BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hiç ya­kış­ma­dı!

Hiç ya­kış­ma­dı!

Dün ge­ce bir ke­re da­ha is­pat­lan­dı ki; Aziz Yıl­dı­rım, 11 yıl­lık baş­kan­lık dö­ne­min­de, en pa­ha­lı ama en yan­lış trans­fer po­li­ti­ka­sı­nın baş ak­tö­rü ol­muş­tur...Dün ge­ce bir ke­re da­ha is­pat­lan­dı ki; Aziz Yıl­dı­rım, 11 yıl­lık baş­kan­lık dö­ne­min­de, en pa­ha­lı ama en yan­lış trans­fer po­li­ti­ka­sı­nın baş ak­tö­rü ol­muş­tur... Ta­kı­mı şam­pi­yon yap­mış ho­ca­la­rı bir bir ko­van Yıl­dı­rım, Av­ru­pa şam­pi­yo­nu bir ül­ke­nin dol­du­ru­şu­na gel­miş res­men... Ön­ce, “ho­ca­sı­nı ho­ca” son­ra da, “gol­cü­sü­nü gol­cü” di­ye F.Bah­çe’ye ge­ti­rir­ken, tüm iyim­ser dü­şün­ce­le­ri­nin kur­ba­nı ol­muş bel­li... Da­ha bit­me­di... Ha­di bun­lar ney­se... Ya o Em­re‘nin bu ta­kım­da ne işi var Al­lah aş­kı­na? *** Dün ilk ya­rı­da o Em­re 3 ge­ri pas yap­tı, ra­ki­be 3 gol po­zis­yo­nu ik­ram et­ti... Al­dı­ğı her to­pu, 5 met­re ya­kı­nın­da­ki Alex‘e ver­mek fut­bol­cu­luk­sa, hep be­ra­ber al­kış­la­ya­lım Em­re‘yi... Ya­zık ve­ri­len o ina­nıl­maz mil­yon eu­ro­la­ra... Ken­di­ni hâ­lâ da­ha G.Sa­ray’ın UE­FA Ku­pa­sı’nı kal­dır­dı­ğı 2000 yı­lın­da bı­rak­mış, o gün­den bu gü­ne o ha­vay­la gel­miş Em­re‘nin ha­li­ni gör­dük iş­te dün ge­ce... Lu­ga­no‘nun ve Sel­çuk‘un yok­lu­ğun­da dar­ma­da­ğın olan de­fans ve or­ta sa­ha kur­gu­su­nun san­cı­sı, F.Bah­çe’nin her ya­nı­nı sar­mış­tı san­ki... Alex bi­le o bil­di­ği­miz Alex de­ğil­di... Güi­za‘nın o ağ­la­mak­lı ha­li, her ka­çan F.Bah­çe po­zis­yo­nun­dan son­ra dün ge­ce­ki sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin sı­kın­tı­sı­nı ve Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ve­da­nın je­ne­ri­ğiy­di san­ki... *** Ya­sin‘le akor­du bo­zu­lan, par­ma­ğın­da­ki il­ti­hap­la naz­la­na naz­la­na fut­bol oy­na­ma­ya ça­lı­şan Car­los‘un vur­dum­duy­maz­lı­ğı ile 19 ve 28. da­ki­ka­da Li­san­dro‘nun Vol­kan‘ın kış uy­ku­sun­da­ki ha­li­ni af­fet­me­me­si, F.Bah­çe’nin sa­de­ce Şam­pi­yon­lar Li­gi ümit­le­ri­ni de­ğil, UE­FA Ku­pa­sı’nın da ka­pı­la­rı­nı ka­pat­tı... Ee­e, Alex, Uğur, Güi­za; Hel­ton‘un bur­nu­nun di­bin­den ko­lay po­zis­yon­la­rı ka­çı­rır­sa, ola­ca­ğı buy­du iş­te... Dün ge­ce­ki F.Bah­çe’nin, Şam­pi­yon­lar Li­gi maç­la­rın­da­ki en iş­tah­sız ha­li­ni gö­rün­ce, bir­kaç gün son­ra oy­na­na­cak Be­şik­taş der­bi­si için de ta­raf­ta­rı­nı bir en­di­şe kap­la­dı... Çün­kü bu F.Bah­çe, o Sa­ra­coğ­lu’nda pan­ter, kap­lan, as­lan ke­si­len F.Bah­çe’nin kı­rın­tı­sı bi­le de­ğil­di... Hiç ya­kış­ma­dı ona... *** Şim­di, Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım, re­kor pa­ra­lar har­ca­yıp kur­du­ğu ama ha­yal kı­rık­lı­ğın­dan öte­ye gi­de­me­yen bu ta­kım için ra­di­kal ka­rar­lar al­mak zo­run­da­dır... Onun usu­lü­nü de an­cak ken­di­si bi­le­cek­tir... Yok­sa, iş­ler son­ra­dan da­ha çö­zül­mez bir hal ala­cak gi­bi sin­yal ver­mek­te­dir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT