BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Di­nen zen­gin o­lan ke­ser

Di­nen zen­gin o­lan ke­ser

Su­al: Bir ev­de ka­dın ko­ca­sı oğ­lu ve kı­zı var. 4 ta­ne kur­ban kes­tir­mek is­ti­yor­lar. Bu dört ki­şi­nin adı­na, evin er­ke­ği na­sıl ve­kâ­let ver­me­si la­zım?Su­al: Bir ev­de ka­dın ko­ca­sı oğ­lu ve kı­zı var. 4 ta­ne kur­ban kes­tir­mek is­ti­yor­lar. Bu dört ki­şi­nin adı­na, evin er­ke­ği na­sıl ve­kâ­let ver­me­si la­zım? CE­VAP: Hep­si zen­gin­se hep­si­nin kur­ban kes­me­si ge­re­kir. Hep­si fa­kir­se hiç­bi­ri­si­nin kes­me­si ge­rek­mez. Ki­mi fa­kir, ki­mi zen­gin­se zen­gin olan­lar ke­ser. Fa­kir­ler de kes­se za­ra­rı ol­maz. Hep­si bi­ri­si­ne ve­kâ­let ve­re­bi­lir. O da ya­ban­cı­ya ve­kâ­let ve­re­bi­lir. EV­DE KAÇ ZEN­GİN VAR­SA Su­al: Ha­li vak­ti ye­rin­de olan bir ai­le, kaç kur­ban kes­me­si la­zım? CE­VAP: Ev­de kaç zen­gin var­sa, o ka­dar ke­ser­ler. BORÇ­SUZ FA­KİR Su­al: Borç­suz fa­kir, kur­ban ke­ser­se na­fi­le mi olur? CE­VAP: Evet, na­fi­le olur ve çok se­vab­dır. FA­TU­RA­LAR VE Nİ­SAB Su­al: Kur­ban bay­ra­mı­na te­ka­bül eden; ama bay­ram ta­ti­li ol­du­ğu için bay­ram­dan son­ra he­men öden­me­si ge­re­ken elek­trik, te­le­fon, su vb. borç­la­rı kur­ban ni­sa­bı­na dâ­hil edi­lir mi? CE­VAP: He­men öden­me­si ge­re­ken borç ol­du­ğu için ni­sab­dan dü­şü­lür; çün­kü tak­sit­li borç de­ğil­dir. KES­MEK İYİ OLUR Su­al: Ba­bam yıl­lar­dır ken­di­si­ne va­cib ol­ma­dı­ğı hal­de, ço­cuk­la­rım ça­lı­şı­yor di­ye­rek ken­di­ne kur­ban kes­miş. An­ne­ni­ze hiç kes­me­dim, bu se­fer ona ke­se­lim di­yor. İki­si­ne de va­cib de­ğil. Uy­gun mu? CE­VAP: Ken­di­si­ne va­cib de­ğil­se an­ne­ni­ze ke­se­bi­lir. Mah­zu­ru ol­maz, iyi olur. KE­SİP SE­FE­RE ÇIK­MAK Su­al: Bay­ra­mın bi­rin­ci ve­ya ikin­ci gü­nü kur­ba­nı­nı ke­sip se­fe­re çı­kan, va­cib se­va­bı alır mı? Üçün­cü gü­nü se­fer­den dö­ne­nin, tek­rar kur­ban kes­me­si ge­re­kir mi? CE­VAP: Bay­ra­mın bi­rin­ci ve­ya ikin­ci gü­nü kur­ba­nı­nı ke­sip se­fe­re çı­kar­sa, va­cib se­va­bı alır. Üçün­cü gü­nü se­fer­den dö­ne­ne, ar­tık tek­rar kur­ban kes­mek ge­rek­mez. HİS­SE SE­NET­LE­Rİ VE KUR­BAN Su­al: Bor­sa­da his­se se­net­le­rim ve ko­ope­ra­ti­fe bor­cum var. Kur­ban kes­mem ge­re­kir mi? CE­VAP: Bü­tün borç­la­rı­nı­zı, mev­cut pa­ra­nız­dan ve his­se se­net­le­ri­nin ra­yiç de­ğe­rin­den çı­ka­rır­sı­nız, ge­ri­ye ni­sab mik­ta­rı pa­ra­nız ka­lır­sa, kur­ban kes­me­niz ge­re­kir. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT