BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Krizin reçetesi yatırımı artırmak

Krizin reçetesi yatırımı artırmak

Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, “Bi­zim için böy­le bir dö­nem­de kri­zin en önem­li ila­cı ti­ca­re­tin ve ya­tı­rım­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı­dır” de­di.> Ca­hit Ka­zan İS­TAN­BUL İHA Tüz­men, Karadağ ile serbest ticaret anlaşması imzaladı. Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, “Bi­zim için böy­le bir dö­nem­de kri­zin en önem­li ila­cı ti­ca­re­tin ve ya­tı­rım­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı­dır” de­di. Dış Eko­no­mik İliş­ki­ler Ku­ru­lu’nun dü­zen­le­di­ği ça­lış­ma top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Ba­kan Tüz­men, “Bi­zim için böy­le dö­nem­de kri­zin en önem­li ila­cı ti­ca­re­tin ve ya­tı­rım­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı. Şu aşa­ma­da, Suu­di Ara­bis­tan, Fransa ve Ka­ra­dağ ile Ser­best Ti­ca­ret An­laş­ma­sı, Hol­lan­da ile de ya­pı­lan ti­ca­ret an­laş­ma­sı önem­li. Bü­tün bun­la­rı bir ara­ya ge­tir­di­ği­miz­de Tür­ki­ye’nin dün­ya­da bu kriz­den en az ha­sar­la çı­ka­cak ül­ke­ler ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz. Tür­ki­ye’nin gü­ve­ni­lir bir li­man ol­ma­sı, eko­no­mi­si­nin ayak­la­rı­nın ye­re sağ­lam bas­ma­sı, gi­bi ko­nu­la­r Tür­ki­ye’yi ya­tı­rım ve ti­ca­ret için önem­li bir ül­ke haline getiriyor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT