BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HASTALIKLARA DOĞAL KALKAN

HASTALIKLARA DOĞAL KALKAN

Ha­va­la­rın iyi­ce so­ğu­ma­ya baş­la­dı­ğı bu gün­ler­de, has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­nın yo­lu dü­zen­li ve sağ­lık­lı bes­len­mek­ten ge­çi­yorUz­man­lar has­ta­lık­lar­dan ko­run­mak için sağ­lık­lı ve dü­zen­li bes­len­me­nin öne­mi­ne dik­kat çe­ki­yor. Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Hay­ret­tin Mut­lu, so­ğuk ha­va­lar­da in­san vü­cu­dun­da­ki ener­ji ih­ti­ya­cı­nın art­tı­ğı­nı ve bu ne­den­le bol vi­ta­min­li, mi­ne­ral­li ve su­lu gı­da­la­rın tü­ke­til­me­si­nin çok önem­li ol­du­ğu­nu ifa­de edi­yor. Kı­şın in­san­la­rın ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin za­yıf­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Mut­lu, “Vü­cut en­fek­si­yon­la­ra kar­şı sa­vun­ma­sız ka­la­bi­lir. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­mek için C, E, A, B-6, D vi­ta­min­le­ri, fo­lik asit ve ba­zı mi­ne­ral­le­rin ye­te­rin­ce alın­ma­sı ge­re­ki­yor” di­ye ko­nu­şu­yor. Bes­le­nir­ken kar­bon­hid­rat, yağ, pro­te­in den­ge­si­nin ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Mut­lu, so­ğuk ha­va­lar­da C vi­ta­mi­ni yö­nün­den zen­gin mey­ve­le­rin tü­ke­til­me­si­nin ya­rar­lı ola­ca­ğı­nı söy­lü­yor. AŞIRI YAĞDAN UZAK DURUN Mut­lu, so­ğuk ha­va­lar­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri şöy­le özet­li­yor; “Be­sin de­ğe­ri da­ha yük­sek ol­du­ğu için, mev­si­min­de ye­ti­şen ta­ze mey­ve­le­ri ve seb­ze­le­ri yi­yin. Çay ve kah­ve ye­ri­ne C vi­ta­mi­ni içe­ren kuş­bur­nu, ıh­la­mur, ada­ça­yı, eki­nez­ya gi­bi bit­ki çay­la­rı tü­ke­tin. Gün­de 2-2.5 lit­re su için. Dü­zen­li eg­zer­siz ya­pın. C vi­ta­mi­ni yük­sek mik­tar­da içe­ren tu­runç­gil­ler, ki­vi, ye­şil­bi­ber, kar­na­ba­har, ıs­pa­nak, ro­ka, te­re gi­bi ko­yu ye­şil yap­rak­lı seb­ze­ler ve mey­ve­leri dü­zen­li tü­ke­tin...” Süt, yo­ğurt, pey­nir, et gru­bu gi­bi yük­sek pro­te­in içe­ren gı­da­la­rın dü­zen­li tü­ke­ti­mi­ne özen gös­te­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni de ifa­de eden Hay­ret­tin Mut­lu, “Ara öğün­ler­de ta­ze mey­ve tü­ket­me­ye özen gös­te­rin. Faz­la şe­ker ve şe­ker­li sı­vı­la­rın tü­ke­ti­min­den (ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­mi­zi bas­kı­la­dı­ğı için) ka­çı­nın. Cips­ler, sa­ka­tat­lar, sa­lam, su­cuk gi­bi yağ­lı et­ler ve aşı­rı yağ­lı be­sin­ler­den uzak du­run. Kı­zar­tıl­mış, kav­rul­muş be­sin­ler tü­ket­mek ye­ri­ne, ız­ga­ra ya­pıl­mış ve haş­lan­mış be­sin­ler ter­cih edin. Haf­ta­da 2 kez ku­ru bak­la­gil­ler tü­ke­tin. Gü­neş yü­zü­ne da­ha az gös­te­re­ce­ği için her gün en az 5 da­ki­ka gü­ne­şe çı­kın ki D vi­ta­mi­ni alın” di­yor. TEMİZLİK ÖNEMLİ Kış ay­la­rı ile bir­lik­te si­nü­zit, grip ve nez­le gi­bi has­ta­lık­lar sık­ça gö­rü­lü­yor. Bu dö­nem­de el te­miz­li­ği­ni­ze özen gös­te­rin, eli­ni­zi sık sık yı­ka­yın. Hap­şır­ma ve ök­sür­me du­ru­mun­da te­mas­tan ka­çı­nın. Oda­la­rı­nı­zı sık sık ha­va­lan­dı­rın, kli­ma­lar­dan ka­çı­nın. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni olum­suz et­ki­le­di­ği için stres­ten uzak du­run... Sık­ça gö­rü­len has­ta­lık­lar KBB Uz­ma­nı Ömer Fa­ik Sa­ğun kış ay­la­rın­da en çok gö­rü­len has­ta­lık­la­ra dik­kat çe­ke­rek uya­rı­lar­da bu­lun­du. Has­ta­lık­lar­dan en çok et­ki­le­nen­le­rin ço­cuk­lar ol­du­ğu­nu be­lir­ten Sa­ğun “okul­lar­da­ki top­lu hayat ço­cuk­la­rı en­fek­si­yo­na yat­kın ha­le ge­ti­ri­yor.” di­yor. Ba­dem­cik ve ge­niz eti has­ta­lık­la­rı olan ço­cuk­la­rın KBB he­kim­le­rin­ce dik­kat­le de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni ek­le­yen Sa­ğun, böy­le­lik­le ço­cuk­la­rın okul­la­rı­nı ak­sat­ma­dan ders­le­ri­ne de­vam ede­bi­le­cek­le­ri­ni söy­lü­yor. Problemsiz zayıflamak için KESTANE Vi­ta­min yö­nün­den zen­gin olan kes­ta­ne­nin, sağ­lık açı­sın­dan da bir­çok fay­da­sı var... Ye­ne­bi­lir ni­te­lik­te­ki ta­ze kes­ta­ne­nin baş­ta ni­şas­ta ve çe­şit­li şe­ker­ler ol­mak üze­re iyi ka­li­te­de sin­di­ri­le­bi­len lif­li mad­de­ler, pro­te­in, dü­şük oran­da yağ, çe­şit­li mi­ne­ral mad­de­ler, B1, B2 ve C vi­ta­min­le­ri­ni içer­di­ği­ne dik­kat çe­ki­le­rek, 100 gram kes­ta­ne­nin or­ta­la­ma 160 kcal ener­ji sağ­la­dı­ğı kay­de­di­li­yor. Uz­man­lar, kes­ta­ne­nin do­yu­ru­cu özel­li­ği­ne pa­ra­lel ola­rak in­san­la­rın bes­len­me­si­ne kat­kı sağ­la­yan bir­çok be­sin öğe­le­ri­ne sa­hip ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, “Kes­ta­ne ener­ji de­ğe­ri 200 kcal olur. Kes­ta­ne ku­ru­tul­du­ğun­da raf öm­rü uzar, be­sin öğe­le­rin­de ar­tış gö­rü­lür” di­yor. An­cak da­mar sert­li­ği ve yük­sek tan­si­yon­dan şi­ka­yet eden­ler ile şe­ker has­ta­la­rı­nın ye­me­me­si ge­rek­ti­ği bi­li­ni­yor. MİDENİN KORUYUCUSU > Kestane ka­buk­la­rı­nın su­da kay­na­tıl­ma­sıy­la ha­zır­la­nan ilaç ateş dü­şü­rüp si­nir­le­ri ya­tış­tı­rı­yor. > Mey­ve­si kas­la­rı kuv­vet­len­di­ri­yor, kan do­la­şı­mı­nı dü­zen­li­yor. Be­de­nin ve zih­nin yor­gun­lu­ğu­nu gi­de­ri­yor, kan­sız­lı­ğa ça­re olu­yor. > Kestane; ço­cuk, genç ve yaş­lı­lar için çok de­ğer­li bir ener­ji kay­na­ğı. > Ta­ze kes­ta­ne li­mo­nun 100 gra­mı ka­dar C vi­ta­mi­ni içe­ri­yor. Kes­ta­ne’nin 100 gra­mın­da 200 ka­lo­ri bu­lu­nu­yor. > Kalp ve kas sis­te­mi­ni uya­rıp or­ga­niz­ma­nın su den­ge­si­ni dü­zen­leyen kestane, kan do­la­şı­mı­nı hız­lan­dı­rıp va­ris ve ba­sur­u ön­lü­yor. > Ka­rış­tı­rıl­mış kes­ta­ne pü­re­si ise özel­lik­le iş­tah­sız ço­cuk­la­ra öne­ri­li­yor. Do­ğal­ ga­zı eko­no­mik kul­la­nın! > Ko­nut­lar­da­ki tüm ısı kay­bı­nın yüz­de 15’i pen­ce­re ve ka­pı­lar­dan­dır, mev­cut izo­le­siz ka­pı ve pen­ce­re­le­rin ke­nar­la­rın­da­ki boş­luk­la­rın pen­ce­re sün­ge­riy­le kap­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Kı­şın en so­ğuk gün­le­rin­de evin iç sı­cak­lı­ğı en çok 20 de­re­ce kon­for sı­cak­lı­ğı­na ayar­lan­ma­lı­dır. Kon­for sı­cak­lı­ğın­dan son­ra 1 de­re­ce iç sı­cak­lık ar­tı­şı yüz­de 5 ci­va­rın­da bir ener­ji kay­bı­na sebep ol­mak­ta­dır. > Oda­lar­da ma­sa, san­dal­ye ve ya­tak­lar dış du­var­lar­dan uzak tu­tul­ma­lı­dır. Gü­ney cep­he­sin­de­ki pen­ce­re­ler­den gün­düz­le­ri gü­neş gir­me­si­ sağ­lan­ma­lı, ge­ce­le­ri bu pen­ce­re­le­r ka­pa­tıl­ma­lı­dır. > Rad­ya­tör­le­rin üst­le­ri ve ön­le­ri­ es­te­tik amaç­la ka­pa­tıl­ma­ma­lı, mo­bil­ya, per­de ve eş­ya­lar­la en­gel­len­me­me­li­dir. > İn­şa­atta du­var­la­ra ya­lı­tım ya­pıl­ma­mış­sa rad­ya­tör ar­ka­sına pre­fab­rik fol­yo kap­lı po­li­eti­len lev­ha­lar konmalıdır. > Kul­la­nıl­ma­yan ev bö­lüm­le­ri­nin (oda, ki­ler vs) rad­ya­tör­le­ri ka­pa­tıl­ma­lı­dır... Ara­ba­yı sü­rer­ken yü­zü­nü­ze bak­sın Bir araş­tır­ma­ya gö­re, ço­cuk­la­rın be­bek ara­ba­la­rın­da sü­rü­lür­ken ebe­veyn­le­ri­nin yü­zü­nü gör­me­si uzun dö­nem­de duy­gu­sal ve dil ge­li­şi­mi açı­sın­dan olum­lu rol oy­nu­yor. Dun­de­e Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan araş­tır­ma­da, be­bek ara­ba­la­rı­nı iten ki­şi­nin yü­zü­nü gör­me­yen ço­cuk­la­rın, gö­ren­le­re na­za­ran da­ha az ko­nuş­tu­ğu­nu, gül­dü­ğü­nü ve et­ki­le­şi­me gir­di­ği­ni or­ta­ya koy­du. Araş­tır­ma­cı­lar, gü­nü­müz­de be­bek ara­ba­la­rı­nın bir­çok ço­cuk­ta stres yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, stres­li ço­cuk­la­rın iler­de en­di­şe­li ye­tiş­kin­le­re dön­dü­ğü­nü ifa­de et­ti­ler. Si­nü­zit tip­le­ri ve te­da­vi­le­ri Si­nü­zit, Tür­ki­ye’de her yıl 15 mil­yo­na ya­kın in­sa­nı et­ki­le­yen bir prob­le­m. Halk ara­sın­da sağ­lık prob­lem­le­rin­de ilk sı­ra­lar­da sa­yı­lan şe­ker has­ta­lı­ğı ve kalp yet­mez­li­ğin­den da­ha faz­la ha­yat ka­li­te­si­ni bo­zan bir has­ta­lık. > Si­nü­zit tip­le­ri ne­ler­dir? Akut ve kro­nik si­nü­zit ol­mak üze­re baş­lı­ca iki ana grup­ta in­ce­le­nir­ler. Akut si­nü­zit her in­san se­ne­de bir kaç kez ge­çi­re­bi­lir. So­ğu­ğa ma­ruz kal­ma aler­ji, çev­re­sel kir­li­lik, vü­cut di­ren­ci­nin düş­me­si gi­bi ko­lay­laş­tı­rı­cı fak­tör­le­rin et­ki­si ile baş­lar. Şi­ka­yet­ler 3 ay ve­ya da­ha faz­la sü­rer­se kro­nik si­nü­zit adı­nı alır. > Te­da­vi se­çe­nek­le­ri ne­ler­dir? Si­nü­zi­tin se­be­bi si­nüs de­lik­le­ri­nin tı­kan­ma­sı­dır. Bu tı­ka­lı de­lik­ler açıl­dı­ğı za­man si­nü­zit de iyi­le­şir. İlaç te­da­vi­si er­ken dö­nem­de et­ki­li­dir. Kro­nik­leş­mişlerde ame­li­yat ge­re­ke­bi­lir. > Ba­lon si­nüs­lop­las­ti ne­dir? Ba­lon Si­nü­sop­las­ti adı ve­ri­len has­ta­lık te­da­vi­sin­de ye­ni bir dö­nem aç­tı. Bu tek­nik­le da­ral­mış olan si­nüs de­lik­le­ri açı­lı­yor ve si­nüs ağ­zı­na bir ba­lon yer­leş­ti­ri­li­yor. Da­ha son­ra ba­lon se­rum ile şi­şi­ril­dik­ten son­ra şi­şen ba­lon tı­ka­lı olan si­nü­sün ağ­zı­nı ge­niş­le­ti­yor. > (...Opr. Dr. Sü­rey­ya Şe­nel­dir) İNCİ “-Ko­ku ve­ri­ci ürün­ler; ne­fes dar­lı­ğı, bu­run tı­ka­nık­lı­ğı, ök­sü­rük, as­tım kri­zi, gibi ya­kın­ma­la­ra yol aça­bi­lir. Ev­le­ri ko­ku­lar­la “te­miz”le­mek ye­ri­ne, ba­sit­çe te­miz ve nem­den uzak tut­mak, sık sık ha­va­lan­dır­mak, kar­bo­nat ve sir­ke gi­bi do­ğal mad­de­ler­den ya­rar­lan­mak ter­cih edil­me­li­dir...” (...Dr. İl­kay Kes­ki­nel / Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı) SİZ­DEN GE­LEN­LER Mesajınız (...Em­re La­zoğ­lu’nun me­sa­jı) NEG­RO’YA Gü­nün ilk ışık­la­rı sa­hi­le vur­du­ğun­da, mar­tı­lar yal­nız­ca iki­mi­zin an­la­ya­ca­ğı bir dil­le şu­nu fı­sıl­dar de­ni­zin ku­la­ğı­na: “Se­ni çok öz­le­dim...” Her bak­tı­ğım­da se­ni gö­rü­yor­sam, her işit­ti­ğim­de se­ni du­yu­yor­sam, her do­kun­du­ğum­da se­ni his­se­di­yor­sam, Bu se­ni çok öz­le­di­ğim­den­dir... BE­RİN CO­ŞAR Evi­mi­zin ne­şe kay­na­ğı... Bi­ri­cik kı­zı­mız... Se­ni çok se­vi­yo­ruz... (...Emi­ne - Hü­se­yin Co­şar) Tavsiyeniz (...Pe­tek Gök­çe’nin tav­si­ye­si) SI­CAK YAĞ BA­KI­MI Ku­ru­muş ve yıp­ran­mış saç­la­rı can­lan­dır­ma­nın en iyi yön­te­mi, zey­tin­yağı te­da­vi­si­dir. Eğer sa­çı­nı­za par­lak­lık ver­mek ve bes­le­mek is­ti­yor­sa­nız, 2 çor­ba ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı­nı ısıt­ma­nız ve ya­vaş ya­vaş tüm saç de­ri­ni­ze ye­dir­me­niz ye­ter­li. Bu iş­lem bit­tik­ten son­ra sı­cak suy­la ıs­lat­tı­ğı­nız bir hav­lu­yu, iyi­ce sık­tık­tan son­ra ba­şı­nı­za sa­rın. Hav­lu so­ğur­ken bu iş­le­mi iki ve­ya üç kez da­ha tek­rar­la­yın. Böy­le­ce ba­şı­nı­zın ya­ğı iyi­ce em­me­si­ni sağ­la­mış olur­su­nuz. Son­ra sa­çı­nı­zı yı­ka­yıp iyi­ce du­ru­la­yın. Bu ba­kım tü­rü, özel­lik­le ça­buk kı­rı­lan saç­lar için çok ya­rar­lı­dır. MU­HAM­MET ENES ACI Hal­ka ve hak­ka ya­rar­lı ve adil bir in­san ol­ma­yı Al­lah ona na­sip et­sin... (...De­de­si Meh­met Acı) Şiiriniz (...Ke­rim Öz­bek­ler’in sa­tır­la­rı) GÖZLERİN BENDE Kaş­la­rı­nın ahen­gi bı­rak gön­lü­mü yak­sın Göz­le­rin­den gön­lü­me sı­cak bir sev­gi ak­sın... Yıl­lar­ca ta­şı­mı­şım bu ba­kı­şı içim­de Bı­rak n’olur bir ta­nem, göz­le­rin ba­na bak­sın... ... Has­ret­le bek­le­miş­tim, ben bu anı gün­ler­ce Ağ­la­mış­tım ne­den­se uğ­run­da ge­ce­ler­ce Ayır­ma göz­le­ri­ni göz­le­rim­den n’olur Ölüm­süz­leş­sin ben­de ba­kı­şın se­ne­ler­ce Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT