BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Engelleri kaldırıyoruz

Engelleri kaldırıyoruz

Ö­zür­lü­ler İ­da­re­si Baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­ven, “Ka­mu bi­na­la­rı, 2012 yı­lı­na ka­dar en­gel­li va­tanda­ş­lar i­çin uy­gun ha­le ge­ti­ri­le­cek. Ge­liş­miş ül­ke­ler­de ne var­sa biz­de de o o­la­cak” de­di.Ö­zür­lü­ler İ­da­re­si Baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­ven, “Ka­mu bi­na­la­rı, 2012 yı­lı­na ka­dar en­gel­li va­tanda­ş­lar i­çin uy­gun ha­le ge­ti­ri­le­cek. Ge­liş­miş ül­ke­ler­de ne var­sa biz­de de o o­la­cak” de­di. > Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Özür­lü­ler İda­re­si Baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­ven, özür­lü­ler için ‘Dev­let-Mil­let El Ele’ ça­lış­ma­la­rı­nın bü­tün hı­zıy­la sür­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, ka­mu bi­na­la­rı­nın 2012’de bü­tün en­gel­li­le­re uy­gun ha­le ge­ti­ri­le­ce­ği­ni söy­le­di. Yak­la­şan Dün­ya Özür­lü­ler Gü­nü ön­ce­sin­de ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ab­dul­lah Gü­ven, özür­lü­ler için ge­liş­miş ül­ke­ler­de ne var­sa Tür­ki­ye’de de ay­nı­sı­nın ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Sa­de­ce ya­sa çı­kar­mı­yo­ruz uy­gu­la­mak için koş­tu­ru­yo­ruz” de­di. Tür­ki­ye’de 1997’de ku­ru­lan Özür­lü­ler İda­re­si Baş­kan­lı­ğı ile sos­yal dev­le­tin özür­lü­le­re de ‘ya­nı­nız­da­yız’ me­sa­jı­nı ver­di­ği­ni be­lir­ten Gü­ven, “Özür­lü­lük ala­nın­da sı­kın­tı­la­rın çö­zü­mü için Av­ru­pa’da Ame­ri­ka’da ne var­sa bun­la­rın Tür­ki­ye’de de ya­pı­la­bi­lir ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz” de­di. 110 BİN Aİ­LE­YE DES­TEK Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’ın özür­lü­ler ko­nu­sun­da çok du­yar­lı ol­du­ğu­nu ifa­de eden Gü­ven, bu işin ön­cü­sü Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu’nun da an­ne ol­ma­nın has­sa­si­ye­ti ile ken­di­le­ri­ne her za­man des­tek ol­du­ğu­nu söy­le­di. Gü­ven, “110 bin ai­le­ye ev­de ba­kım des­te­ği ve­ri­yo­ruz şu an­da. Özür­lü­ler bir bu­çuk yıl gi­bi kı­sa bir sü­re­de bu hiz­me­te ka­vuş­tu. 200 bin özür­lü ço­cu­ğa özel eği­tim des­te­ği ve­ri­yo­ruz. Tek ba­şı­na bu iki des­te­ğin büt çe­si dev­le­tin ne ka­dar fe­da­kâr­lık yap­tı­ğı or­ta­ya çı­ka­rı­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. Gü­ven ay­rı­ca, Top­lu Ko­nut İda­re­si’nin (TO­Kİ) ya­pa­ca­ğı pro­je­le­rin özür­lü­le­re uy­gun ola­rak ya­pıl­ma­sı için TO­Kİ Baş­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar’la, özür­lü genç­le­rin yurt­la­ra eri­şi­mi­nin sağ­lan­ma­sı için de YURT-KUR Ge­nel Mü­dü­rü Ha­san Al­bay­rak’la gö­rüş­me­ler yap­tık­la­rı­nı açık­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT