BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bal­kan­lar’da İS­TİK­RAR i­çin Ar­na­vut­luk NA­TO’ya gir­me­li

Bal­kan­lar’da İS­TİK­RAR i­çin Ar­na­vut­luk NA­TO’ya gir­me­li

“Böl­ge­nin gü­ve­ni­ne ve re­fa­hı­na bü­yük ö­nem ve­ri­yo­ruz. Bu an­la­yış­la Tür­ki­ye o­la­rak Ar­na­vut­luk’un ü­ye­li­ği­ne des­tek ver­dik.”­ÇAN­KA­YA KÖŞ­KܒN­DE SA­Mİ­Mİ BU­LUŞ­MA Ar­na­vut­luk Cum­hur­baş­ka­nı Ba­mir To­pi ve e­şi­ni, Hay­rün­ni­sa Ha­nım i­le bir­lik­te kar­şı­la­yan Ab­dul­lah Gül, i­ki ül­ke a­ra­sın­da­ki o­lum­lu i­liş­ki­le­ri, da­ha da i­le­ri se­vi­ye­ye ta­şı­mak i­çin ça­lı­şa­cak­la­rı­nı söy­le­di. An­ka­ra’da bu­lun­mak­tan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren To­pi de, “Bu­ra­sı, dost bir ül­ke­nin baş­ken­ti” de­di. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Ar­na­vut­luk’un den­ge­li po­li­ti­ka­la­rı­nın Bal­kan­la­ra is­tik­rar ta­şı­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Cum­hur­baş­ka­nı Gül ve res­mi zi­ya­ret için Tür­ki­ye’de bu­lu­nan Ar­na­vut­luk Cum­hur­baş­ka­nı Ba­mir To­pi, baş ba­şa ve he­yet­ler ara­sı gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan Çan­ka­ya Köş­kü’nde or­tak ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Bal­kan coğ­raf­ya­sı­nın, özel­lik­le Ar­na­vut­luk’un Türk dış po­li­ti­ka­sın­da önem­li ve ön­ce­lik­li bir ko­nu­ma sa­hip ol­du­ğu­na işa­ret eden Gül, To­pi ile gö­rüş­me­le­rin­de böl­ge­sel ve ulus­la­ra­ra­sı me­se­le­le­ri ele al­dık­la­rı­nı an­lıt­tı. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “Ar­na­vut­luk, Bal­kan­lar­da ki­lit öne­me sa­hip bir ül­ke­dir. Ar­na­vut­luk’un den­ge­li po­li­ti­ka­la­rı Bal­kan­la­ra is­tik­rar ta­şı­mak­ta­dır. Biz de bir Bal­kan ül­ke­si ola­rak Arnavutluk’un is­tik­ra­rı­na, gü­ve­ni­ne ve re­fa­hı­na bü­yük önem ve­ri­yo­ruz. Bu ba­kım­dan Ar­na­vut­luk ile olan iş bir­li­ği­miz de önem­li­dir. Tür­ki­ye bu an­la­yış­la Ar­na­vut­luk’un NA­TO’ya üye­lik he­de­fi­ni güç­lü bir şe­kil­de des­tek­le­mek­te­dir” di­ye ko­nuş­tu. Ar­na­vut­luk’un NA­TO’ya tam üye­li­ğiy­le il­gi­li pro­to­ko­le gö­rüş­me sı­ra­sın­da im­za at­tı­ğı­nı, böy­le­ce Tür­ki­ye ola­rak bü­tün iş­lem­le­ri ta­mam­la­dık­la­rı­nı kay­de­den Gül, “Ümit edi­yo­rum ki di­ğer üye ül­ke­ler de 2009’da­ki zir­ve­ye ka­dar üst­le­ri­ne dü­şen gö­rev­le­ri ta­mam­lar­lar” de­di. KO­SO­VA DA KO­NU­ŞUL­DU Ko­nuk li­der To­pi ise; Ko­so­va’nın 17 Şu­bat’ta ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ilan et­me­si­nin he­men ar­dın­dan Tür­ki­ye’nin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ta­nı­ma­sın­dan do­la­yı Gül’e özel­lik­le te­şek­kür et­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Bal­kan­lar­da ye­ni bir je­opo­li­tik du­rum ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ken ko­nuk Cum­hur­baş­ka­nı, “Ko­so­va, ege­men, ba­ğım­sız ve öz­gür bir ül­ke­dir, Av­ru­pa At­lan­tik yo­lu­na yön­len­di­ril­miş bir ül­ke­dir. Ko­so­va’nın ola­bil­di­ğin­ce da­ha faz­la ül­ke ta­ra­fın­dan ta­nın­ma­sı ko­nu­sun­da Cum­hur­baş­ka­nı Gül’le mu­ta­ba­ka­ta var­dık. Ko­so­va, ge­ri­ye dön­dü­rü­le­mez bir ger­çek­tir. Ne­re­den ge­lir­se gel­sin, hiç­bir se­nar­yo Ko­so­va’nın par­ça­lan­ma­sı­na yol aç­ma­ya­cak­tır. Tür­ki­ye’nin son yıl­lar­la bi­ze ver­di­ği sü­rek­li des­tek sa­ye­sin­de, Ar­na­vut­luk ken­di­si­ni NA­TO’ya da­ha ya­kın his­set­mek­te­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT