BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­pı­cı­oğ­lu: Ço­cu­ğu­nu­zu baş­ka­la­rıy­la kı­yas­la­ma­yı­n

Ka­pı­cı­oğ­lu: Ço­cu­ğu­nu­zu baş­ka­la­rıy­la kı­yas­la­ma­yı­n

İh­las Eği­tim Ku­rum­la­rı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “5N 1K Ai­le­de Mü­kem­mel­lik” se­mi­ner­le­ri baş­la­dı.Dr. M. Os­man Kurt­kan Ka­pı­cı­oğ­lu; ve­li­ler ile sa­lon­da kar­şı­lık­lı di­ya­log­da bulundu. İh­las Eği­tim Ku­rum­la­rı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “5N 1K Ai­le­de Mü­kem­mel­lik” se­mi­ner­le­ri baş­la­dı. İh­las Ko­le­ji Bah­çe­li­ev­ler ve Mar­ma­ra Ev­le­ri Kam­pu­su Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len se­mi­ner­de ko­nu­şan Kon­ya Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Dr. M. Os­man Kurt­kan Ka­pı­cı­oğ­lu, 5 ko­nu­yu kap­sa­yan ve ni­san ayı­na ka­dar sü­re­cek se­mi­ner prog­ra­mı hak­kın­da bil­gi ver­di. EĞİ­TİM­Cİ­LE­RİN BÜ­YÜK PROB­LE­Mİ An­ne ve ba­ba­la­rın yo­ğun il­gi gös­ter­dik­le­ri “5N 1K Ai­le­de Mü­kem­mel­lik” se­mi­ne­ri­ne İh­las Eği­tim Ku­rum­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Ha­mi Koç, Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Az­mi Ak­soy, okul mü­dür­le­ri, ida­re­ci­ler ve öğ­ret­men­ler ka­tıl­dı. Hız­la ge­li­şen ve de­ği­şen dün­ya­da, bir yan­dan de­ği­şi­me ayak uy­dur­mak, di­ğer yan­dan hız­lı ge­li­şi­min ge­tir­di­ği ye­ni problemlerle ba­şa çık­ma­nın ve­li ve eği­tim­ci­le­rin en bü­yük prob­le­mi ol­du­ğu­nu söy­le­yen Dr. M. Os­man Kurt­kan Ka­pı­cı­oğ­lu, bu meselelerle ba­şa çı­ka­bil­mek için ve­li ve eği­tim­ci­le­rin ken­di­le­ri­ni sü­rek­li ola­rak ge­liş­tir­me­le­ri ve iş ­bir­li­ği yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Ve­li­ler ile sa­lon­da kar­şı­lık­lı di­ya­log­la­rı ge­liş­ti­ren Dr. M. Os­man Kurt­kan Ka­pı­cı­oğ­lu: “Ba­şa­rı­sız­lık­la so­nuç­la­nan gi­ri­şim­ler de, ba­şa­rı­yı ge­ti­ren ham­le ka­dar de­ğer­li ve ya­rar­lı­dır. Bu ne­den­le ço­cu­ğu­nu­zu baş­ka­la­rıy­la kı­yas­la­ma­yı­nız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT