BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Se­çim­ler­de par­mak ­BO­YAN­MA­YA­CAK

Se­çim­ler­de par­mak ­BO­YAN­MA­YA­CAK

YSK Baş­ka­nı Mu­am­mer Ay­dın, ad­res ka­yıt sis­te­mi­ne gö­re o­luş­tu­ru­lan seç­men kü­tük­le­ri­ne gö­re, 29 Mart 2009’da­ki ma­hal­li se­çim­ler­de 48 mil­yon 265 bin 644 ki­şi­nin oy kul­la­na­ca­ğı­nı bil­dir­di.YSK Baş­ka­nı Mu­am­mer Ay­dın, ad­res ka­yıt sis­te­mi­ne gö­re o­luş­tu­ru­lan seç­men kü­tük­le­ri­ne gö­re, 29 Mart 2009’da­ki ma­hal­li se­çim­ler­de 48 mil­yon 265 bin 644 ki­şi­nin oy kul­la­na­ca­ğı­nı bil­dir­di. Ay­dın, T.C. kim­lik nu­ma­ra­sıy­la bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da tu­tu­lan ka­yıt­lar i­le mü­ker­rer o­yun ö­nü­ne ge­çi­le­ce­ği­ni i­fa­de e­de­rek, ö­nü­müz­de­ki ma­hal­li se­çim­ler­de ilk de­fa par­mak bo­ya­ma uy­gu­la­ma­sı­nın ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Bu a­ra­da seç­men lis­te­le­ri­nin as­kı­ya çı­ka­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan va­tan­daş­lar iş­lem­le­ri i­çin muh­tar­lık­la­ra a­kın et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT