BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ön­ce p­rob­lem çı­kar, son­ra çöz­me­ye ça­lış!..

Ön­ce p­rob­lem çı­kar, son­ra çöz­me­ye ça­lış!..

Tür­ki­ye’nin bu­gün çö­züm bul­ma­ya ça­lış­tı­ğı gi­rift me­se­le­le­rin kay­na­ğı, ha­ki­ki se­bep­le­ri aca­ba ne­dir? Cid­di, ob­jek­tif ve ger­çek­çi bir in­ce­le­me ya­pıl­sa, ül­ke­nin aya­ğı­na do­la­nan bun­ca prob­lem­le­rin te­me­lin­de ya­tan öy­le tu­haf­lık­lar, ga­ra­bet­ler ve iha­net­ler gö­rü­lür ki...Tür­ki­ye’nin bu­gün çö­züm bul­ma­ya ça­lış­tı­ğı gi­rift me­se­le­le­rin kay­na­ğı, ha­ki­ki se­bep­le­ri aca­ba ne­dir? Cid­di, ob­jek­tif ve ger­çek­çi bir in­ce­le­me ya­pıl­sa, ül­ke­nin aya­ğı­na do­la­nan bun­ca prob­lem­le­rin te­me­lin­de ya­tan öy­le tu­haf­lık­lar, ga­ra­bet­ler ve iha­net­ler gö­rü­lür ki... Ön­ce yok ye­re me­se­le çı­kar, son­ra da ona çö­züm bul­mak için uğ­raş dur! Böy­le bir man­tık ola­bi­lir mi? Olu­yor iş­te... Son 25-30 yı­la ba­kıl­dı­ğın­da, han­gi saç­ma sa­pan yak­la­şım­lar­la, mem­le­ke­tin ba­şı­na ne tür­lü be­la­lar açıl­dı­ğı der­hal gö­rü­le­bi­lir. Me­se­la 1980’de, Mil­li Gü­ven­lik Kon­se­yi’nin “Kürt­çe ko­nuş­mak ya­sak­tır...” tü­rün­den ka­rar­lar al­ma­sı, Kürt me­se­le­si­ne ne gi­bi kat­kı­lar(!) yap­mış­tır? Di­yar­ba­kır Ce­za­evin­de­ki zu­lüm ve iş­ken­ce­ler, bö­lü­cü ör­gü­tün yak­tı­ğı ate­şe ne ka­dar ben­zin dök­müş­tür? Bu­nun gi­bi, “te­rör­le mü­ca­de­le” di­ye, yıl­lar­ca sür­dü­rü­len tür­lü-çe­şit­li uy­gu­la­ma­lar, süz­geç­ten ge­çi­ril­di­ğin­de; aca­ba kaç­ta ka­çı ha­ki­ka­ten te­rö­re ma­ni ol­muş­tur? Me­se­la köy­ler ne­den bo­şal­tıl­mış­tır ve bu­gün ni­çin tam ter­si uy­gu­la­ma ile, “kö­ye dö­nüş” po­li­ti­ka­sı iz­len­mek­te­dir? (Ogün öy­ley­di, bu­gün böy­le...) de­yip ge­çiş­ti­re­bi­lir mi­yiz? Te­rör­den rant el­de et­mek için, yıl­lar yı­lı dev­let için­de ve dı­şın­da her tür­lü il­le­gal olu­şum­la­rın vü­cu­da gel­me­si­ne ne­den ses çı­kar­tıl­ma­dı? Yı­la­nın ba­şı­nı kü­çük­ken ez­me­yip, onun ej­der­ha­laş­ma­sı­na ve dev­le­ti, ka­mu dü­ze­ni­ni fe­ci şe­kil­de teh­dit eder ha­le gel­me­si­ne göz yum­mak iha­net de­ğil­se, ne di­ye ta­nım­la­na­bi­lir? Hu­kuk dev­le­tin­de çe­te­le­rin bu ka­dar dal bu­dak sal­ma­sı­na ne de­me­li? Bun­la­ra izin ver­mek va­tan­se­ver­lik mi­dir? Me­se­la yıl­lar­dır gün­dem­den düş­me­yen ve git gi­de dü­ğüm­le­nen ba­şör­tü­sü me­se­le­si na­sıl baş­la­mış­tır? Kim­ler ta­ra­fın­dan ve ni­çin bü­yü­tül­müş­tür? Ba­şör­tü­sü­nü kim­ler, han­gi mak­sat­la­ra alet et­miş­tir, et­mek is­te­miş­tir? Bu me­se­le­nin si­ya­si kriz­ler çı­ka­ra­cak ka­dar tır­man­dı­rıl­ma­sı­na, kim­ler han­gi amaç­la des­tek ver­miş­tir? Kir­li tez­gâh­la­rı kim kur­muş­tur? Bun­la­rın izah yo­lu ara­nır­ken, ay­nı za­man­da; “Dev­let va­tan­da­şı­nı kan­dı­rır mı?” “Dev­let va­tan­da­şı­na tu­zak ku­rar mı?” “Dev­let va­tan­da­şı­na ka­zık atar mı?” “Va­tan­da­şı dev­let­le kar­şı kar­şı­ya ge­tir­mek ve­ya va­tan­da­şı po­tan­si­yel teh­li­ke ola­rak gör­mek ah­la­ki mi­dir?” vb. ya­kı­cı so­ru­la­rın da ce­va­bı bu­lun­ma­lı­dır. Mas­ke­li ba­lo­nun ar­tık so­na er­me­si ge­re­ki­yor!.. Ef­sa­ne, ha­ma­set ve ya­lan-do­lan­la, bu ül­ke­yi ile­ri­ye gö­tür­mek müm­kün de­ğil. Çe­te­le­ri ve çe­te­ci­le­ri kah­ra­man di­ye lan­se et­mek de çı­kar yol de­ğil. Dü­rüst ve sa­mi­mi ol­mak, hal­ka da doğ­ru­la­rı söy­le­mek la­zım!.. ....... Me­rak­lı­sı­na not: Her gün TGRT HA­BER TV’de, eko­no­mi bül­te­nin­de isa­bet­li pi­ya­sa ana­liz­le­ri­ni din­le­di­ği­miz Nec­met­tin Ba­tı­rel, www.nec­met­tin­ba­ti­rel.com si­te­sin­de eko­no­mik ge­liş­me­le­ri gün­de üç de­fa kap­sam­lı şe­kil­de yo­rum­lu­yor. Bu bil­gi­le­re ulaş­mak bir “tık”la müm­kün!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT