BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ara­ba anah­tar­la­rı bey­ni­ne sap­lan­dı

Ara­ba anah­tar­la­rı bey­ni­ne sap­lan­dı

ABD’de oyun oy­nar­ken dü­şen 2 ya­şın­da­ki ço­cu­ğun ka­fa­ta­sı­na elin­de­ki ara­ba anah­tar­la­rı sap­lan­dı.ABD’de oyun oy­nar­ken dü­şen 2 ya­şın­da­ki ço­cu­ğun ka­fa­ta­sı­na elin­de­ki ara­ba anah­tar­la­rı sap­lan­dı. Bey­ne ka­dar gi­ren anah­tar­lar ame­li­yat­la çı­kar­tı­lır­ken ço­cu­ğun sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu kay­de­dil­di Geç­ti­ği­miz ey­lül ayı baş­la­rın­da mey­da­na ge­len olay­da, Ken­tucky eya­le­ti­ne bağ­lı Perr­yvil­le ken­tin­de ya­şa­yan Nic­ho­las Hol­der­man isim­li ço­cuk, ev­le­ri­nin otur­ma oda­sın­da kar­deş­le­riy­le oy­nar­kan, he­nüz an­la­şı­la­ma­yan bir se­bep­le ba­ba­sı­nın ara­ba anah­tar­la­rı­nın üze­ri­ne düş­tü. Eve ge­len ilk yar­dım ekip­le­ri kü­çük Nic­ho­las’ı bir he­li­kop­ter­le has­ta­ne­ye gö­tür­dü. He­men ame­li­ya­ta alı­nan ço­cu­ğun bey­ni­ne sap­la­nan anah­tar­la­rın ba­şa­rıy­la çı­kar­tıl­dı­ğı­nı açık­la­yan dok­tor­lar, 6 gün has­ta­ne­de tu­tu­lan Nic­ho­las’ın bey­nin­de ve gö­zün­de ha­sar oluş­ma­ma­sı­nı çok özel bir du­rum ola­rak de­ğer­len­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT