BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘De­niz Fe­ne­ri’nde 6 ki­şi­ye in­ce­le­me

‘De­niz Fe­ne­ri’nde 6 ki­şi­ye in­ce­le­me

An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın ta­li­ma­tı ile ha­re­ke­te ge­çen Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Ma­li Suç­la­rı Araş­tır­ma Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı, “De­niz Fe­ne­ri” so­ruş­tur­ma­sın­da ad­la­rı ge­çen RTÜK Baş­ka­nı Za­hid Ak­man, Ze­ke­ri­ya Ka­ra­man, İs­ma­il Ka­ra­han, Mus­ta­fa Çe­lik, Ha­run Ka­pu­yol­daş ve Meh­met Gür­han’ın mal var­lık­la­rı ile var­sa or­ta­ğı ol­duk­la­rı şir­ket­le­rin mal var­lık­la­rı­na iliş­kin in­ce­le­me baş­lat­tı. İn­ce­le­me­de, ya­sal ol­ma­yan yol­lar­dan pa­ra gi­ri­şi olup ol­ma­dı­ğı araş­tı­rı­la­cak.An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın ta­li­ma­tı ile ha­re­ke­te ge­çen Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Ma­li Suç­la­rı Araş­tır­ma Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı, “De­niz Fe­ne­ri” so­ruş­tur­ma­sın­da ad­la­rı ge­çen RTÜK Baş­ka­nı Za­hid Ak­man, Ze­ke­ri­ya Ka­ra­man, İs­ma­il Ka­ra­han, Mus­ta­fa Çe­lik, Ha­run Ka­pu­yol­daş ve Meh­met Gür­han’ın mal var­lık­la­rı ile var­sa or­ta­ğı ol­duk­la­rı şir­ket­le­rin mal var­lık­la­rı­na iliş­kin in­ce­le­me baş­lat­tı. İn­ce­le­me­de, ya­sal ol­ma­yan yol­lar­dan pa­ra gi­ri­şi olup ol­ma­dı­ğı araş­tı­rı­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT