BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > As­ker ve po­li­se, yer­li ­kes­kin ni­şan­cı tü­fe­ği

As­ker ve po­li­se, yer­li ­kes­kin ni­şan­cı tü­fe­ği

Ma­ki­ne Kim­ya Ens­ti­tü­sü (M­KE) ve Jan­dar­ma ta­ra­fın­dan ye­ni ge­liş­ti­ri­len yer­li ni­şan­cı tü­fe­ği te­rör­le mü­ca­de­le­de po­lis ve as­ke­rin i­şi­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak.BÜ­YÜK İL­Gİ GÖR­DÜ­LER U­lus­la­ra­ra­sı Sa­vun­ma Fu­a­rı’n­da ser­gi­le­nen ve bir İn­gi­liz fir­ma­sı ta­ra­fın­dan ü­re­ti­len ‘an­ti­ma­yın bo­tu’ i­le Türk ya­pı­mı ni­şan­cı tü­fe­ği, fu­a­rın en çok il­gi çe­ken ü­rün­le­ri a­ra­sın­da yer al­dı. Yer­li tü­fe­ğe he­nüz bir i­sim bu­lun­ma­dı­ğı bil­di­ril­di. Ma­ki­ne Kim­ya Ens­ti­tü­sü (M­KE) ve Jan­dar­ma ta­ra­fın­dan ye­ni ge­liş­ti­ri­len yer­li ni­şan­cı tü­fe­ği te­rör­le mü­ca­de­le­de po­lis ve as­ke­rin i­şi­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak. Pa­kis­tan’ın Ka­ra­çi ken­tin­de a­çı­lan 5. U­lus­la­ra­ra­sı Sa­vun­ma Fu­a­rı’n­da si­la­hı ta­nı­tan M­KE yet­ki­li­le­ri, bu­nun Tür­ki­ye’nin ilk yer­li ni­şan­cı tü­fe­ği ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Yet­ki­li­ler şun­la­rı kay­det­ti: “7.65 mm’lik kes­kin ni­şan­cı tü­fe­ği­nin bin 200 met­re men­zi­li bu­lu­nu­yor. İlk de­fa bu fu­ar­da gö­rü­cü­ye çı­ka­rı­lan ü­rün, yo­ğun il­gi gö­rü­yor. Ye­ni an­laş­ma­lar ya­pa­bi­li­riz. Ar­tık Tür­ki­ye’nin ken­di ü­re­ti­mi o­lan kes­kin ni­şan­cı tü­fe­ği var.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT