BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çelik: CHP’liler de ­burs ve­re­me­ye­cek

Çelik: CHP’liler de ­burs ve­re­me­ye­cek

Be­le­di­ye­le­rin üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne burs ver­me­si­ne im­kan sağ­la­yan ya­sal dü­zen­le­me­nin CHP’nin baş­vu­ru­su üze­ri­ne Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan ip­tal edil­me­si tar­tış­ma­la­ra se­bep ol­du.Be­le­di­ye­le­rin üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne burs ver­me­si­ne im­kan sağ­la­yan ya­sal dü­zen­le­me­nin CHP’nin baş­vu­ru­su üze­ri­ne Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan ip­tal edil­me­si tar­tış­ma­la­ra se­bep ol­du. TBMM Ge­nel Ku­ru­lun­da CHP’li­le­rin “üni­ver­si­te­le­rin burs ver­me yet­ki­si­ni elin­den al­dı­nız” eleş­ti­ri­le­ri­ne ce­vap ve­ren Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, üni­ver­si­te­le­rin burs ver­me­le­ri­ni ya­sak­la­ma­dık­la­rı­nı, ka­mu adı­na bu du­ru­mu di­sip­li­ne et­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Çe­lik, “Üni­ver­si­te­ler şu an­da, o ka­nun çık­ma­dan ön­ce 1 burs ve­ri­yor­sa, şu an­da bu 6 ka­tı­na çık­mış­tır. Na­sıl ve­ri­yor? Üni­ver­si­te isim­le­ri tes­pit edi­yor, Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu­na gön­de­ri­yor. Üni­ver­si­te­den ge­len lis­te­yi esas ka­bul ede­rek, Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu, üni­ver­si­te­ler­den gön­de­ri­len isim­le­re burs ve­ri­yor” de­di. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ge­rek­çe­li ka­ra­rı­nı bek­le­dik­le­ri­ni ifa­de eden Çe­lik, ka­rar­la bir­lik­te CHP, DTP ve MHP’li be­le­di­ye­le­rin ver­di­ği burs­la­rın da ip­tal edil­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT