BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KUZEY IRAK’LA TEMAS BAŞLADI PKK PANİKTE

KUZEY IRAK’LA TEMAS BAŞLADI PKK PANİKTE

Böl­ge­sel yö­ne­tim­le di­ya­lo­ğa gi­ril­me­si­nin PKK’nın izo­le edil­me­si­ne yö­ne­lik bir dav­ra­nış ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, ulus­la­ra­ra­sı alan­da da önem­li me­saj­lar ve­ril­di­ği­ni söy­le­di> Ba­tu­han Ya­şar DU­ŞAN­BE İHA Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı A­li Ba­ba­can, Du­şan­be’ye gi­der­ken u­çak­ta İ­HA An­ka­ra Böl­ge Mü­dü­rü Ba­tu­han Ya­şar’ın gün­de­me i­liş­kin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı. Dışiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, Ku­zey Irak’ta­ki Kürt yö­ne­ti­mi ile di­rekt iliş­ki ku­rul­ma­sıyla ilgili eleş­ti­ri­le­re ce­vap ve­re­rek bun­dan en çok te­rör ör­gü­tü PKK’nın ra­hat­sız ol­du­ğu­nu söy­le­di. 4 gün­lük Ta­ci­kis­tan ve Kır­gı­zis­tan zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da Du­şan­be’ye gi­der­ken İHA’nın so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran Ali Ba­ba­can, gö­rüş­me­le­rin bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nü yal­nız­laş­tır­ma ve izo­le et­me po­li­ti­ka­sı­nın bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Ba­ba­can, “Gö­rüş­me­le­ri­miz­den ra­hat­sız olan­lar ol­du ama ni­hai nok­ta­da te­rör ör­gü­tü çok da­ha ra­hat­sız ol­du. Bi­zim Irak’ın ku­ze­yi ile di­rekt te­ma­sa geç­me­miz te­rör ör­gü­tü­nü çok ra­hat­sız et­ti. Biz bu di­ya­lo­ğu baş­la­ta­rak as­lın­da şu me­sa­jı ver­dik: Bu Türk Kürt me­se­le­si de­ğil, Irak ye­rel yö­ne­ti­mi ve ora­da ya­şa­yan­lar­la ve on­la­rın et­nik kö­ken­le­ri ile bir me­se­le­miz yok. Bi­zim Irak’ın ku­ze­yi ile ora­da­ki halk­la bir so­ru­nu­muz yok. Bi­zim için ora­da te­rör ör­gü­tü­nün var­lı­ğı ve ye­rel yö­ne­ti­min bu ko­nu­da­ki po­li­ti­ka­la­rı önem­li” de­di. “Ku­zey Irak ye­rel yö­ne­ti­mi ken­di çı­kar­la­rı­nı dü­şü­nü­yor­sa; ora­da ya­şa­yan hal­kın re­fa­hı­nı, mut­lu­lu­ğu­nu dü­şü­nü­yor­sa, bu Tür­ki­ye ile ku­ru­la­cak iyi iliş­ki­ler­den ge­çi­yor” di­yen Ba­ba­can, “Şu­nu da bil­mek la­zım, te­rör ör­gü­tü­nü böl­ge­de izo­le et­me an­la­mın­da çok da­ha so­mut adım­lar at­ma­lı ve da­ha net bir si­ya­si du­ruş ser­gi­le­me­li. Bu böl­ge­sel yö­ne­ti­min çı­ka­rı­na­dır” şek­lin­de ko­nuş­tu. İKİ TA­RA­FIN­ DA ÇI­KA­RI­NA Dün­ya­ca te­rör ör­gü­tü­ olarak ilan edil­miş olan PKK’ya göz yu­mul­ma­sı­nın ka­bul edi­le­mez ol­du­ğu­nu belirten Ali Ba­ba­can, “Bu hem Tür­ki­ye’nin hem de böl­ge­sel yö­ne­ti­min çı­ka­rı­na ola­cak­tır” de­di. Baş­ba­ka­nın “bırakırım” me­sa­jı mu­ha­le­fe­tey­di Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın Hin­dis­tan’da yap­tı­ğı, “Se­çim­ler­de ikin­ci par­ti olur­sam ge­nel baş­kan­lık­tan ay­rı­lı­rım” açık­la­ma­sı­na yö­ne­lik tar­tış­ma­lar de­vam eder­ken, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ba­ba­can bu me­sa­jın mu­ha­le­fe­te yö­ne­lik ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ali Ba­ba­can, “As­lın­da ora­da me­sa­jı al­ma­sı ge­re­ken­ler al­mış­tır di­ye ümit edi­yo­rum. Ya­ni ifa­de­ler Sa­yın Baş­ba­ka­n’ın ken­di­siy­le ala­ka­lı ifa­de­ler ola­rak ele alın­dı ama doğ­ru­su bu me­saj as­lın­da mu­ha­le­fe­te doğ­ru gi­di­yor. Bu me­sa­jın alın­dı­ğı­nı ümit edi­yo­rum. Şu da var ki bir si­ya­si par­ti ül­ke­yi yö­net­mek için, ik­ti­dar ol­mak için ça­lı­şır. Ya­ni ben ömür bo­yu iyi şid­det­li mu­ha­le­fet ya­pa­ca­ğım di­ye bir şey si­ya­se­tin ta­bi­atı­na ay­kı­rı” şeklinde ko­nuş­tu. Mu­ha­le­fe­tin el­le tu­tu­lur bir öne­ri ve fi­kir ge­tir­me­di­ği­ni be­lir­te­n Babacan, “Ya­pı­lan her şe­yi eleş­ti­ri­yor­lar. Bu ba­na gö­re ül­ke için bü­yük bir ka­yıp­tır. Biz is­ter­dik ki ger­çek­ten Tür­ki­ye’de ya­pı­cı bir mu­ha­le­fet ol­sun, ‘Ben ol­say­dım, şu­nu da­ha iyi ya­par­dım’ di­ye­bil­sin, pro­je­ler or­ta­ya koyabilsin... Maa­le­sef Tür­ki­ye bu de­mok­ra­tik ol­gun­lu­ğa ulaş­ama­dı” de­di. Kriz tellallığı yapmayalım Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, dün­ya­nın mo­dern eko­no­mi ta­ri­hin­de eşi ben­ze­ri gö­rül­me­miş bir kriz­le kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, bu kri­zin Tür­ki­ye’ye yan­sı­ma­la­rı ko­nu­sun­da ih­ti­yat­lı ve dik­kat­li ha­re­ket et­tik­le­ri­ni ifa­de et­ti. Kri­zin bo­yu­tu­nun tam ola­rak be­lir­le­ne­me­di­ği­ni ve tah­min­le­rin ve­ri­le­re da­yan­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Ba­ba­can şun­la­rı söy­le­di: “Kriz mut­la­ka bi­zi de et­ki­le­ye­cek­tir, an­cak bu­nun en az za­rar­la at­la­tıl­ma­sı çok önem­li­dir. Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız ve eko­no­mi yö­ne­ti­mi bu ko­nu­da hem dı­şa­rı­daki ge­liş­me­leri ta­kip ediyor hem de içer­de­ki yan­sı­ma­la­rı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­lar ya­pı­yor. An­cak bu or­tamda ne ge­re­ğin­den faz­la kriz tel­lal­lı­ğı ya­pa­lım ne de re­ha­ve­te ka­pı­la­lım. Den­ge­yi tut­tur­ma­lı­yız.”
Kapat
KAPAT