BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > U­zak­ Do­ğu’ya gi­den si­pa­riş­ler ­Tür­ki­ye’ye dö­nü­yor

U­zak­ Do­ğu’ya gi­den si­pa­riş­ler ­Tür­ki­ye’ye dö­nü­yor

Ege Gi­yim Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Ne­dim Örün ha­zır gi­yim ve teks­til sek­tö­rün­de da­ha ön­ce­den Uzak­ Do­ğu’ya gi­den ba­zı si­pa­riş­le­rin hız ve ka­li­te ne­de­niy­le Tür­ki­ye’ye dön­me­ye baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di> Mustafa SEZER - İSTANBUL Sipa­riş­le­ri dü­şen ve glo­bal kri­zi his­set­me­ye baş­la­yan teks­til ve ha­zır gi­yim sek­tö­rü­ne Uzak­ Do­ğu’ya gi­den ba­zı si­pa­riş­le­rin Tür­ki­ye’ye dön­me­si mo­ral ol­du. Tür­ki­ye Mo­da ve Ha­zır Gi­yim Fe­da­ras­yo­nu’nun ku­ru­lu­şu­nun 1. yı­lı do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da 13 sek­tör tem­sil­ci­si is­tek­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Ege Gi­yim Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Ne­dim Örün, ba­zı ted­bir­le­rin alın­ma­sı ha­lin­de sek­tö­rün ih­ra­cat açı­sın­dan bü­yük fır­sat­lar ya­ka­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­tir­ken “Ba­zı üre­ti­ci­ler hız ve coğ­ra­fik özel­lik­ler­den do­la­yı si­pa­riş­le­ri­ni Tür­ki­ye’ye kay­dı­rı­yor. Şu an­da nu­mu­ne ve­ri­yo­ruz. Bun­lar yı­lın ba­şın­da ke­sin si­pa­ri­şe dö­ne­cek­tir” de­di. ŞU 3-4 AYI BİR AT­LAT­SAK!.. İç Gi­yim Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Bah­ri Öz­dil de sek­tö­rün 3-4 ayı at­la­ta­bil­me­si ha­lin­de önü­ne bü­yük fır­sat­lar çı­ka­ca­ğı­nı ak­ta­ra­rak, “Çin pa­za­rı git­tik­çe da­ra­lı­yor. Di­ğer yan­dan dö­viz pa­ri­te­sin­de­ki de­ği­şim bi­zim le­hi­mi­ze ol­du. Uzak­ Do­ğu üre­ti­ci­le­re da­ha pa­ha­lı gel­me­ye baş­la­dı. Ay­rı­ca biz AB’li üre­ti­ci­ler­den pa­ra­yı 2-3 ay son­ra ala­rak fi­nans­man ra­hat­lı­ğı sağ­lı­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Tür­ki­ye Mo­da ve Ha­zır Gi­yim Fe­da­ras­yo­nu Baş­ka­nı Kah­ra­man Öz­türk ise, “Ba­zı ted­bir­ler alı­nır­sa ge­le­cek yıl ih­ra­cat yüz­de 30 ar­ta­bi­lir” de­di. Öz­türk, “SSK prim­le­ri 2009’da en az yüz­de 50 azal­tı­la­bi­lir. Böy­le­ce da­ha faz­la iş­çi çı­ka­rıl­ma­mış olur” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT