BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Şu ay­na­da ken­di­ne bak!”

“Şu ay­na­da ken­di­ne bak!”

Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî haz­ret­le­ri­nin Emîr Hü­se­yin adın­da­ki bir ta­le­be­si şöy­le an­la­tı­yor:Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî haz­ret­le­ri­nin Emîr Hü­se­yin adın­da­ki bir ta­le­be­si şöy­le an­la­tı­yor: Ben, Kasr-ı âri­fân’da çift­çi­lik ya­pı­yor­dum. Ama Müs­lü­man­lık­la pek il­gim yok­tu. Tam bir ce­hâ­let için­de ge­çi­ri­yor­dum öm­rü­mü. Ha­ya­tı, yi­yip içip yat­mak­tan iba­ret zan­ne­di­yor­dum. Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî haz­ret­le­ri bi­zim ma­hal­le­miz­de ika­met eder, sık sık kar­şı­la­şır­dık yol­da ken­di­siy­le. Ba­na te­bes­süm eder­di her se­fe­rin­de. Bir ge­ce de, rü­yâm­da gör­düm ken­di­si­ni. Ba­na bir ay­na ve­rip; - Şu ay­na­da ken­di­ne bak! bu­yur­du. Bak­tım. Fa­kat çok çir­kin gör­düm sû­re­ti­mi. Öy­le ki, iğ­ren­dim ken­dim­den. Er­te­si gün, yol­da kar­şı­laş­tık yi­ne. Ya­nı­ma yak­la­şıp sor­du: - Rü­yâ­da sa­na o ay­na­yı kim ver­di? - Siz ver­di­niz efen­dim. - Pe­ki ken­di­ni ne­den çir­kin gör­dün aca­bâ? - Bil­mi­yo­rum efen­dim. - Hiç me­rak et­me­din mi se­be­bi­ni? - Et­tim ama... Bu­yur­du ki: - Na­maz kıl­ma­dı­ğın için çir­kin gör­dün kar­de­şim. Eğer na­maz­la­rı­nı gü­zel kıl­say­dın, çok gü­zel gö­rür­dün ken­di­ni ay­na­da. O gün na­ma­za baş­la­dım. Ve bı­rak­ma­dım bir da­ha. UYAN­DIR­MA­YA KI­YA­MA­DI Bir gün de evin ke­di­si ge­lip yat­tı bu zâ­tın pal­to­su­nun ete­ği­ne. Ve uyu­du. Bir müd­det son­ra na­maz vak­ti gel­di. Câ­mi­ye git­mek için kalk­mak is­te­yin­ce fark et­ti mü­bâ­rek. Bir müd­det uyan­ma­sı­nı bek­le­di. An­cak uyan­ma­dı hay­van. Uyan­dır­ma­ya da kı­ya­ma­dı. Ne yap­tı der­si­niz? Yat­tı­ğı ye­ri kes­ti ve kal­kıp na­ma­za git­ti. Ge­lin­ce, o par­ça­yı tek­rar dik­ti pal­to­su­na. E-mail: abdullatif.uyan@tg.com.tr Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT