BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÖSS so­ru­la­rı son üç yıl­dan çı­ka­cak

ÖSS so­ru­la­rı son üç yıl­dan çı­ka­cak

Öğ­ren­ci Seç­me ve Yer­leş­tir­me Mer­ke­zi (ÖSYM) Baş­ka­nı Prof. Dr. Ünal Ya­rı­ma­ğan, 2009-ÖSS’de yö­nel­ti­le­cek so­ru­la­rın ye­ni­le­nen li­se müf­re­da­tı kap­sa­mın­da ha­zır­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di.Za­man ye­ter­sizli­ği se­be­biy­le bu se­ne­ki ÖSS’de kök­lü bir de­ği­şi­me gi­dil­me­ye­ce­ği a­çık­lan­dı... Öğ­ren­ci Seç­me ve Yer­leş­tir­me Mer­ke­zi (ÖSYM) Baş­ka­nı Prof. Dr. Ünal Ya­rı­ma­ğan, 2009-ÖSS’de yö­nel­ti­le­cek so­ru­la­rın ye­ni­le­nen li­se müf­re­da­tı kap­sa­mın­da ha­zır­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di. 2009-ÖSS’nin 14 Ha­zi­ran’da ya­pıl­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Ya­rı­ma­ğan, baş­vu­ru­la­rın ise şu­bat ayı­nın or­ta­la­rın­da baş­la­ya­ca­ğı­nı kay­det­ti. Ya­rı­ma­ğan, “Biz bu se­ne so­ru­la­rı ha­zır­lar­ken şu an­da son sı­nıf­ta olan­la­rın son 3 yıl­da oku­duk­la­rı ders­le­re gö­re so­ru­la­rı ha­zır­lı­yo­ruz. Ör­ne­ğin 2 yıl ön­ce me­zun olan bir aday oku­ma­dı­ğı bir ders­ten so­ru­lar­la kar­şı­la­şa­bi­lir” di­ye ko­nuş­tu. YÖK Baş­ka­nı Prof. Dr. Yu­suf Zi­ya Öz­can da, ÖSS ile il­gi­li ola­rak bu yıl “za­man dar­lı­ğın­dan” do­la­yı bü­yük bir de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ama ufak te­fek de­ği­şik­lik­ler ya­pa­bi­li­riz. Bu de­ği­şik­lik­ler için bir ko­mis­yon ça­lı­şı­yor, he­nüz ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­ma­dı” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT