BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fi­lo­yu Vol­vo’dan ala­na PO’dan indirimli ya­kıt

Fi­lo­yu Vol­vo’dan ala­na PO’dan indirimli ya­kıt

Özel sektör ekonomik krizin izlerini işbirliği yaparak aşmaya çalışıyor. Akar­ya­kıt da­ğı­tım şir­ke­ti Pet­rol Ofi­si ve Vol­vo Kam­yon, fi­lo sa­hip­le­ri­nin yü­zü­nü gül­dü­re­cek bir fır­sat oluş­tur­mak için güç­le­ri­ni bir­leş­tir­di.> İnan Ar­vas İS­TAN­BUL AutoMatic FİLO KURDULAR Pet­rol Ofi­si Fi­lo Sa­tış­lar Mü­dü­rü Ba­ha­dır Du­ru­san ve Vol­vo Türk Ltd. Şti. Sa­tış Mü­dü­rü Vol­kan Er­do­ğan, kurdukları AutoMatic Filo’yu düzenledikleri basın toplantısıyla tanıttılar. Özel sektör ekonomik krizin izlerini işbirliği yaparak aşmaya çalışıyor. Akar­ya­kıt da­ğı­tım şir­ke­ti Pet­rol Ofi­si ve Vol­vo Kam­yon, fi­lo sa­hip­le­ri­nin yü­zü­nü gül­dü­re­cek bir fır­sat oluş­tur­mak için güç­le­ri­ni bir­leş­tir­di. Vol­vo kam­yon ve çe­ki­ci alı­mı ya­pa­cak müş­te­ri­ler, bu prog­ram ile akar­ya­kı­tı Pet­rol Ofi­si’nden in­di­rim­li ala­cak. Ay­rı­ca araç tak­sit­le­rin­de de Vol­vo ta­ra­fın­dan özel im­kan sağ­la­na­cak. Vol­vo Türk Ltd. Şti. Sa­tış Mü­dü­rü Vol­kan Er­do­ğan ise, “Pro­je­miz­den ya­rar­la­na­bil­mek için müş­te­ri­le­ri­mi­zin akar­ya­kıt ih­ti­yaç­la­rı­nı Pet­rol Ofi­si’nden kar­şı­la­ma­la­rı ve Au­to­Ma­tic fi­lo sis­te­mi­ne ka­tıl­ma­la­rı ye­ter­li. Fi­lo­su­nu bü­yüt­mek is­te­yen­ler he­def­le­ri­ni er­te­le­mek zo­run­da kal­ma­ya­cak” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT