ye­me­di. Şim­di ön­le­rin­de tek u­mut kal­dı. Di­na­mo Ki­ev’i e­vin­de ye­ne­rek hiç de­ğil­se U­E­FA’da yo­la de­vam et­mek. Bu fut­bol­la ve kad­ro ya­pı­sıy­la zor gö­rü­nü­yor. Siz ne der­si­niz, fut­bo­lu çok i­yi bil­di­ği­ni id­di­a e­den baş­ka­nım?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT