BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ekonomiyi canlandırmak için AB’den 200 mil­yar e­u­ro­luk pa­ket

Ekonomiyi canlandırmak için AB’den 200 mil­yar e­u­ro­luk pa­ket

Av­ru­pa Bir­li­ği ü­ye­si 27 ül­ke, teş­vik pa­ke­ti­nin 170 mil­yar e­u­ro­su­nu kar­şı­la­ya­cak. Ka­lan 30 mil­yar e­u­ro da AB büt­çe­sin­den AYB’ye ge­le­cekAv­ru­pa Ko­mis­yo­nu, kü­re­sel fi­nan­sal kriz­le bir­lik­te dur­gun­lu­ğa gi­ren AB eko­no­mi­si­ni can­lan­dır­mak için 200 mil­yar euroluk teş­vik pa­ke­ti ha­zır­la­dı. 27 üye­li AB eko­no­mi­si­nin yüz­de 1.5’ine kar­şı­lık ge­len teş­vik pa­ke­ti­nin 170 mil­yar eu­ro­su üye dev­let­ler­ce kar­şı­la­nır­ken ka­lan 30 mil­yar eu­ro­su AB büt­çe­siy­le Av­ru­pa Ya­tı­rım Ban­ka­sın­dan (AYB) ge­le­cek. AB dev­let ve hü­kü­met baş­kan­la­rın­ca 11-12 Ara­lık’ta­ki zir­ve­de onay­lan­ma­sı bek­le­nen pa­ket, kı­sa va­de­de ka­mu har­ca­ma­la­rı yo­luy­la eko­no­mi­nin can­lan­dı­rıl­ma­sı­nı ve oto­mo­tiv, çev­re­ci tek­no­lo­ji­ler ve alt­ya­pı gi­bi ki­lit sek­tör­le­re ya­tı­rım­la or­ta va­de­de AB’nin re­ka­bet ve ih­ra­cat gü­cü­nü artıracak. ENER­Jİ OTO­MO­TİV VE İN­TER­NE­TE AB Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Jo­se Ma­nu­el Bar­ro­so, ha­zır­la­dık­la­rı eko­no­mi­yi teş­vik pa­ke­tiy­le “ola­ğa­nüs­tü kri­ze ola­ğa­nüs­tü ce­vap üret­tik­le­ri­ni” be­lir­te­rek “bü­yük, önem­li, stra­te­jik ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir adım at­tık­la­rı­nı” söy­le­di. Fark­lı eko­no­mik ön­ce­lik­le­re sa­hip 27 AB üye­si­ne ay­nı re­çe­te­yi öner­me­nin an­lam­lı ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Bar­ro­so, her­ke­sin ken­di ih­ti­yaç­la­rı­na gö­re şe­kil­len­di­re­ce­ği ulu­sal teş­vik pa­ket­le­ri­nin AB ko­or­di­nas­yo­nu sa­ye­sin­de ay­nı ama­ca hiz­met ede­ce­ği­ni kay­det­ti. Eko­no­mik teş­vik pa­ke­ti kap­sa­mın­da AB or­tak büt­çe­sin­den ener­ji ağ­la­rı bağ­lan­tı­la­rı ve ge­niş band in­ter­net için 5 mil­yar eu­ro, ya­pı­sal ve sos­yal fon­lar için 6.3 mil­yar eu­ro ve da­ha çev­re­ci oto­mo­bil üre­ti­mi­nin teş­vi­ki için 5 mil­yar eu­ro des­tek ön­gö­rü­lür­ken Av­ru­pa Ya­tı­rım Ban­ka­sı’nın 2009 ve 2010 yıl­la­rın­da AB üye­le­ri­ne kre­di­le­ri 15 mil­yar eu­ro ar­tır­ma­sı is­te­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT