BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İŞİME KARIŞTIRMAM

İŞİME KARIŞTIRMAM

Galatasaray Yö­ne­ti­mi’nin ü­ze­ri­ne Fel­dkamp’ı ge­tir­di­ği S­kib­be, “Tek­nik Di­rek­tör be­nim, o sa­de­ce ba­na yar­dım e­de­cek” diye konuştuKA­RAR­LA­RI BEN VE­Rİ­RİM S­kib­be, Me­ta­list ma­çı ön­ce­si dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da di­şi­ni gös­ter­di. “Kal­li’nin ge­li­şi­ne ben de se­vin­dim” di­yen Al­man ça­lış­tı­rı­cı, “Feld­kamp’ın tec­rü­be­siy­le ba­na des­tek o­la­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bu­ra­da ö­nem­li o­lan tek­nik di­rek­tör o­la­rak ka­rar­la­rı be­nim ver­mem o­la­cak­tır. Bu im­za­la­dı­ğım ilk gün de böy­ley­di, bun­dan son­ra da böy­le o­la­cak. Ant­ren­man p­rog­ra­mı­nı da, ta­kı­mı da ben ya­pa­rım” i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. S­kib­be, ge­çen se­zon Le­ver­ku­sen’de ça­lı­şır­ken ken­di­si­ne ilk tek­li­fi Kal­li’nin yap­tı­ğı­nı ha­tır­la­tır­ken, Me­ta­list ma­çı ön­ce­si Er­tuğ­rul Sağ­lam’la gö­rüş­tü­ğü­nü doğ­ru­la­yıp, “Bun­lar do­ğal şey­ler. Şah­sen ben ta­nış­tı­ğım i­çin çok mut­lu ol­dum. Me­ta­list’e kar­şı dik­kat­li o­la­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu. > Ercan YILDIZ ME­TA­LİST’E HA­ZIR­LAR G.Sa­ray, dün ak­şam sa­at­le­rin­de yap­tı­ğı son an­tren­man­la Me­ta­list ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Sa­kat­lık­la­rı dü­ze­len Lin­coln, Ser­vet ve Meh­met To­pal da ta­kım­la bir­lik­te ça­lı­şır­ken, bu oyun­cu­lar­dan Meh­met’in oy­na­ma­ya­ca­ğı, Lin­coln’ün ise bü­yük ih­ti­mal­le for­ma gi­ye­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Skib­be 4’te 4 yap­tı G.Sa­ray, Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da bu­gün 214. ma­çı­na çı­kı­yor. Ge­ri­de ka­lan maç­lar­da 79 ga­li­bi­yet, 81 ye­nil­gi alan Cim­bom, 53 maç­ta da eşit­li­ği bo­za­ma­dı. Sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­kı­mın ba­şın­da 7. Av­ru­pa ma­çı­na çı­ka­cak olan Skib­be, Şam­pi­yon­lar Li­gi ön ele­me­de­ki hüs­ran­dan son­ra, UE­FA Ku­pa­sı’nda­ki 4 ma­çı da ka­zan­ma­yı bil­di. B GRUBU Takımlar O G B M A Y P G.Sa­ray 2 2 0 0 3 0 6 ­Hert­ha 2 0 2 0 1 1 2 ­Me­ta­list 1 0 1 0 0 0 1 ­Ben­fi­ca 2 0 1 1 1 3 1 O­lim­pi­a­kos 1 0 0 1 0 1 0 Gü­nün maç­la­rı: G.Sa­ray - Me­ta­list (20.00), O­lim­pi­a­kos-­Ben­fi­ca (21.45) Hert­ha (BAY) U­E­FA Ku­pa­sı B G­ru­bu 3. haf­ta ma­çı >> G.SARAY De Sanc­tis ­Sab­ri Em­re A­şık ­Ser­vet Hakan Balta ­Me­i­ra Ayhan Ar­da Lincoln (Ümit Karan) ­Ke­well ­Ba­ros T.D: Mic­ha­el S­kib­be SA­KAT: Meh­met To­pal, Lin­de­roth, Ha­san Şaş, U­ğur,Al­pars­lan, Ser­kan CE­ZA­LI: Yok >> METALİST Go­ri­a­i­nov ­Gan­carczyk Ob­ra­do­vic ­Ma­i­da­na ­Bor­di­an ­Val­ya­yev Ed­mar S­li­u­sar ­Pa­pa Gu­e­ye ­De­vic ­Ja­ja T.D: My­ron Mar­ke­vich SA­KAT: Yok CE­ZA­LI: Yok ­HA­KEM­LER: Ja­cek G­ra­nat, Ra­dos­law Si­ej­ka, Ma­ci­ej Szy­ma­nik, 4. Ha­kem: Ja­ros­law Zy­ro (Po­lon­ya) S­TAT: A­li Sa­mi Yen SA­AT: 20.00 > ­Fut­bol S­mart nak­len
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT