BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş var kalifiye eleman yok

İş var kalifiye eleman yok

Koç Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mustafa Koç, yeni pa­ke­ti­n re­el sek­tö­re na­kit gi­ri­şi sağ­la­ya­rak kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­re ne­fes al­dı­ra­ca­ğı­nı, iç ta­le­bi ha­re­ke­te ge­çi­re­ce­ği­ni söy­le­diÖĞ­REN­Cİ­LER­LE SOH­BET ET­Tİ ­Koç Hol­ding’in ba­yi­ler­le fi­kir ü­ret­mek ve gö­rüş a­lış­ve­ri­şin­de bu­lun­mak i­çin dü­zen­le­di­ği ‘A­na­do­lu Bu­luş­ma­la­rı’nın 14.’sü Or­du’da gerçekleştirildi. Koç Vak­fı’n­dan burs a­lan 26 öğ­ren­ci­nin eğitim gördüğü Ti­ca­ret Mes­lek Li­se­si’ni ge­zen Mus­ta­fa Koç, tek­no­lo­ji sı­nı­fın­da öğ­ren­ci­ler­le soh­bet et­ti, bir kız öğ­ren­ci­nin bil­gi­sa­yar­da­ki ça­lış­ması­nı iz­le­di. Koç Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa V. Koç, özel sek­tö­rün sı­kın­tı­ya gir­me­si­nin ban­ka­la­rı sı­kın­tı­ya so­ka­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Or­du’nun Fat­sa il­çe­sin­de dü­zen­le­nen Koç Top­lu­lu­ğu “Ana­do­lu Bu­luş­ma­la­rı”nın 14’ün­cü­sün­de ko­nu­şan Mus­ta­fa Koç, “2009 yı­lı so­nu­na doğ­ru dün­ya­da bek­le­nen iyi­leş­me dö­ne­mi­ bir­çok fır­sa­tı da be­ra­be­rin­de ge­ti­re­cek. Bu de­ği­şim sü­re­cin­de kriz­den en az za­rar­la çık­mak ve en faz­la ge­ti­ri­yi sağ­la­mak, de­ği­şi­mi doğ­ru oku­yup yö­net­mek­ten ge­çe­cek­tir” di­ye ko­nuş­tu. Hü­kü­me­tin ve ka­rar ve­ri­ci­le­rin ve­re­cek­le­ri ka­rar ve ata­cak­la­rı doğ­ru adım­lar­la bu kri­zin olum­suz et­ki­si­nin yö­ne­ti­le­bi­lir ol­du­ğu­na inan­dı­ğı­nı be­lir­ten Koç, özel­lik­le bu­gün­ler­de açık­lan­ma­sı bek­le­nen eko­no­mik ön­lem­ler pa­ke­ti ile re­el sek­tö­re na­kit gi­ri­şi sağ­la­ya­cak, kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­re ne­fes al­dı­ra­cak bir açı­lı­mın iç ta­le­be ha­re­ket ge­ti­re­ce­ği­ni kay­det­ti. Mus­ta­fa Koç, pa­ra pi­ya­sa­la­rın­da mey­da­na ge­len da­ral­ma­nın sa­na­yi­ci ve tü­ke­ti­ci açı­sın­dan kre­di kay­nak­la­rın­da azal­ma­ya se­bep ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, “Bu­nun et­ki­si ile üre­tim ve iç ta­lep et­ki­len­miş­tir. Özel sek­tö­rün sı­kın­tı­sı ban­ka­la­rın ak­tif ka­li­te­sin­de bo­zul­ma­ya se­bep ola­bi­lir. İyi yö­ne­til­me­si ge­re­ken bir da­ral­ma sü­re­ci ya­şı­yo­ruz” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. YA­TI­RI­MA DE­VAM KA­RA­RI Özel­lik­le 2009’un ikin­ci ya­rı­sı için bek­len­ti­le­ri­nin olum­lu ol­du­ğu­nu be­lir­ten Mustafa Koç, “2008 plan­la­rı­mız bek­len­ti­ye uy­gun gi­di­yor” de­di. Koç, ener­ji­de böl­ge­nin en id­di­alı oyun­cu­la­rın­dan ola­cak­la­rı­nı, Tüp­raş’ta ya­tı­rım­la­ra hız ve­re­cek­le­ri­ni, oto­mo­tiv­de üre­tim ve ih­ra­cat fır­sa­tı için ça­ba har­ca­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. 80 MİL­YAR YTL Cİ­RO BEK­Lİ­YOR Koç Hol­ding CE­O’su Bul­gur­lu, Koç Top­lu­lu­ğu’nun ci­ro­su­nun mil­li ge­li­ri­n yüz­de 9’u­na te­ka­bül et­ti­ği­ni söy­le­di. Bul­gur­lu, 2003’te 25 mil­yar YTL o­lan ci­ro­nun da 80 mil­yar YTL’ye çı­ka­ca­ğı­nı bil­dir­di Be­ko’dan Rus­ya’da 1 mil­yo­nun­cu ürün... Ar­çe­lik A.Ş’nin Rus­ya’da­ki ça­ma­şır ma­ki­ne­si ve buz­do­la­bı üre­tim te­si­si BE­KO LLC, 1 mil­yo­nun­cu ürü­nü­nü üret­ti. Şir­ke­tin Rus­ya - Kirz­hach böl­ge­sin­de­ki ça­ma­şır ma­ki­ne­si ve buz­do­la­bı fab­ri­ka­sı, 1 mil­yo­nun­cu ça­ma­şır ma­ki­ne­si ve buz­do­la­bı üre­ti­mi­ni, Ar­çe­lik üst yö­ne­ti­mi ve fab­ri­ka ça­lı­şan­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı tö­ren­le kut­la­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan Koç Hol­ding Da­ya­nık­lı Tü­ke­tim Gru­bu Baş­ka­nı Aka Gün­düz Öz­de­mir, 1 mil­yo­nun­cu ürü­nü kut­la­ma­nın ken­di­si için sür­priz ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, şun­la­rı söy­le­di: “2005’in Ma­yıs ayın­da bu­ra­ya gel­di­ği­miz­de, bu ara­zi­de bir tek ağaç bi­le yok­tu. Bir yıl gi­bi kı­sa bir sü­re­de, 2006’nın ekim ayın­da üre­ti­me geç­tik. Şim­di 1 mil­yo­nun­cu üre­ti­mi­miz için tö­ren ya­pı­yo­ruz.” Ar­çe­lik A.Ş Ge­nel Mü­dü­rü Le­vent Ça­kı­roğ­lu ise Be­ko LLC’nin kı­sa sü­re içe­ri­sin­de hem üre­tim, hem de Rus­ya pa­za­rın­da­ki gel­di­ği nok­ta iti­ba­riy­le bü­yük ge­liş­me gös­ter­di­ği­ni ifa­de et­ti. BE­KO LLC Ge­nel Mü­dü­rü/Rus­ya Ül­ke Mü­dü­rü Oğuz­kan Şa­tı­roğ­lu da el­de edi­len ba­şa­rı­nın tüm ça­lı­şan­la­ra ait ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Koç Top­lu­lu­ğu­nun yurt dı­şın­da in­şa et­ti­ği ilk fab­ri­ka ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yan Be­ko LLC Üre­tim Te­si­si, 2007 yı­lın­da top­lam 429 bin adet ürün üre­tir­ken, bu­nun 75 bin ade­di­ni ya­kın ül­ke­le­re ih­raç et­ti. ‘Ka­li­fi­ye e­le­man sı­kın­tı­sı da var’ “Mes­lek Li­se­si Mem­le­ket Me­se­le­si” pro­je­si kap­sa­mın­da des­tek­le­nen Ün­ye Ad­nan Men­de­res Ti­ca­ret Mes­lek Li­se­si­ni zi­ya­ret eden Mus­ta­fa Koç, “Mes­lek li­se­le­ri sa­na­yi­nin bel ke­mi­ği­ni oluş­tu­ran, ara ele­man ve ka­li­fi­ye ele­man ye­tiş­tir­mek açı­sın­dan bü­yük önem arz eden ku­rum­la­rı­mız­dır. Ül­ke­de iş­siz­lik var­ken, ka­li­fi­ye el­eman bul­ma­da da fab­ri­ka­lar ve iş­ve­ren­ler sı­kın­tı çe­ki­yor. Bu­nun için mes­lek li­se­si çok iyi bir araç. Bi­zim baş­lat­tı­ğı­mız ‘Ana­do­lu Bu­luş­ma­la­rı Pro­je­si’ ok­ya­nus­ta bir dam­la. Bu pro­je­nin baş­ka ku­rum­la­ra da ör­nek ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum” de­di. Or­du’da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Bü­lent Bul­gur­lu da iş­let­me­le­re şu tav­si­ye­ler­de bu­lun­du: “Kay­nak­la­rı­nı­zı esas iş­le­ri­niz­de kul­la­nı­nız. Nak­de dö­nüş­me­si zor ya­tı­rım­la­ra gir­me­yi­niz. Fa­ali­ye­ti­niz han­gi pa­ra bi­ri­min­den ise, ay­nı bi­rim­den borç­la­nı­nız. Ak­tif sa­tı­şa ağır­lık ve­ri­niz, müş­te­ri bek­le­me­yi­niz, ayak­la­rı­na gi­di­niz. İk­na ede­rek, gü­ven­le­ri­nin art­ma­sı­nı sağ­la­yı­nız. Ra­kip­le­rin yap­ma­dık­la­rı­nı ya­pı­nız, fark­lı olu­nuz. Ala­cak­la­rı­nı­zı iyi ta­kip edin, kar­şı­lık­sız borç ver­mek­ten ka­çı­nın. Unut­ma­yı­nız ki, sı­kın­tı­lı dö­nem­de iş­le­ri­ni iyi ida­re eden­ler, bu dö­nem so­na er­di­ğin­de avan­taj­lı du­ru­ma ge­le­cek­ler­dir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT