BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > UBS: Tür­ki­ye’ye 10-15 mil­yar dolar kredi ye­ter

UBS: Tür­ki­ye’ye 10-15 mil­yar dolar kredi ye­ter

Dün­ya­nın ön­de ge­len ban­ka­la­rın­dan UBS, 10-15 mil­yar do­lar k­re­di­nin Tür­ki­ye i­çin ye­ter­li ol­du­ğu­nu bil­dir­di.Dün­ya­nın ön­de ge­len ban­ka­la­rın­dan UBS, 10-15 mil­yar do­lar k­re­di­nin Tür­ki­ye i­çin ye­ter­li ol­du­ğu­nu bil­dir­di. IMF i­le bir an­laş­ma ve bu­na bağ­lı sağ­la­na­cak ta­ze kay­na­ğın lüks de­ğil mec­bu­ri­yet ol­du­ğu­nu be­lir­ten UBS, 20-40 mil­yar do­lar o­la­rak ko­nu­şu­lan kay­na­ğın ge­rek­li ve ger­çek­çi ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Tür­ki­ye’nin dal­ga­lı fi­nan­sal or­tam­da ya­ban­cı ser­ma­ye çe­ke­bil­me­si i­çin ge­nel risk p­ri­mi se­vi­ye­si­ni ko­ru­ya­bil­me­si i­çin Mer­kez Ban­ka­sı­nın mu­ha­fa­za­kar pa­ra po­li­ti­ka­sı­na bağ­lı kal­ma­sı­nın ö­ne­mi­ne i­şa­ret e­di­len ban­ka ra­po­run­da, Tür­ki­ye’ye ge­le­cek ya­ban­cı ser­ma­ye­nin 2008’de 13 mil­yar do­lar o­la­ca­ğı­nı, ca­ri a­çı­ğın bu yıl 48 mil­yar do­lar, ge­le­cek yıl 33.5 mil­yar do­lar o­la­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­kil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT