BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KO­Bİ ve esnafa ‘can­su­yu’nun vanası dün açıldı

KO­Bİ ve esnafa ‘can­su­yu’nun vanası dün açıldı

Üst li­mi­ti 100 bin YTL olan ilk üç ayı öde­me­siz sı­fır fa­iz­li kre­di için Zi­ra­at, Ga­ran­ti, YKB, Va­kıf­bank, Şe­ker­bank, TEB ve For­tis­bank’a baş­vu­ru­la­bi­le­cekŞARTLARA UYGUN OLACAK Çalışma Bakanı Faruk Çelik asgari ücretin çalışma şartlarına uygun olacağını ve çalışma barışına katkı sağlayacağını söyledi. İma­lat­çı es­naf ve sa­nat­kâr­lar ile kü­çük ve or­ta boy iş­let­me­ler (KO­Bİ), 350 mil­yon YTL’lik sı­fır fa­iz­li can­su­yu kre­di­si­ne dün­den iti­ba­ren baş­vu­lar baş­la­dı. Kü­çük ve Or­ta Öl­çek­li Sa­na­yi­yi Ge­liş­tir­me ve Des­tek­le­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın (KOS­GEB) sı­fır fa­iz­li can­su­yu des­te­ğin­den ya­rar­lan­mak is­te­yen KO­Bİ’ler ile ima­lat­çı es­naf ve sa­nat­kar­lar, kre­di­ye ara­cı­lık ede­cek Zi­ra­at Ban­ka­sı, Ga­ran­ti Ban­ka­sı, Ya­pı Kre­di Ban­ka­sı, Va­kıf­bank, Şe­ker­bank, TEB ve For­tis­bank’a baş­vu­ra­bi­le­cek. Kre­di kul­la­na­cak es­naf ve sa­nat­kar­lar ile KO­Bİ’ler, kre­di­yi ilk 3 ayı öde­me­siz ka­la­nı ay­lık eşit tak­sit­ler ha­lin­de ol­mak üze­re top­lam 12 ay­da öde­ye­cek. KOS­GEB Ve­ri Ta­ba­nı’na ka­yıt­lı olan­lar baş­vu­ru­la­rı­nı di­rekt ola­rak söz ko­nu­su 7 ban­ka­ya ya­pa­bi­le­cek. KOS­GEB Ve­ri Ta­ba­nı’na ka­yıt­lı ol­ma­yan­la­rın ise ön­ce KOS­GEB’e baş­vu­ra­rak KO­Bİ Be­yan­na­me­si ve Du­rum Tes­pit For­mu dol­dur­ma­la­rı ge­re­ki­yor. En az 9 ça­lı­şa­nı olan KO­Bİ’le­re 25 bin YTL ve üze­rin­de­ki her ki­şi için de ayrıca 2 bin 500 YTL kre­di im­ka­nı sağ­la­nı­yor. GA­RAN­Tİ FO­NU DA DEV­RE­DE Te­mi­nat sı­kın­tı­sı ya­şa­yan es­naf ve sa­nat­kâr­lar ile KO­Bİ’ler, Kre­di Ga­ran­ti Fo­nu’ndan des­tek ala­bi­le­cek. 350 mil­yon YTL’lik can­su­yu kre­di­sinden toplam 10 bin KOBİ’nin yararlanması bekleniyor As­ga­ri üc­re­te 6 yıl­da yüz­de 155 zam ya­pıl­dı > Yu­suf Zi­ya Erars­lan AN­KA­RA İHA Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, as­ga­ri üc­re­te son 6 yıl­da yüz­de 155 zam ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. As­ga­ri Üc­ret Tes­pit Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Ba­kan Çe­lik, ge­çen yıl as­ga­ri üc­re­te as­ga­ri ge­çim in­di­ri­mi­nin ya­nın­da 6’şar ay­lık dö­nem­ler ha­lin­de yüz­de 4 ve 5’lik ar­tış­lar ya­pıl­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Ara­lık 2002’de bü­rüt 250.86 YTL olan as­ga­ri üc­re­tin yüz­de 155.5 ar­tış­la Tem­muz 2008’den iti­ba­ren 638.70 YTL’ye çık­tı­ğı­nı kay­de­den Bakan Çe­lik şöy­le ko­nuş­tu: “Son dö­nem­ler­de as­ga­ri üc­ret, müm­kün ol­du­ğu ka­dar ça­lı­şan­la­rı­mı­zın ge­çim şart­la­rı dik­ka­te alı­na­rak be­lir­len­miş­tir” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT