BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VİZYONDAKİLER

VİZYONDAKİLER

VİZYONDAKİLERHAZIRLAYAN M. Kurtbay Önür / kurtbay.onur@tg.com.tr ­GO­MOR­RA ­Maf­ya­nın a­cı­ma­sız yü­zü > Filmin künyesi ­Yö­net­men: Mat­te­o Gar­ro­ne Se­nar­yo: Ma­u­ri­zi­o B­ra­uc­ci O­yun­cu­lar: To­ni Ser­vil­lo, Gi­an­fe­li­ce Im­pa­ra­to, Ma­ri­a Na­zi­o­na­le Tü­rü: Ak­si­yon-­ge­ri­lim Ro­ber­to Sa­vi­ano’nun Go­mor­ra ad­lı ki­ta­bın­dan uyar­la­nan ve İtal­yan Kül­tür Ba­kan­lı­ğı’nın des­te­ğiy­le ha­zır­la­nan ya­pım suç dün­ya­sı­nın acı­ma­sız yü­zü­nü gös­ter­mek için ha­zır­lan­dı. İtal­ya’da 10 bi­ne ya­kın in­san 25 yı­la ya­kın sü­re­de suç ör­güt­le­ri yü­zün­den ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­tir. Sa­de­ce Go­mor­ra ta­ra­fın­dan son 30 yıl­da öl­dü­rü­len in­san­la­rın sa­yı­sı 4.000’i bul­mak­ta­dır. Bu ra­kam, tüm di­ğer suç ör­güt­le­ri­ni ve te­rö­rist grup­la­rı aş­mak­ta­dır. Co­mor­ra, IRA, ETA ve hat­ta Si­cil­ya maf­ya­sı Co­sa Nos­tra’dan bi­le da­ha faz­la in­san öl­dür­müş­tür. Go­mor­ra sa­de­ce ya­sa dı­şı uyuş­tu­ru­cu ve si­lah tra­fi­ği ya da ha­raç al­mak­la pa­ra ka­zan­maz. İn­şa­at, tu­rizm, teks­til, ula­şım, akar­ya­kıt, da­ğı­tım, gı­da, sü­per­mar­ket, res­to­ran, ma­ğa­za, si­ne­ma ve ban­ka­cı­lık sek­tör­le­rin­de de fa­ali­yet gös­ter­mek­te­dir­ler. Film­de suç ör­güt­le­ri­nin güç, pa­ra için çe­kin­me­den kan dök­me­si, çe­te­ler ara­sı mü­ca­de­le, Na­po­li ve Ca­ser­ta böl­ge­sin­de hal­kın her gün yüz­leş­ti­ği ger­çek­ler göz­ler önü­ne se­ri­li­yor. Halk da Go­mor­ra’nın ku­ral­la­rı­na bo­yun eğ­me­ye zor­la­nı­yor ve seç­me şan­sı bı­ra­kıl­mı­yor. ­Ger­çek­ler­den u­zak­ta... > Filmin künyesi OS­MAN­LI CUM­HU­Rİ­YE­Ti ­Yö­net­men: Ga­ni Müjde ­Se­nar­yo: Ga­ni Müj­de O­yun­cu­lar: A­ta De­mi­rer, Vildan Atasever, A­til­la Ol­gaç. Tü­rü: Ko­me­di Film­de bir dö­nem övü­lür­ken Os­man­lı Dev­le­ti ve yö­ne­tim bi­çi­mi yer­den ye­re vu­ru­lu­yor. Ta­ri­hi ger­çek­ler­den uzak şe­kil­de ha­zır­la­nan film, bir ne­vi Ata De­mi­rer’in stand-up gös­te­ri­si­ne dö­nüş­müş. Os­man­lı­nın 2007 yı­lın­da da var­lı­ğı­nı sür­dür­dü­ğün­den ha­re­ket­le çe­ki­len film­de An­ka­ra’nın baş­kent ol­ma­ma­sı, hü­kü­me­tin AB yan­lı­sı ol­ma­sı, ta­be­la­la­rın Türk­çe ve Arap­ça ol­ma­sı, pa­di­şa­hın kaf­ta­nı­nın al­tın­da ta­kım el­bi­se ol­ma­sı gi­bi tra­ji­ko­mik kur­gu­lar yer alı­yor. “H” harfine takıntılı Trakyalı se­ri ka­til > Filmin künyesi ­DES­TE­RE Yö­net­men ve Senaryo: Gür­can Yurt O­yun­cu­lar: Pe­ker A­çı­ka­lın, Ön­der A­çık­baş, Tu­na Or­han, Vol­kan De­mi­rok Tü­rü: Ko­me­di Tes­te­re’nin yer­li ver­si­yo­nu ola­rak dü­şü­nül­müş film­de ‘H’le­ri söy­le­ye­me­di­ği için ad­la­rı ‘H’ ile baş­la­yan (Ham­za, Ham­di gi­bi) in­san­la­rı iş­ken­ceyle öl­dü­ren Trak­ya­lı bir se­ri ka­ti­lin ma­ce­ra­la­rı an­la­tı­lı­yor. Eğ­len­ce­li bir üs­lup ta­şı­yan film­de se­ri ka­ti­lin öl­dür­mek için seç­ti­ği Hay­ret­tin ve Ha­ya­ti ad­lı iki Trak­ya­lı çift­çi­dir. Çift­çi­ler bir gün ken­di­le­ri­ni ta­nı­ma­dık­la­rı bir köy evi­nin bod­ru­mun­da bu­lur­lar ve bant­tan din­le­dik­le­ri “Oyun üü­le oy­nan­maz, bü­ü­le oy­na­nır!” kur­gu­su­nun tam or­ta­sın­da ka­lır­lar.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT