BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TRT’nin i­ki ö­nem­li ka­ra­rı

TRT’nin i­ki ö­nem­li ka­ra­rı

TRT Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Şa­hin’i uzak­tan ta­ki­bi­miz o ki bu isim özel sek­tör an­la­yı­şıy­la dü­şü­nüp ça­lı­şan, fa­al, atak ve ye­ni­lik­ler üre­ten bir mü­te­şeb­bis. Bü­rok­rat ke­li­me­si­ni bil­has­sa kul­lan­ma­dık.TRT Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Şa­hin’i uzak­tan ta­ki­bi­miz o ki bu isim özel sek­tör an­la­yı­şıy­la dü­şü­nüp ça­lı­şan, fa­al, atak ve ye­ni­lik­ler üre­ten bir mü­te­şeb­bis. Bü­rok­rat ke­li­me­si­ni bil­has­sa kul­lan­ma­dık. İb­ra­him Şa­hin, Er­do­ğan Bay­rak­tar, Yu­suf Be­ya­zıt, Te­mel Ko­til gi­bi gay­ret­li yük­sek me­mur­la­rı­mız, bü­rok­rat ke­li­me­si­ni aş­tı­lar. İb­ra­him Şa­hin, te­le­fon par­ça­sı ay­rıl­dık­tan son­ra ar­tık “bit­ti, ta­ri­he mal ol­du” di­ye ba­kı­lan PTT’yi o ha­zin ha­liy­le al­dı ve çok par­lak bir mar­ka ha­li­ne ge­tir­di. Onu mar­ka­laş­tı­rın­ca bu de­fa TRT için dü­şü­nül­dü. TRT bir dev ku­ru­luş. Ka­nal çok, ça­lı­şan çok, iş çok, ku­lis çok. İlk gel­di­ği gün­ler­de ba­zı yan­lış yön­len­dir­me­ler ol­du. Fa­kat bu­ra­dan yap­tı­ğı­mız ikaz­lar dik­ka­te alın­dı ve ha­ta­dan dö­nül­dü. İb­ra­him Şa­hin, kı­sa sü­re­de TRT’ye ha­kim ol­du. TRT Ço­cuk di­ye bir ka­nal aç­tı. Bu çok ye­rin­de bir adım­dır. Bir­çok fay­da­la­rı ola­cak. Sa­de­ce bu alan­da dün­ya­da söz sa­hi­bi ola­bi­lir. Ay­rı­ca ya­yın­lar zen­gin­leş­ti, ba­ğım­sız­laş­tı, Türk­çe da­ha dü­zel­di, TRT’nin yü­zü se­vim­li­leş­ti. Ye­ni­lik­le­rin de­vam et­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Sa­yın ge­nel mü­dür, ar­dın­dan da pan­do­ra­nın ku­tu­su­nu aç­tı. Rey­ting ko­nu­su­nu gün­de­me ta­şı­dı. Bir ta­bu­ya do­kun­du. Bu alan­da üç ke­li­me do­la­şır. De­nek, AGB, Tİ­AK. AGB 17 mil­yon ha­ne­li bir mem­le­ket­te 1700 bi­le de­ğil 1200 eve öl­çüm ale­ti ko­yar­mış. AGB bun­la­rın han­gi ka­na­lı ta­kip et­ti­ği­ni ta­kip eder­miş. Tİ­AK da AGB’yi de­net­ler­miş. Ama bun­lar ne ka­dar sağ­lık­lı iş­le­mek­te­dir. Ka­mu bil­mi­yor. TV’ler bil­mi­yor. Fa­kat bü­yük bir rek­lam pas­ta­sı mev­zu­ba­his. Onun için ser­çe par­mak hep “ha­ni ba­na, ha­ni ba­na?” de­di­ği hal­de bu­gü­ne ka­dar se­si­ni işit­ti­re­me­di. İb­ra­him Şa­hin, sis­te­min iyi iş­le­me­di­ği id­di­ası­nı or­ta­ya at­tı. Ge­re­kir­se AGB’den çe­ki­li­riz ih­ta­rı­nı yap­tı. Med­ya ko­nu­yu sü­tun­la­ra, man­şet­le­re ta­şı­dı. Şim­di prog­ram­lar­da tar­tı­şıl­mak­ta. Sis­te­min ye­ni­den tan­zi­mi ar­tık bir mec­bu­ri­yet. Bun­dan böy­le es­ki dü­ze­nin de­va­mı im­kân­sız­dır. Bir su­iis­ti­mal ol­ma­sa bi­le de­ğil mi ki var ol­du­ğu söy­len­di! Ne de­miş­ler “şü­yu­u vu­ku­un­dan be­ter.” Ça­re, ya sil baş­tan ve­ya al baş­tan ola­cak­tır. Pa­ra adil da­ğı­tıl­ma­lı, her­kes hak­kı ka­dar rek­lam be­de­li al­ma­lı.. Rek­lam saa­tin­de rey­ting yük­se­lir mi? Bu tes­bit edil­miş du­rum­da. Bı­ra­kı­nız tv’le­ri in­ter­net med­ya­sın­da bi­le tık­la­ma­lar­la oy­nan­mak­ta. Ye­ni TRT ge­nel mü­dü­rü, sa­de­ce bu çı­kı­şıy­la tak­di­ri­mi­zi ka­zan­ma­dı. An­la­ta­ca­ğı­mız ka­ra­rı da­ha da şah­si­yet­li. Rek­lam ka­bul bi­ri­mi­ne ta­li­mat ver­miş, “şu şu şu ya­pı­da­ki rek­lam­lar gel­di­ğin­de pa­ra­sı ne olur­sa ol­sun red­de­di­le­cek­tir.” İş­te o ka­dar. Pa­ra her şey de­ğil, her ka­pı­yı da aç­ma­ma­lı. Yıl­lar­dır hep de­dik, hep yaz­dık. TRT yö­ne­ti­ci­le­ri ba­zen te­şek­kür et­ti­ler ba­zen alın­dı­lar. De­mek is­te­di­ği­miz buy­du. TRT di­ğer mes­lek grup­la­rı­nı ka­li­te­ye zor­la­ma­lı­dır. Şu ân bu yön­de bir ha­yır­lı gi­diş ol­du­ğu­nu gö­rü­yor ve da­ha faz­la­sı­nı bek­li­yo­ruz. Öl­çü tek, ai­le bü­yük­le­riy­le to­run­lar te­dir­gin ol­ma­dan bir ara­da ek­ra­na ba­ka­bil­me­li. Ku­man­da, sür­priz­le­re kar­şı ek­ra­na doğ­rul­tul­muş bir ta­ban­ca gi­bi tu­tul­ma­ma­lı. Her tür­lü ya­yın, bu top­rak­lar in­sa­nıy­la gö­nül sı­cak­lı­ğı için­de ol­ma­lı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT