BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hız­lı tren yo­la çık­tı

Hız­lı tren yo­la çık­tı

Bir sü­re­dir yurt içi ve yurt dı­şın­da eği­tim gö­ren TCDD ma­ki­nist­le­rin­den iki­si, brö­ve­le­ri­ni ala­rak, An­ka­ra-Es­ki­şe­hir de­ne­me se­fe­rin­de hız­lı tre­ni kul­lan­dı.Bir sü­re­dir yurt içi ve yurt dı­şın­da eği­tim gö­ren TCDD ma­ki­nist­le­rin­den iki­si, brö­ve­le­ri­ni ala­rak, An­ka­ra-Es­ki­şe­hir de­ne­me se­fe­rin­de hız­lı tre­ni kul­lan­dı. TCDD Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, TCDD Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man Ka­ra­man’ın, yurt dı­şın­da eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­yan TCDD’nin ilk hız­lı tren ma­ki­nist­le­ri Mus­ta­fa Esen ve Şe­ra­fet­tin Er­gül ile hız­lı tren ma­ki­nist eği­tim­ci­si Şük­rü Tay­fun Ka­ya’ya brö­ve­le­ri­ni ver­di­ği be­lir­til­di. TCDD Ge­nel Mü­dü­rü Ka­ra­man’ın da­ha son­ra bu ma­ki­nist­le­ri­n kul­lan­dı­ğı hız­lı tren­le, An­ka­ra- Es­ki­şe­hir hat­tın­da de­ne­me sü­rü­şü­ne ka­tıl­dı­ğı kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT