BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KÖYDE GİTAR KOROSU

KÖYDE GİTAR KOROSU

Van’da bir köy okulunda okuyan 12 kız öğrencinin öğretmenlerinin desteğiyle kurduğu koro hayatlarını değiştirdi. Öğrenciler şimdi konsere hazırlanıyorDers dışındaki vakitlerini öğretmenleriyle birlikte gitar öğrenerek geçiren kız öğrenciler, erkek öğrencilerin de kendilerine katılmasını istiyor. Van’ın Özalp il­çe­si­ne bağ­lı Yu­ka­rı Dö­ner­de­re Kö­yü İl­köğ­re­tim Oku­lu 1, 2 ve 3’ün­cü sı­nıf­ta oku­yan öğ­ren­ci­le­rin sos­yal ha­ya­tı, kö­ye 1 yıl ön­ce ata­nan Öz­gür Cam öğ­ret­me­nle de­ğiş­ti. Öğ­ret­men­le­ri­nin boş za­man­la­rın­da gi­tar çal­dı­ğı­nı gö­ren ba­zı kız öğ­ren­ci­ler, ken­di­le­ri­nin de gi­tar çal­mak is­te­dik­le­ri­ni öğ­ret­men­le­ri­ne ilet­ti. Bu­nun üze­ri­ne ken­di im­ka­nıy­la öğ­ren­ci­le­ri­ne gi­tar alan öğ­ret­men Öz­gür Cam, ders ver­me­ye baş­la­dı. Bu­nu gö­ren di­ğer öğ­ren­ci­le­rin­de gru­ba ka­tıl­mak is­te­yin­ce 12 ki­şi­lik bir ko­ro oluş­tur­du. Yak­la­şık 6 ay­lık bir za­ma­nın ar­dın­dan öğ­ren­ci­ler iyi de­re­ce­de gi­tar çal­ma­ya baş­lar­ken, oluş­tur­duk­la­rı bu ko­ro­ya “Van­lı Gi­ta­rın Sul­tan­la­rı” is­mi­ni ver­di­ler. Ko­ro­nun oluş­ma­sın­da bü­yük kat­kı­la­rı bu­lu­nan öğ­ret­men Öz­gür Cam, “Okul­dan ar­ta ka­lan za­man­lar­da öğ­ren­ci­le­re gi­tar der­si ve­ri­yo­rum. Ya­kın bir za­man­da da Halk Eği­tim Mer­ke­zin­de ilk kon­se­ri­mi­zi ve­re­ce­ğiz” de­di. “Gi­ta­rın Sul­tan­la­rı” için tek mesele ise sı­nıf­la­rın­da bu­lu­nan 2 er­kek öğ­ren­ci. Bu öğ­ren­ci­ler ar­ka­daş­la­rı ve öğ­ret­men­le­ri çok is­te­di­ği hal­de kız­lar­dan olu­şan ko­ro­nun için­de yer al­mı­yor. Ko­ro­ya ne­den ka­tıl­ma­dık­la­rı­nı da söy­le­me­yen er­kek öğ­ren­ci­ler, şim­di­lik onları din­le­mek­le ye­ti­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT