BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Turiste ‘Kent-­Kart’ ge­li­yor

Turiste ‘Kent-­Kart’ ge­li­yor

Tu­rizm ge­lir­le­ri­ni ar­tır­mak i­çin al­ter­na­tif yol­lar a­ra­yan Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, Mü­ze­kart’tan son­ra ‘Kent-­Kart’ p­ro­je­si­ne im­za at­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.> Yücel KAYAOĞLU-ANKARA Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, 20 YTL kar­şı­lı­ğın­da 300 mü­ze ve ören ye­ri­nin zi­ya­ret edi­le­bil­me­si im­ka­nı ge­ti­ren “Mü­ze­kart” uy­gu­la­ma­sın­dan son­ra bu se­fer de “Kent-Kart” pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­me­yi plan­lı­yor. Ga­ze­te­mi­ze bir açık­la­ma­da bu­lu­nan Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, “Mü­ze­kart” pro­je­si­nin ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­nu bu se­bep­le önü­müz­de­ki yıl­dan iti­ba­ren bu uy­gu­la­ma­nın bi­raz da­ha ge­liş­ti­ri­le­rek ya­ban­cı tu­rist­le­re yö­ne­lik ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Gü­nay, “Tür­ki­ye’ye ge­len tu­rist­ler is­ter­ler­se tu­rizm ofis­le­rin­den bu kart­la­rı edi­ne­bi­le­cek­ler. Bu kart tıp­kı Mü­ze­kart’ta ol­du­ğu gi­bi bel­li bir kon­tör ­de ola­cak. Bu kart­la ör­ne­ğin hem ta­ri­hi ve tu­ris­tik yer­le­ri, mü­ze­le­ri zi­ya­ret ede­bi­le­cek, hem de oto­büs ve va­pu­ra bi­ne­bi­le­cek” de­di. BE­DA­VA Tİ­YAT­RO Bİ­LE­Tİ Ba­kan Gü­nay, ‘Ya­ban­cı­ya ucuz, yer­li­ye pa­ha­lı ta­til’ tar­tış­ma­la­rı­na da nok­ta koy­mak için önü­müz­de­ki gün­ler­de ye­ni bir kam­pan­ya baş­la­tı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Gü­nay, “Ar­tık yer­li tu­rist de ucuz ta­til ya­pa­cak. Bu ko­nu­da sek­tör tem­sil­ci­le­ri ile bir ara­ya ge­le­ce­ğiz” de­di. Gü­nay, kre­di kar­tı ile ya­pı­lan alış­ve­riş­ler­den el­de edi­len pu­an­la­ra be­da­va uçak bi­le­ti ka­zan­ma uy­gu­la­ma­sı­nın fa­kir ke­sim­le­re ‘Be­da­va ti­yat­ro- kon­ser bi­le­ti ve­ya bir­kaç gün­lük ta­til’ ola­rak yan­sı­ma­sı için ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı kay­det­ti. Gü­nay “İn­san­lar gün­lük ha­yat­la­rın­da ga­ze­te ek­mek alır­ken ti­yat­ro bi­le­ti al­ma ve ta­ti­le git­me ko­nu­sun­da bir ko­lay­lık ka­za­na­bi­le­cek­ler” di­ye ko­nuş­tu.
Kapat
KAPAT