BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk­men öğ­ren­ci­ler Sa­rı­yer’de bu­luş­tu

Türk­men öğ­ren­ci­ler Sa­rı­yer’de bu­luş­tu

İs­tan­bul’da­ki üni­ver­si­te­ler­de öğ­re­nim gö­ren Türk­me­nis­tan­lı öğ­ren­ci­le­re Sa­rı­yer ile Bey­koz Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Sa­rı­yer’de ye­mek ve­ril­di.İs­tan­bul’da­ki üni­ver­si­te­ler­de öğ­re­nim gö­ren Türk­me­nis­tan­lı öğ­ren­ci­le­re Sa­rı­yer ile Bey­koz Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Sa­rı­yer’de ye­mek ve­ril­di. Ye­mek­te öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te olan Sa­rı­yer Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Me­su­de Öz­türk ile Eği­tim Kül­tür Mü­dü­rü Fe­sih Eto, Türk­me­nis­tan Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Tem­sil­ci­si Hem­ra Ha­yı­rov ile soh­bet edip, gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT