BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 10 par­ma­ğın­da 10 MARİFET

10 par­ma­ğın­da 10 MARİFET

Gro­nin­gen ken­ti Be­le­di­ye Mec­li­si’nde Hol­lan­da Hı­ris­ti­yan De­mok­rat Par­ti’nin Be­le­di­ye Mec­lis üye­si olan Kap­tan, Gro­nin­gen Ata­türk Kül­tür Ce­mi­ye­ti Baş­kan­lı­ğı ile 9 ay­rı okul­da Okul Ai­le Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­nı da yü­rü­tü­yor.MEC­LİS ÜYE­Sİ Gro­nin­gen ken­ti Be­le­di­ye Mec­li­si’nde Hol­lan­da Hı­ris­ti­yan De­mok­rat Par­ti’nin Be­le­di­ye Mec­lis üye­si olan Kap­tan, Gro­nin­gen Ata­türk Kül­tür Ce­mi­ye­ti Baş­kan­lı­ğı ile 9 ay­rı okul­da Okul Ai­le Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­nı da yü­rü­tü­yor. Hol­lan­da po­lis teş­ki­la­tı ül­ke­nin ilk Türk po­li­si olan Mah­mut Kap­tan’dan so­ru­lu­yor... Nev­şe­hir’den 1983 yı­lın­da Hol­lan­da’ya göç eden Mah­mut Kap­tan ül­ke­ye ge­lir gel­mez Po­lis Aka­de­mi­si’ne gir­miş. Oku­lu bi­tir­dik­ten son­ra ül­ke­nin ai­le­si­nin teş­vi­kiy­le Ede­bi­yat, Hu­kuk ve Si­ya­sal Bil­gi­ler fa­kül­te­le­ri­nden mezun olan Kaptan, bununla da yetinmeyerek, Gro­nin­gen Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni ve sav­cı yar­dım­cı­lı­ğı­nı üst­len­miş. Kaptan aynı zamanda bin­den faz­la po­li­sin gö­rev yap­tı­ğı Po­lis Sen­di­ka­sı’nın da başkanlığını yapıyor. Yar­dım etmeyi sevdiğini belirten Kaptan, “Ba­na ge­len bir Türk’ü as­la ge­ri çe­vir­mi­yor, elim­den ge­le­ni ya­pı­yo­rum” diyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT