BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul kültür sahnesine çıktı

İstanbul kültür sahnesine çıktı

İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti sü­re­cin­de bir sü­re­dir “Sah­ne Se­nin İs­tan­bul” slo­ga­nıy­la rek­lam­la­rı ya­pı­lan pro­je, ön­ce­ki gün Swis­so­tel’de dü­zen­le­nen bir top­lan­tı ile ta­nı­tıl­dı. İs­tan­bul’un ta­nı­tı­mı için ye­ni dö­ne­me gi­ril­di­ği­nin ade­ta bir işa­ret fi­şe­ği olan top­lan­tı­da, İs­tan­bul­lu­lar­dan pro­je­yi sa­hip­len­me­le­ri is­ten­di.İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Ajan­sı Yü­rüt­me Ku­ru­lu Baş­ka­nı Nu­ri Ço­la­koğ­lu, ekibiyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti sü­re­cin­de bir sü­re­dir “Sah­ne Se­nin İs­tan­bul” slo­ga­nıy­la rek­lam­la­rı ya­pı­lan pro­je, ön­ce­ki gün Swis­so­tel’de dü­zen­le­nen bir top­lan­tı ile ta­nı­tıl­dı. İs­tan­bul’un ta­nı­tı­mı için ye­ni dö­ne­me gi­ril­di­ği­nin ade­ta bir işa­ret fi­şe­ği olan top­lan­tı­da, İs­tan­bul­lu­lar­dan pro­je­yi sa­hip­len­me­le­ri is­ten­di. İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Ajan­sı Yü­rüt­me Ku­ru­lu Baş­ka­nı Nu­ri Ço­la­koğ­lu, “Böy­le­si­ne kap­sam­lı ve kar­ma­şık bir pro­je­nin bü­tün ke­sim­le­rin or­tak ça­ba­sıy­la ba­şa­rı­ya ula­şa­bi­le­ce­ği­ni” söy­le­di. Bu yıl için 280 mil­yon YTL, önü­müz­de­ki yıl da 805 mil­yon YTL büt­çe ay­rı­lan İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Ajan­sı, şeh­re dam­ga­sı­nı vu­ran önem­li et­kin­lik­le­re im­za ata­cak. Ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi yenilenecek. Ga­la­ta Mev­le­vi­ha­ne­si, Yıl­dız Sa­ra­yı, Re­sim Hey­kel Mü­ze­si ve Türk İs­lam Eser­le­ri Mü­ze­si’nde re­ha­bi­li­tas­yon ça­lış­ma­la­rı ya­pı­la­cak. “Ada­lar Mü­ze­si”, “Ye­ni­ka­pı Kent Ar­ke­olo­ji Mü­ze­si” gi­bi ye­rel ve kent­sel mü­ze­ler ku­ru­la­cak. Ken­tin de­ği­şik yer­le­rin­de mo­bil sah­ne­ler ya­pı­la­cak. Dev­let okul­la­rın­da­ki bin 200 mü­zik öğ­ret­me­ni­ne eği­tim ve se­mi­ner­ler ve­ri­le­rek. 39 il­çe­sin­de ser­gi­ler açı­la­cak. Ge­le­nek­sel Türk Ti­yat­ro­su Araş­tır­ma Mer­ke­zi ku­ru­la­cak. Unu­tul­ma­ya yüz tut­muş 30’u aş­kın sa­nat ve za­na­at da­lın­da bir fes­ti­val ve eb­ru sa­na­tıy­la il­gi­li bir pro­je ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek. “Ede­bi­yat­ta” da Ulus­la­ra­ra­sı Ro­man Ya­rış­ma­sı Pro­je­si ger­çek­leş­ti­ri­le­cek ve ko­nu­su İs­tan­bul’da ge­çen 5 ro­ma­na ödül ve­ri­le­cek. İs­tan­bul Ede­bi­yat Ha­ri­ta­sı çı­ka­rı­la­cak. İs­tan­bul’u fon ola­rak kul­la­nan Holl­ywo­od film­le­ri des­tek­le­ne­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT