BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Te­mel’le Dur­sun si­ne­ma­ya git­miş­ler...Te­mel’in ye­ri Te­mel’le Dur­sun si­ne­ma­ya git­miş­ler... Çan­ta­la­rın­dan bi­rer sand­viç çı­ka­rıp ye­me­ye baş­la­mış­lar ki; Yer gös­te­ri­ci ge­lip uyar­mış; “-Bu­ra­da ken­di yi­ye­cek­le­ri­ni­zi yi­ye­mez­si­niz...” “Af­fe­der­si­niz, bil­mi­yor­duk” de­miş Te­mel... ...Ve sand­viç­le­ri­ni de­ğiş to­kuş et­miş­ler... te­be­şir to­zu “-İyi oyun­cu­lar bul­mak ko­lay­dır... Zor olan on­la­rı bir­lik­te oy­na­ta­bil­mek­tir...” (...Ca­sey Sten­gel) aya­küs­tü... Son za­man­lar­da gör­dü­ğüm en ze­ki­ce baş­lı­ğı Fa­na­tik at­mış... Ha­ber­de, “Cim Bom’un es­ki ho­ca­sı, ya­kın geç­miş­te­ki maç ana­liz­ci­si Feld­kamp, ‘tek­nik da­nış­man­lık’ sı­fa­tıy­la ye­ni gö­re­vi­ne baş­la­mak için İs­tan­bul’a ayak ba­sı­yor” de­ni­yor... Baş­lık ise; “İç gü­ve­yi­sin­den Kal­li’ce...” ha­ya­ta da­ir... Sev­mek için o ka­dar fır­sa­tı­mız ol­ma­sı­na rağ­men dün­ya­da o ka­dar az sev­gi var ki... İn­san­lar yal­nız ağ­la­mak­ta, yal­nız öl­mek­te­ler... Ço­cuk­la­ra kö­tü mu­ame­le edil­mek­te, yaş­lı­lar son gün­le­ri­ni se­ve­cen­lik ve sev­gi­den uzak ge­çir­mek­te­ler... Sev­gi gös­te­ri­si­ne bu ka­dar çok ih­ti­yaç olan bir dün­ya­da, ha­ya­tı­mız­da­ki in­san­la­ra sa­de­ce sı­cak bir ku­cak­la­ma ya da uza­tı­lan bir el­den da­ha kar­ma­şık ol­ma­yan bir ha­re­ket­le yar­dım ede­cek bü­yük bir gü­cü­müz ol­du­ğu­nu an­la­mak ne ka­dar önem­li!... Dün­ya­yı da­ha iyi, da­ha sev­gi do­lu bir yer yap­mak için ne­ler yap­tı­ğı­mı­zı dü­şün­mek için en uy­gun za­man gü­nün so­nu­dur... Ge­ce­ler bo­yun­ca ak­lı­mı­za hiç­bir şey gel­mi­yor­sa, dün­ya­yı da­ha iyi­ye doğ­ru na­sıl de­ğiş­ti­re­bi­le­ce­ği­mi­zi dü­şün­mek için de uy­gun bir za­man­dır bu... Öy­le çok bü­yük bo­yut­lu şey­ler yap­ma­mı­za da ge­rek yok­tur; var olan ba­sit şey­ler üze­rin­de bir şey­ler yap­mak da ye­ter­li­dir... Et­me­di­ği­miz bir te­le­fon, yaz­ma­yı er­te­le­di­ği­miz o not, tak­dir et­me­di­ği­miz o iyi­lik... İş sev­gi­yi ver­me­ye ge­lin­ce fır­sat­lar son­suz­dur ve bu­nu he­pi­miz ya­pa­bi­li­riz... (...Le­o Bus­cag­li­a) bi­zim­ki­ler... Çe­tin Abi, yüz­mek için Olim­pik yüz­me ha­vu­zu­na (Ha­vu­zun olim­pik ol­ma­sı önem­li) git­miş... Fa­kat ha­vuz se­fa­sı has­ta­ne­de bit­miş... Olay şöy­le ge­liş­miş; Ha­vuz çok ıs­sız, sa­de­ce ken­di­si gi­bi yü­zen bir ki­şi da­ha var­mış... Adam­la Çe­tin Abi sır­tüs­tü yü­zer­ken gi­dip ka­fa ka­fa­ya to­kuş­muş ve has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­mış­lar... Ha­vu­zun olim­pik ol­ma­sı önem­li... iti­raf re­yo­nu (...isim: me­lek ...şe­hir: is­tan­bul ...yaş: on ye­di) Ba­bam ar­ka­da­şı ve ben der­gi ta­sa­rım­la­rı­nı ya­par­ken ka­pak res­mi için iç say­fa­lar­dan re­sim se­çi­yor­duk... Ba­bam bir ürü­nü çok be­ğen­di ama bir tür­lü is­mi­ni söy­le­ye­me­di, “Bak kı­zım şu fir­ma­dan şu ‘san­dal­ya’yı ala­lım ka­pa­ğa...” Ben ve ba­ba­mın ar­ka­da­şı gül­me kri­zi­ne gi­rer­ken ba­bam ikin­ci bom­ba­sı­nı pat­lat­tı, ka­ğı­da no­tu­nu alır­ken “San­del­ye­yi de not et­tim”... Ar­tık gül­mek­ten göz­le­rim­den yaş gel­me­ye baş­la­mış­tı ki doğ­ru­su­nu söy­le­ye­bil­di so­nun­da... (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) tuzaktan kumanda (...STAR-Des­ti İz­di­vaç) ES­RA EROL: Mer­ha­ba bi­zi ner­den arı­yor­su­nuz?... TE­LE­FON­DA­Kİ GENÇ: İs­tan­bul’dan arı­yo­rum, 24 ya­şın­da­yım, piz­za da­ğı­tı­yo­rum... ES­RA EROL: Şu an­da ek­ra­na ge­len ha­nı­me­fen­di ile mi ev­len­mek is­ti­yor­su­nuz?... TE­LE­FON­DA­Kİ GENÇ: Yok, şu an­da mo­tor kul­la­nı­yo­rum. An­nem ara­dı, “TV’de bir kız var çok be­ğen­dim” de­di öy­le ara­dım... Şim­di de ora­ya ge­li­yo­rum yol­da­yım... ...gün­de­min kı­rın­tı­la­rı... Ge­çen yıl Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde çey­rek fi­nal oy­na­yan Fe­ner­bah­çe bu yıl ga­li­bi­yet ala­ma­dı... Fe­ner­bah­çe-Ar­se­nal ma­çın­dan son­ra Ara­go­nes, “Ta­kım­da dü­zel­ti­le­cek bir şey yok” de­miş... So­nun­da Fe­ner’i “de­ve” yap­tı­lar... bir film di­ya­lo­ğu! “-İn­san­lar hep aş­kın ta­ma­men ben­cil­lik­ten uzak ol­du­ğun­dan söz eder­ler... Ama dü­şü­nür­sen, bun­dan da­ha ben­cil­ce bir şey ola­maz...” (...Be­fo­re Sun­ri­se fil­min­den) iğ­ne­lik... ŞAK­ŞAK­ÇI­LAR Mo­ral ver­mek ye­ri­ne, Kri­ze ça­nak tu­tan... Ne geç­ti el­le­ri­ne, Ba­ri bu de­fa utan! So­nuç ver­di ted­bir­ler, Kriz at­la­tı­lı­yor... Ta­van yap­tı ge­lir­ler, Re­kor pat­la­tı­lı­yor! Dö­viz ayak­çı­la­rı, Ta­ba­nı ya­ka­lı­yor... Kriz şak­şak­çı­la­rı, Avu­cu­nu ya­lı­yor! (...Se­fa Ko­yun­cu) SÖZ SİZDE Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Efen­dim, ga­ze­te­yi eleş­ti­ren ba­zı oku­yu­cu­la­ra şu­nu sor­mak is­te­rim; Bü­tün ya­zar ve mu­ha­bir­le­ri ile di­ni­ni, dev­le­ti­ni, va­ta­nı­nı se­ven bir ya­yın po­li­ti­ka­sı iz­le­yen, bir­lik ve bü­tün­lük­ten ya­na olan, bir­ta­kım çı­kar­la­rı için de­ğer­le­rin­den ta­viz ver­me­yen, ya­la­na if­ti­ra­ya te­nez­zül et­me­yen, ti­raj kay­gı­sı ta­şı­ma­dan ya­yın ya­pan bir baş­ka ga­ze­te var mı?... Sa­mi­mi ola­rak şu­nu ifa­de ede­yim ki; Bı­ra­kın Tür­ki­ye’de, dün­yada da eşi yok... Za­ma­nı­mı­zın en mü­kem­mel ga­ze­te­si­ni oku­mak­la if­ti­har edi­yo­rum. Eme­ği ge­çen­le­re son­suz te­şek­kür­ler... (...Ah­met Gür­dağ) Maç so­nuç­la­rı... Maç so­nuç­la­rı ile il­gi­li ge­cik­me ma­ze­re­ti­ni­ze ka­tıl­mı­yo­rum... De­dik­le­ri­niz taş­ra için ge­çer­li... Geç olan maç­lar ya­rın­ki ga­ze­te­de yer al­ma­lı... Mil­li maç olun­ca ve­ya bir Ana­do­lu ku­lü­bü ma­çı olun­ca du­rum de­ğiş­me­me­li... O za­man Şam­pi­yon­lar Li­gi maç­la­rı için de ay­nı uy­gu­la­ma ol­ma­lı... Ay­rı­ca Or­du Mer­kez’in taş­ra ol­du­ğu fik­ri­ne de ka­tıl­mı­yo­rum. (...Sü­ley­man S. Ali­moğ­lu) Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT