BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ge­nel­kur­may’dan bil­gi sız­ma­ya­cak

Ge­nel­kur­may’dan bil­gi sız­ma­ya­cak

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, in­ter­net üze­rin­den sı­zan bil­gi ve gö­rün­tü­le­re kar­şı ye­ni ted­bir­ler ala­cak. ‘Bir­leş­ti­ril­miş Ko­mu­tan­lar Top­lan­tı­sı’nda ele alı­nan ko­nu­lar hak­kın­da açık­la­ma ya­pan Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, şu ifa­de­le­re yer ver­di:Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, in­ter­net üze­rin­den sı­zan bil­gi ve gö­rün­tü­le­re kar­şı ye­ni ted­bir­ler ala­cak. ‘Bir­leş­ti­ril­miş Ko­mu­tan­lar Top­lan­tı­sı’nda ele alı­nan ko­nu­lar hak­kın­da açık­la­ma ya­pan Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, şu ifa­de­le­re yer ver­di: “Tek­no­lo­jideki iler­le­me­le­re kar­şı, bil­gi gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da alı­na­cak ted­bir­ler, as­ke­rî ta­bip­le­rin hak­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik ko­nu­lar gö­rü­şül­müş­tür.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT