BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İm­ra­lı’da­ki mah­kum­lar Öca­lan’ı gö­re­me­ye­cek

İm­ra­lı’da­ki mah­kum­lar Öca­lan’ı gö­re­me­ye­cek

Te­rör ör­gü­tü ele­ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan’ın hü­küm­lü bu­lun­du­ğu İm­ra­lı Ada­sı’nda, 6 mah­ku­mun ka­la­bi­le­ce­ği ce­za in­faz ku­ru­mu­nun haf­ri­yat ça­lış­ma­la­rı­nın sür­dü­ğü öğ­re­nil­di.Te­rör ör­gü­tü ele­ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan’ın hü­küm­lü bu­lun­du­ğu İm­ra­lı Ada­sı’nda, 6 mah­ku­mun ka­la­bi­le­ce­ği ce­za in­faz ku­ru­mu­nun haf­ri­yat ça­lış­ma­la­rı­nın sür­dü­ğü öğ­re­nil­di. Bi­na­da ka­la­cak muh­te­mel 6 hü­küm­lü­nün, mi­ma­ri ya­pı ge­re­ği hüc­re­le­ri­ne ay­rı ka­pı­lar­dan gi­re­cek ol­ma­la­rın­dan do­la­yı bir­bir­le­ri­ni ve te­rör ör­gü­tü ele­ba­şı Öca­lan’ı gö­re­me­ye­cek­le­ri, “iyi hal­le­ri” ol­ma­sı ha­lin­de ken­di­le­ri için oluş­tu­ru­la­cak or­tak alan­da haf­ta­da 10 sa­at bir ara­ya ge­le­bi­le­cek­le­ri öğ­re­nil­di. Bu ara­da Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Ah­met Kah­ra­man; An­ka­ra’da mah­kum­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­lan el sa­nat­la­rın­dan olu­şan ser­gi­de, ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bulun­du. Kah­ra­man, “İn­şa­at bit­tik­ten son­ra ne tür mah­kum­la­rın gön­de­ri­le­ce­ği net­lik ka­za­nır. Mü­te­va­zı bir ek­len­ti­miz ola­cak. Onun da ta­ma­mı­nı dol­du­rur mu­yuz, ka­rar ver­me­dik” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT