BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FENER EVE DÖNÜYOR 1-2

FENER EVE DÖNÜYOR 1-2

Sa­rı-­la­ci­vert­li­ler son maç­ta Uk­ray­na’da D.Ki­ev’i yendiği taktirde yoluna finali Kadıköy’de oynanacak U­E­FA Ku­pa­sı’nda devam edecekSa­rı-­la­ci­vert­li­ler son maç­ta Uk­ray­na’da D.Ki­ev’i yendiği taktirde yoluna finali Kadıköy’de oynanacak U­E­FA Ku­pa­sı’nda devam edecek ÖN­CE VOL­KAN SON­RA HA­KEM “Ta­mam ya da de­vam” ma­çın­da Por­to’ya Ka­dı­köy’de de bo­yun eğen F.Bah­çe, Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ve­da et­ti. As­lın­da kar­şı­laş­ma­ya iyi baş­la­mış­tı tem­sil­ci­miz. 2’de Ro­ber­to Car­los ile ilk yok­la­ma­sı­nı çe­kip, 4’te Alex’le gol­le bu­run bu­ru­na gel­miş­ti. 19’da Vol­kan’ın bü­yük bir ha­ta ya­pa­rak elin­den ka­çır­dı­ğı to­pu, Li­san­dro ağ­la­ra gön­der­di­ğin­de, sa­rı-la­ci­vert­li­ler için maç san­ki o da­ki­ka­da bit­ti: 0-1. 28’de bu kez ha­ta sı­ra­sı ha­kem­dey­di. Uzun taç atı­şı­nı ce­za sa­ha­sı için­de eliy­le dü­zel­ten ay­nı Li­san­dro me­şin yu­var­la­ğı bir kez da­ha fi­le­le­re bı­rak­tı: 0-2. 34’te Vol­kan ile kar­şı kar­şı­ya ka­lan Vos­ta’nın aşırt­ma vu­ru­şu­nun di­rek­ten dön­me­si de F.Bah­çe’yi ateş­le­ye­me­di. KA­ZIM YET­ME­Dİ Dev­re­nin he­men ba­şın­da bir Güi­za kla­si­ği ya­şan­dı. Gök­han Gö­nül’ün or­ta­sın­da İs­pan­yol gol­cü net bir fır­sa­tı çer­çe­ve ye­ri­ne au­ta ata­rak tri­bün­le­re bir kez da­ha saç-baş yol­durt­tu. 60’de Hulk, Vol­kan’la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı po­zis­yon­da to­pu aya­ğın­dan faz­la açın­ca Vol­kan’ın mü­da­ha­le­siy­le top kor­ne­re çık­tı. 63’te or­ta sa­ha­dan kap­tı­ğı top­la iler­le­yen Ka­zım’ın ce­za sa­ha­sı­na gir­me­den at­tı­ğı sert şut Bru­no Al­ves’in aya­ğı­na çar­pıp ağ­lar­la bu­luş­tu: 1-2. Dev­ler Li­gi’ne hav­lu atan F.Bah­çe, Ar­se­nal’in son da­ki­ka­lar­da Di­na­mo Ki­ev’i 1-0 mağ­lup et­me­siy­le UE­FA Ku­pa­sı’na ka­tıl­ma şan­sı­nı, 10 Ara­lık’ta D. Ki­ev’le Uk­ray­na’da oy­na­ya­ca­ğı son ma­ça bı­rak­tı. > M. Emin ULUÇ Şük­rü Sa­ra­coğ­lu S­ta­dı, 25 Ka­sım 2008 >> F.BAHÇE 1 ­Vol­kan 4 ­Gök­han 6 ­Ya­sin 5 E­du 5.5 ­Ro­ber­to Car­los 5.5 ­Jo­si­co 6 Em­re 5 (Ka­zım dk.46) 6.5 ­De­i­vid 6 (Bu­rak dk.77) 5 A­lex 5.5 U­ğur 6 ­Gü­i­za 5 Vol­kan Ba­ba­can ­Ve­der­son A­li Bil­gin Ön­der ­Mal­do­na­do T.D: Lu­is A­ra­go­nes >> PORTO 2 ­Hel­ton 6 ­Fu­ci­le 6 ­Ro­lan­do 6 B.Al­ves 6.5 ­Ped­ro E­ma­nu­el 6.5 ­Cos­ta 7 (Gu­a­rin dk.62) 5 ­Fer­nan­do 6.5 ­Ra­ul Me­i­re­les 6.5 ­Rod­ri­gu­ez 7 (Ma­ri­a­no dk.75) 5 Li­sand­ro 8 ­Hulk 7 (Pe­le dk.79) 5 Nu­no S­te­pa­nov ­Li­no ­Sek­ti­o­u­i T.D: Je­su­al­do Fer­re­i­ra GOL­LER: Li­sand­ro (dk.19 ve 28), Ka­zım (dk.63) ­­HA­KEM­LER: Al­ber­to Un­di­a­no, Fer­min Mar­ti­nez, Ro­ber­to Fer­nan­dez (İs­pan­ya) DALGA GEÇİYOR! Ge­çen yıl çey­rek fi­nal oy­na­yan F.Bah­çe bu yıl ga­li­bi­yet a­la­ma­dı, A­ra­go­nes, “Ta­kım­da dü­zel­ti­le­cek bir şey yok” de­di NEREDE ESKİ FENER? Por­to’ya 2-1 ye­ni­le­rek Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ve­da e­den, Ar­se­nal’in e­vin­de Di­na­mo Ki­ev’i yen­me­siy­le U­E­FA u­mu­du be­li­ren F.Bah­çe’de Tek­nik Di­rek­tör A­ra­go­nes, “Ta­kım­da dü­zel­ti­le­cek bir şey yok” de­di. Ge­çen yıl çey­rek fi­nal oy­na­dı­ğı Dev­ler Li­gi’n­de ö­zel­lik­le sa­ha­sın­da ra­kip­le­ri­ne sa­ha­yı dar e­den sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, bu se­zon ga­li­bi­yet yü­zü gör­mez­ken, Ki­ev dep­las­ma­nın­da a­la­ca­ğı tek ga­li­bi­yet­le yo­lu­na U­E­FA’da de­vam et­me şan­sı bu­la­cak. Maç­tan son­ra ha­ke­me ver­yan­sın e­den A­ra­go­nes, “2. gol­de Li­sand­ro to­pu el­le al­dı. Ha­kem çok va­sat­tı” di­ye ko­nuş­tu. HAKEME VERYANSIN Ma­ça i­yi baş­la­dık­la­rı­nı i­fa­de e­den Lu­is A­ra­go­nes, “Por­to i­yi bir ta­kım an­cak biz ilk 30 da­ki­ka­da ya­ka­la­dı­ğı­mız po­zis­yon­la­rı gol yap­say­dık her şey çok da­ha fark­lı o­la­cak­tı. Ta­kım­da dü­zel­ti­le­cek faz­la bir şey yok. Di­na­mo Ki­ev ma­çı zor ge­çe­cek an­cak bu sa­at­ten son­ra ya­pı­la­bi­le­cek her­han­gi bir mü­da­ha­le kal­ma­dı. Uk­ray­na’da e­li­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız” de­di. Por­to’nun ho­ca­sı Ju­sal­do Fer­re­i­ra da, “İlk 10 da­ki­ka F.Bah­çe bir gol bul­sa biz zor­la­na­bi­lir­dik. Çün­kü ger­çek­ten tec­rü­be­siz bir e­ki­bi­miz var. Fa­kat biz bu­gün e­li­miz­den ge­le­nin en i­yi­si­ni yap­tık ve ka­zan­dık” de­di. UĞUR’DAN KÜFÜRLÜ TEPKİ F.Bah­çe’nin dün ak­şam sa­ha­da­ki en hırs­lı oyun­cu­la­rın ba­şın­da ge­len Uğur Bo­ral, ma­çın ha­ke­miy­le sert tar­tış­ma­lar ya­şa­dı. Özel­lik­le Ka­zım’ın go­lün­den son­ra be­ra­ber­lik için ade­ta ken­di­ni yır­tan ba­şa­rı­lı fut­bol­cu, fa­ul ko­nu­la­rın­da da İs­pan­yol ha­kem­le sık sık kar­şı kar­şı­ya gel­di. Uğur, bir pozisyonda ra­ki­bi­ne do­kun­ma­dı­ğı hal­de fa­ul çalan Undiano’ya tepkisini küfür ederek gös­ter­di. Ö­nü­mü­ze ba­ka­ca­ğız F.Bah­çe’nin B­re­zil­ya­lı fut­bol­cu­su Ro­ber­to Car­los, “Ar­tık her­han­gi bir şe­yi dü­şün­me­yip Ki­ev’de­ki ma­çı dü­şün­me­miz la­zım. Ma­ça bas­kı­lı baş­la­dık, go­lü bu­la­bil­sek fark­lı o­la­bi­lir­di. Ça­lı­şıp kar­şı­lı­ğı­nı a­la­ma­mak bi­zi ü­zü­yor. Ha­kem i­kin­ci gol­de­ki e­li gör­me­di” de­di. Gök­han gö­nül­ler­de Por­to ma­çın­da ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­yan ta­raf­tar­lar maç ön­ce­si “He­nüz her şey bit­me­di”, “As­la pes et­me” pan­kart­la­rıy­la ta­kım­la­rı­na bü­yük des­tek ve­rir­ken, maç­tan son­ra sa­de­ce Gök­han Gö­nül’e sev­gi gös­te­ri­sin­de bu­lu­nup, “Gök­han Gö­nül o­le­e­ey” şek­lin­de tem­po tut­tu. De­i­vid’in is­ya­nı Ek­sik­ler yü­zün­den Por­to kar­şı­sı­na sı­kın­tı­lı çı­kan F.Bah­çe’de, De­vid ve Jo­si­co ilk de­fa bu se­zon Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de on bir­de yer al­dı. İ­kin­ci ya­rı­da o­yun­dan a­lın­ma­sı­na si­nir­le­nen De­i­vid, ku­lü­be­nin ö­nün­de for­ma­sı­nı çı­ka­rıp ye­re bı­ra­ka­rak A­ra­go­nes’i p­ro­tes­to et­ti. ŞAM­Pİ­YON­LAR Lİ­Gİ’N­DE BU­GÜN ­Dev­ler li­gin­de bu­gün 8 maç var: A G­ru­bu: Bor­de­a­ux-C­hel­se­a, C­luj-­Ro­ma, B G­ru­bu: A­nort­ho­sis-­Wer­der B­re­men, In­ter-­Pa­nat­hi­na­i­kos, C G­ru­bu: S­hakh­tar Do­netsk-­Ba­sel, S­por­ting-­Bar­ce­lo­na, D G­ru­bu: At­le­ti­co Mad­rid-PSV, Li­ver­po­ol-­Mar­sil­ya.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103198
  % 0.69
 • 5.3231
  % -0.05
 • 6.0405
  % 0.05
 • 6.9293
  % -0.08
 • 227.303
  % 0.41
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT