BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FELDKAMP 3’ÜNCÜ DEFA G.SARAY’DA

FELDKAMP 3’ÜNCÜ DEFA G.SARAY’DA

...Ve G.Sa­ray’da 3. Feld­kamp dö­ne­mi dün res­men baş­la­dı.“G.SA­RAY’I ÇOK ÖZ­LE­MİŞ­TİM” ...Ve G.Sa­ray’da 3. Feld­kamp dö­ne­mi dün res­men baş­la­dı. Skib­be’yi gön­de­re­bil­mek için baş­ta yar­dım­cı­la­rı­nın işi­ne son ve­re­rek her tür­lü yo­lu de­ne­yen sa­rı-kır­mı­zı­lı yö­ne­tim, geç­ti­ği­miz se­zon li­gin bit­me­si­ne 6 haf­ta ka­la is­ti­fa edip ay­rı­lan Karl He­inz Feld­kamp’ı se­zon so­nu­na ka­dar tek­nik da­nış­man­lık gö­re­vi­ne ge­tir­di. Dün 16.00’da Mad­rid üze­rin­den 6 ba­vul­la İs­tan­bul’a ge­len Kal­li, “G.Sa­ray’ı çok öz­le­miş­tim. Yö­ne­tim­le he­nüz net bir şey ko­nuş­ma­dım ama alt­ya­pı­dan A ta­kı­ma ka­dar tam yet­ki­li ola­ca­ğım” de­di. FUT­BOL­CU­LAR ŞOK OL­DU Feld­kamp’ın id­man prog­ra­mı baş­ta ol­mak üze­re ta­kı­mın oyun sis­te­mi­ni ve sa­ha­ya çı­ka­cak ilk 11’i de be­lir­le­ye­ce­ği an­cak maç­lar­da ku­lü­be­de otur­ma­ya­ca­ğı öğ­re­nil­di. Skib­be’nin bu du­ru­ma ne ka­dar ta­ham­mül ede­ce­ği me­rak­la bek­le­nir­ken, Al­man ça­lış­tı­rı­cı­nın is­ti­fa et­me­si du­ru­mun­da da, ye­ni ho­ca bu­lu­na­na ka­dar Kal­li’nin eşof­man­la­rı gi­ye­rek ta­kı­mın ba­şı­na geç­me­si bek­le­ni­yor. Öte yan­dan Kal­li’nin Flor­ya’ya ge­ri dö­nü­şü­nün fut­bol­cu­la­rı şok et­ti­ği, baş­ta Lin­coln ol­mak üze­re bir­çok oyun­cu­nun mo­ra­li­nin bo­zul­du­ğu bil­di­ril­di. Centilmen ol dostum! TÜRKİYE’DEN AL HABERİ ­Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Kal­li’nin G.Sa­ray’a dö­ne­ce­ği­ni bun­dan tam 8 gün ön­ce ver­di. Ay­nı ha­be­ri biz­den 6 gün son­ra, ya­ni ön­ce­ki gün ya­yın­la­yan Fa­na­tik Ga­ze­te­si bir de ku­pür kul­la­na­rak bö­bür­len­me­yi ih­mal et­me­di “Sa­de­ce biz yaz­dık” di­ye... Ku­pür ya­yın­la­mak i­se bu­yu­run si­ze ku­pür!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT